ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးပှၤပၢတၢ်အဂ့ၤတဂၤ ~ God’s Kingdom Has A Good Ruler

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၀

ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးပှၤပၢတၢ်အဂ့ၤတဂၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့ၤစြၤ ၆, ဧ့ၤစြၤ ၇:၁-၁၀, လီၣ်ဖျါ ၁၂, လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၈-၁၃

ယွၤမၤတၢ်ဂ့ၤခဲလၢာ် ဒီးအသးအိၣ်ကယဲၢ်အတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ. နဘီနမုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဘီမုၢ်အထူအယိာ်, ဒီးနပၢတၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၉, ၁၃

တၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်အိၣ်လၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ်မ့ၢ်ပှၤပၢတၢ်အဂ့ၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဖျဲၣ်လၢကီၢ်ပယီၤ ဖဲ ၁၉၇၆ လီၤ. ယတသ့ၣ်ညါလၢကီၢ်ပယီၤန့ၣ် ပှၤပၢတၢ်အဂ့ၤတဂၤအိၣ်ဘူနီတဘျီဘၣ်. စးထီၣ်လၢပယီၤအစီၤပၤ အဆိကတၢၢ်တဂၤ လၢအမ့ၢ် အနီၣ်ယထၣ် သူၣ်ထီၣ်ပယီၤအဘီအမုၢ် တုၤလၢ ၁၉၆၂ သုးခိၣ်န့ၣ်ဝ့ အသုးပဒိၣ် ပၢတၢ်န့ၣ် ကလုာ်ဒူၣ်တဖၣ်ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုး ဘၣ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဒိၣ်မးလီၤ. ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢ န့ၣ်ဝ့ အစိၤဒီး ယတသ့ၣ်ညါပလၢၢ်ဘၣ် လၢယအိၣ်ဘၣ်လၢ ထံကီၢ်အဂ့ၤ, ပှၤပၢတၢ်လၢအဂ့ၤ, အတၢ်အိၣ်သးဘၣ်. ထီဘိဘၣ်ပျံၤ တၢ်, အိၣ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်, တၢ်အီၣ်တလၢတလီၢ်, မၤထဲလဲၣ်နာ်က့ ပမိပပါ စ့တအိၣ်ဘၣ်. ဘၣ်အိၣ်မူဒၣ်ထဲ တနံၤအဂီၢ်တနံၤအဂီၢ်လီၤ. ၁၉၈၈န့ၣ် ထံကီၢ်ကမျၢၢ်ပူထီၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်လီၤဘၣ်လၢသုးပဒိၣ်အစု (အာဏာ သိမ်း) ကဒီးတဘျီလီၤ. တၢ်အိၣ်မူအံၤတညီဘၣ်. လၢခံယသုးယသးဆူ South Korea ကီၢ် မၤဘၣ်တၢ်မၤဖဲန့ၣ် လီၤ. ထံကီၢ်န့ၣ်ဂ့ၤ, တၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်ဂ့ၤ, ဘၣ်ဆၣ်ပတမ့ၢ်ပှၤထံဖိကီၢ်ဖိအဃိ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒီး တၢ်ဒိးသန့ၤသး လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီန့ၣ် တဂ့ၤဘၣ်. လၢခံယသုးကဒါက့ၤဆူယိၤကီၢ် ဆူဒဲကဝီၤလီၤ. ပှၤကညီ KNU ဒီး ပှၤယိၤတဖၣ် ပၢတၢ်အပူၤစ့ၢ်ကီး ပဘၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ တၢ်တလီၤတံၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကဲဘၣ်ပှၤကညီဖိ သနာ်က့ KNU အစိကမီၤတအိၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤဘၣ်. ဘၣ်ကွၢ်ယိၤအမဲာ် ဘၣ်ကွၢ် UN အမဲာ်​​န့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်တအိၣ် အဃိ ကညီဖိအဘူၣ်အတီၢ် ကညီဖိဒၣ်ဝဲစံၣ်ညီၣ်တီန့ၢ်အသးတသ့ဘၣ်. လၢခံသုးအသး ဆူကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ် ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. ထံကီၢ်အံၤဂ့ၤ, အသနူၤဂ့ၤ, တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တလၢပှဲၤဘၣ်. တၢ်ဘၣ်ယိၣ် တၢ်ဆီၣ်သနံးအိၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဃိသတးဒီး ယဆိကမိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်တဂ့ၤ တလၢပှဲၤနီတခါဘၣ်. တၢ်လိၣ်အိၣ်, တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အိၣ်ဂၤမံၤဂၤမၠိ န့ၣ်လီၤ. လၢခံယနၢ်ပၢၢ်လၢ ယွၤအဘီအမုၢ်န့ၣ်အိၣ်, ဒီးယွၤပၢတၢ်န့ၣ် အဂ့ၤကတၢၢ်အဃိ ယပာ်လီၤယသးလၢ ယကမုၢ်လၢ်အိၣ်မူလၢ ယွၤအဘီအမုၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ပယီၤ, KNU ကီၢ်သူလ့ၤ, UN, USA တလၢပှဲၤဘၣ်. ယွၤအဘီအမုၢ်လၢအထူအယိာ်န့ၣ် ပၢတၢ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်ဒီး လၢပှဲၤ ဂ့ၤကတၢၢ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယပာ်ယသးဒ်န့ၣ်ဒီးအိၣ်မူဘၣ်ထွဲလၢယွၤအဘီအမုၢ်ကဟဲချ့ချ့အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤအဘီအမုၢ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်  

