ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါ ~ The Lord Is My Strength

လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤ ၂၇, ၂၀၂၁ ယွၤမ့ၢ်ယသးသမူအဂံၢ်အဘါ တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၃မိၤၡ့ ၁, မိၤၡ့၂, မိၤၡ့ ၃, မၢ်ကူး ၉:၃၃-၅၀, မၢ်ကူး ၁ဝ:၁-၁၂, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂ရ:၁-၆ ‘‘ယွၤမ့ၢ်ယတၢ်ကပီၤ ဒီ;တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤယၤလီၤ. ယကပျံၤမတၤတဂၤလဲၣ်, […]

Read more →