လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ ~ Show The Glory Of God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၁၈

လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၂:၆၈-၇၀, ဧ့စြၤ ၃, ဧ့စြၤ ၄:၁-၅, လီၣ်ဖျါ ၉:၁၃-၂၁, လီၣ်ဖျါ ၁၀, ကတိၤဒိ ၃၀:၂၄-၃၃, 

တၢၢ်ဧိၤတြၤဧိၤတဆူၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကတဲာ်ကတီၤအတၢ်အီၣ်လၢတၢ်ကိၢ်ခါလီၤ. ယုၢ်ၡၤဖးတဖၣ်အဂံၢ်စၢ်အဘါစၢ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး မၤအဟံၣ်လၢလၢၢ်အိပူၤလီၤ. ဒွဲၣ်ဧိၤတြၤဧိၤအစီၤပၤတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဟးဝဲတဖုတဖုခဲလၢာ်လီၤ. ဒီးလ့ၢ်ဟံးဃာ်တၢ်လၢအစု, ဒီး အိၣ်ဝဲလၢစီၤပၤအနူၢ်ပူၤလီၤ.”
ကတိၤဒိ ၃၀:၂၅-၂၈

စးထီၣ်ဖဲလၢယနီၢ်ဆံးခါဖဲယအိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအဆၢကတီၢ်, ယစးထီၣ်မၤလိဘၣ်တၢ်တုၤလၢ တတီၤဝံၤဒီး ယတထီၣ်ဘၣ် ကၠီလၢၤဘၣ်. ယမိယပါစ့ၢ်ကီးဆှၢယၤကၠိတန့ၢ်လၢၤဘၣ်. ယဘၣ်ကွၢ်ယတံၤသကိးသ့ၣ်တဖၣ်ထီၣ်ကၠိလီၤ. ယဘၣ်သးထီၣ်ကၠိ ဘၣ်ဆၣ်ထီၣ်ကၠိတန့ၢ်ဘၣ်. ယဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့ၢ်ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိလီၤ. ဘၣ်မၤလၢဂီၤ အီၣ်လၢဟါ, မၤလၢဟါ အီၣ်လၢဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ၂၀၀၄ န့ၣ်ယဟးထီၣ်လၢယဟံၣ်ဒီးယဟဲနုာ်လီၤဆူဒဲကဝီၤပူၤ, ဒီးယအိၣ်ဘၣ်လၢဖိၣ်ဃဲ (ဘီၤဒၢၣ်) ဟံၣ်ဒွဲပူၤဒီး ယမၤလိ ဘၣ်က့ၤတၢ်လီၤ. ယစးနုာ်လီၤက့ၤကၠိလၢ ယဲၢ်တီၤတုၤလၢခွံတီၤဒီး ယမၤလိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ်မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အဘျုးအဖှိၣ်လၢ ယဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

စးထီၣ်ကဒီး ၂၀၁၀န့ၣ်, ယဟဲအိၣ်ကဒီးဘၣ်လၢကီၢ်အမဲရကၤ အပူၤလီၤ. ယတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ယအိၣ်မူလဲၤခီဖျိဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်, အိၣ်ဘၣ်အီၣ်ဘၣ်, ကူဘၣ်ကၤဘၣ်, လဲၤက့ၤဖံးမၤဘၣ် ပှဲၤဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့လၢလၢပှဲၤပှဲၤန့ၣ်လီၤ. တကးဒံးဘၣ် ယမၤလိဘၣ်တၢ်စ့ၢ်ကီး ဒ်အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲလၢတီၤကၠိလီၤ. တကးဘၣ်ယမၤလိဘၣ်စ့ၢ်ကီးကီၢ် KBCUSA လံာ်စီဆှံကၠိ, ဒီးယဖျိထီၣ်ဘၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လၢဆိၣ်ဂ့ၤယၤလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်အဲၣ်အီၤခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ပှၤဒိၣ်မးလီၤ.  ဒ် ကတိၤဒိ ၃၀:၂၅-၂၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယွၤအစု တၢ်ဘၣ်တ့လၢအဆံးကတၢၢ် လွံၢ်ကလုာ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဒီး လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤအသိးန့ၣ် ပဝဲနၤယၤလၢ ပမ့ၢ်ယွၤအစုတၢ်ဘၣ်တ့လၢအထီကတၢၢ်တကလုာ်အံၤန့ၣ်, ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အါန့ၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိအလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢပကဘၣ်သ့စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤ မၤလၤကပီၤဒီး ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်က့ၤယွၤလၢ အတ့လီၤမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်, ဟ့ၣ်လီၤပဝဲနၤယၤသးသမူ, ဒီးအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤတဂၤအံၤဒီး လီၣ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ထူးတီၤအဃိပကဲဘၣ်တၢ်ဘၣ်တ့အထီကတၢၢ်လၢယွၤအဲၣ်အီၤအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. 
မ့ၢ်နလီၣ်ဖျါထီၣ် ယွၤအလၤကပီၤ လၢဟံၣ်, လၢကၠိ, လၢတၢ်မၤ, လၢတၢ်လီၢ်အဂၤ လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤဒီးသိၣ်လိနဲၣ်လိပှၤဒ်သိးပကမ့ၢ်ယွၤအဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကအိၣ်မူဒီးပာ်ဖျါထီၣ်ယွၤအလၤကပီၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤအဃိပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်အဲၣ်ဆၢန့ၢ်
အီၣ်စတ့ၢ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အီၣ်စတ့ၢ်, ထဲးက်စၢးက်စ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 18

SHOW THE GLORY OF GOD

Bible in a Year:  Ezra 2:68-70, Ezra 3, Ezra 4:1-5; Revelation 9:13-21, Revelation 10; Psalm 30:24- 33

“The ants are not strong people, yet they provide their food in the summer. The hyraxes are but a feeble folk, yet make their houses in the rocks.  The locusts have no king, yet they advance in ranks. You can catch a lizard with your hands, yet it is in kings’ palaces.”
Proverb 30: 25-28 WEB

When I was little, I lived in Burma and went to school, but after first grade I had to drop out of school. My parents could no longer afford to send me to school, and I had to watch my friends going to school. I wanted to go to school, but I couldn’t. My family was very poor, working from dawn to dusk and living from hand to mouth. In 2004, I left home and went to live in a refugee camp. I was placed in an orphanage and had the opportunity to go back to school. There, I went to school from fifth grade to ninth grade. By the grace of God and His many blessings, I was able to have a good life and study well at school. 

Then in 2010, I immigrated to America. Even though I was not educated, I went on having a good life, plentiful food, nice clothes, and a steady job. I was healthy and strong.  In addition, I was able to continue to study in high school. I was later admitted to KBCUSA Bible School and graduated there. These were due to the grace of God poured out in my life.  

My beloved brothers and sisters, God loves us so much. As we read in Proverb 30:25-28, God’s small creations, ants, hyraxes, locusts, and lizards are wise in their own ways and show the glory of God. We human beings  are his highest creation, and God gives us wisdom and knowledge way more than He gives the animals. We must sing his praises, thank him, honor him, and pray to the Lord who created heaven and earth and gave us life. Thus, seek refuge in him and show His glory in our lives. 

Reflection

God’s grace is so mighty that He created us as His highest creation and loves us the most.  In what ways do you show His glory at home, at school, at work, and anywhere you go?

Prayer

Dear Father, bless us, teach us, and guide us to be Your children who live and show Your glory in our life.  In the name of Jesus Christ we pray.  Amen. 

Thara Eh Hser Nay
Austin Karen Baptist Church
Austin, Texas