ပှၤကူၣ်တၢ်သ့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ ~ The Wise With The Insight

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၁၇, ၂၀၂၁ ပှၤကူၣ်တၢ်သ့လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂မိၤၡ့ ၂၁, ၂မိၤၡ့ ၂၂, မၢ်ကူး၂:၁၈-၂၇, မၢ်ကူး ၃:၁-၃၀,ကတိၤဒိ ၅:၁-၁၄ ‘‘ယဖိခွါဧၢ, ကနၣ်ယတၢ်ကူၣ်သ့အကလုၢ်တက့ၢ်. ဒိးနနၢ်လၢယတၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးအကလုၢ်တက့ၢ်.’’ ကတိၤဒိ ၅:၁ (ကတိၤဒိ ၁:၇) […]

Read more →