ယွၤဧၢ, နဘျုးနဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ ~ Lord, Your Faithful Love Endures Forever

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၄

ယွၤဧၢ, နဘျုးနဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၁၁:၂-၃၅, ၁ယိၤဟၣ် ၄:၇-၂၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၈:၁-၈

တၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးယၤအံၤယွၤကမၤတုၤအပှဲၤထီၣ်လီၤ. ယွၤဧၢ, နဘျုးနဖှိၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လီၤ. နစုအတၢ်မၤန့ၣ် မ်နသုတလဲၤသဒၣ်အီၤတဂ့ၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၈:၈

ပဝဲပှၤကညီကိးနီၢ်ဂၤဒဲး ပအိၣ်ဒီးတဂၤဘၣ်တဂၤသးသမူအတၢ်လဲၤခီဖျိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး ကမ့ၢ်တၢ်လီၤဆီလိာ်သး တဂၤဘၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်အိၣ် ၁၂ဂၤ, ယမ့ၢ်ဖိဝဲၢ်ကိတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်ယမ့ၢ်ဖိဝဲၢ်ကိအသိး ဘၣ်ကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢ မိၢ်ပၢ်အဂီၢ်ဒီး ဘၣ်မၤယဲဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးယၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. လၢပုၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဟ့ၣ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကမၤလိမၤဒိးတၢ်ဒ် အတၢ်သးစဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲ၂၀၀၁နံၣ် ယွၤဟ့ၣ်ယၤဝၤသးဘိလၢ ယဂီၢ်ဒီး မ့ၢ်ဝၤတဂၤလၢအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီး တၢ်ကတိၤစှၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယအိၣ်ဒီးယဟုးယသး အဆၢကတီၢ် ၀ၤသးဘိဒီးယၤခံဂၤ ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ခီဖျိ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါမၤနၢၤပှၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်သးအုး ဒိၣ်နီၢ်မးတုၤဒၣ်လဲာ် မ့ၢ်ဖိကဟးဂီၤလၢမိၢ်အဒၢလီၢ်ပူၤဧါ ကဲထီၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် ဒီးကဲထီၣ်တၢ်သးတံာ်တာ်အဒိၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲအိၣ်ဒီးဟုးသးအဆၢကတီၢ်လၢစုပူၤ ကျိၣ်စ့တအိၣ်ဘၣ်နီတဘ့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်အီၣ်ဒၣ် မ့ၤဝါဒီးတၢ်ဒိး တၢ်လၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိ ဆံးစၢ်န့ၢ်ဘၣ်ဖိမုၣ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်ဒီး ပူၤဖျဲးလၢ တၢ်သံကစၢၢ်ကဆူးအပူၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၃နံၣ် ဘၣ်သုးလီၢ်သုးကျဲဆူ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ အဒဲကဝီၤလၢ အမ့ၢ်(မဲၢ်လး) န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ် ကီခဲဒိၣ်နီၢ်မး ကန့ၢ်ဘၣ်ကျိၣ်စ့အဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲစ့ၢ်ကီး န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၄နံၣ် န့ၢ်ဘၣ် အါထီၣ်ဖိခွါတဂၤလၢ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢသးသမူအဂီၢ် ဘၣ်ဆါတၢ်ဖံးတၢ်ညၣ်ဒီး တၢ်ဒိးတၢ်လၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီ လၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်. ဖဲယလဲၤထံၣ်သ့ၣ်ခိၣ်တဂၤ ယတဲဘၣ်အီၤလၢ ယစ့တအိၣ်ဘၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ယသးအိၣ်လၢ နကဟ့ၣ်ပာ်ယၤ ဒ်သိးယကက့ၤဆါတၢ်ဒီး လၢခံယကဟဲဟ့ၣ်က့ၤနၤစ့န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်လီၤဆီကတၢၢ်လၢ ယတၢ်အိၣ်မူပူၤ, မ့ၢ်လၢကစၢ်ယွၤထိးဘၣ်အသးအဃိ လၢတၢ်သးဖှံအပူၤ ဟ့ၣ်ယၤဒ်ယလိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. လၢပနၢ်တပၢၢ်အပူၤ ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်လီၤလးလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၇နံၣ် ကစၢ်ယွၤဆှၢကဒီးပှၤ ဆူ ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီညါအံၤ ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤ, အိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, ဖိသ့ၣ်တဖၣ်မၤလိဘၣ်တၢ်, ပှဲၤဒီးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဟဲလၢယွၤန့ၣ်လီၤ. ဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤမဲာ်ထံ ဘၣ်ယွၤလၢ ယွၤမၤတၢ်လၢပဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယကွၢ်က့ၤယတၢ်အိၣ်မူ, ယွၤတလဲၤသဒၣ်ယၤဘၣ်, ဆှၢယၤ, ဟ့ၣ်ယၤဂံၢ်ဘါ, ဝၤသးဘိလၢအဂ့ၤ, ဖိမုၣ်ဖိခွါလၢအသ့ၣ်ညါကစၢ်ယွၤလီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်ညါစှၤနာ်သက့, ယွၤအတၢ်ဆှၢယၤအဃိ, တၢ်အိၣ်မူပှဲၤဒီး တၢ်လီၤဆီလီၤလးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲတၢ်ကီတၢ်ခဲလုၢ်ဘၢကွံာ်ပှၤအခါ ပကဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပသးလၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်လီၤထူလီၤယီာ်လၢပဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ လဲၤသဒၣ်ပှၤတဂ့ၤ, သးကညီဘၣ်ပှၤတက့ၢ်. စံးထီၣ်ပတြၢၤဘၣ်နၤဒီး စံးဘျုးဘၣ်နၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. လဲၤတၢ်ဒီးပှၤလၢပတၢ်အိၣ်မူဆူညါတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအပူၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.


