စံးဘျုးယွၤလၢစိာ်ခီယၤ ~ Thank You, God, For Carrying Me Through

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၅, ၂၀၂၁ စံးဘျုးယွၤလၢစိာ်ခီယၤ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၁၇, ၂မိၤၡ့ ၁၈, မၢ်ကူး ၁:၁-၂၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၂:၁-၁၁ ‘‘ကယဲၢ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခဲလၢာ်ဟးထီၣ်ဝဲလၢပှၢ်မုၢ်ကနၢစံၤအပူၤ, ဒ်အကလဲၤတၢ်အသိး, ဖဲယွၤအထးခိၣ်, ဒီးသူၣ်ဒဲလၢရဖံၤဒံၣ်အပူၤလီၤ. ဒီးထံလၢပှၤဂီၢ်မုၢ်ကအီတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်.’’၂မိၤၡ့ ၁၇:၁ […]

Read more →