ဒိကနၣ်တၢ် ~ Listen

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၅, ၂၀၂၁ ဒိကနၣ်တၢ် တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤဘး ၃၅, ယိၤဘး ၃၆, ယိၤဘး ၃၇, မးသဲ ၂၄:၁-၃၁, ကတိၤဒိ ၄:၁-၉  ‘‘ဒီးအဝဲဒၣ်န့ၣ်, ကမၢလီၤအကလူးတဖၣ်အိၣ်ဒီးကွဲၤအသီၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးကဒုးအိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်အပှၤလၢအဃုထၢအီၤတဖၣ် လၢအအိၣ်လၢမူပၤကလံၤလွံၢ်ကျိၤ,လၢမူထံးအဝဲတခီပၢၢ်လၢမူထံးအဝဲတခီလီၤ. ’’မးသဲ […]

Read more →