နီၢ်ဖီအဲၣ်           

ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ (PBBC)
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ, ဖဲန်စ်လဘ့နံယါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 4

LORD, YOUR FAITHFUL LOVE ENDURES FOREVER

Bible in a Year: Daniel 11:2-35; 1 John 4:7-21; Psalm 138:1-8

“The Lord will work out his plans for my life—  for your faithful love, O Lord, endures forever.
Don’t abandon me, for you made me.”
Psalm 138:8

All of us go through many experiences in life and they are each different and unique. I am the eldest of twelve siblings. Being the eldest child, I was expected to help my parents in every way that I could. On the other hand, my siblings had the opportunity to learn to pursue their interests.

In 2001, God gave me a loving man to marry. He was also a man of few words. When I was pregnant with a child, both he and I became sick and we had to be hospitalized. It was such a trying time that I was very concerned my pregnancy would miscarry. We also did not have any money so I could only afford to eat plain rice and vegetables. By God’s grace, I delivered a healthy baby girl and I was able to recover well. However, we had to move to a refugee camp in Maela, Thailand, in 2003. It was difficult to earn money, much less find work. In 2004, my husband and I were again blessed with a son. We sold meat and vegetables to get by. There was an occasion where we did not have enough money to  buy or sell goods. We were helpless. I went to visit an elder in the community to ask for a loan. I told him that I did not have any money but if he loaned me some money, I would definitely repay him. I believe God touched the elder’s heart and he gave me the amount that I needed. Then in 2007, God let a miracle happen. He sent us to America. God prepared great and wonderful things for us. We now have a house, we have jobs and our children are able to receive education. I tear up whenever I think about the amazing things God has done for my family. When I look back on my life, I realize God never left me alone. He led me, He encouraged me, He gave me a wonderful husband and children who fear God. I do not know a lot of things but one thing I know for certain is that He sustains me and does great and wonderful things in my life.

Reflection

 When we are overwhelmed with problems, how do we remind ourselves that God’s faithful love for us endures forever?

Prayer

Father God, do not forsake us but have mercy on us. We praise You and thank You always. Walk with us LORD. In the Name of Jesus Christ we pray. Amen.

Naw Paw Eh
Philadelphia Karen Baptist Fellowship
Philadelphia, Pennsylvania