ယွၤဧၢ, တၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလၢနဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤလၢ နတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဂ့ၢ်လီၤ. မၤစၢၤယၤလၢယကမုၢ်လၢ်အိၣ်မူ  လၢနဘီနမုၢ်လၢကဟဲချ့ချ့အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်လူၤကၣ်
ဒၢလးစ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒၢလးစ်, ထဲးက်စၢးစ်ကီစဲၣ် 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 20

GOD’S KINGDOM HAS A GOOD RULER

Bible in a Year:  Ezra 6, Ezra 7:1-10; Revelation 12, Revelation 13:1, Psalm 145:8-13

“Yahweh is good to all. His tender mercies are over all his works.Your kingdom is an everlasting kingdom.Your dominion endures throughout all generations.”
Psalm 145:9, 13 WEB 

Governing is in the hands of God and He is a good ruler. I was born in Burma in 1976. I have never heard of one good ruler in Burma. From the first Burmese king, Anoryatar, who founded the Burmese kingdom, to 1962 when General Ne Win started ruling, people have always been living in fear and destruction. I grew up under the control of the military dictator, General Ne Win, and I did not know what it was like to live in a good country ruled by a good government. We constantly lived in fear, poverty, and starvation. No matter how hard my parents worked, we never had enough money. We were living from hand to mouth. In 1988, a nationwide protest was controlled by the military coup once again in Burma. It was such a hard life. Later, I moved to South Korea as a migrant worker. Korea is a great country and has a good government, but since I was not a Korean citizen, there were not a lot of opportunities for me, and I was not treated fairly by the Korean authority. I then went to Thailand and lived in a refugee camp. The area was controlled by both the Karen National Union (KNU) and Thai government. There we were full of anxieties living with so much uncertainty. Although the KNU is Karen, they did not have absolute power. They had to please the UN and Thai government before they could do anything. We, the Karen people, are countryless, and thus, we are not able to make our own decisions. Finally, I immigrated to the third country, America. The country is good and has good policies and many opportunities, but it is not perfect. There is injustice and oppression in this country too. Therefore, there is no perfect nation or ruler on earth. There are shortcomings everywhere. Finally, I came to the realization that God’s kingdom exists and it alone is perfect, and therefore, I will live for the hope of indwelling in God’s kingdom. Burma, Korea, KNU, UN, and USA are not perfect. But, God’s kingdom is everlasting, and it will be the greatest and perfect place for me. As such, my hope is in God’s kingdom and I wait for it to come quickly.

Reflection

How does God’s kingdom give you hope?

Prayer

Lord, thank you for letting me understand Your lordship.  Please help me to hope and live for Your kingdom that I hope will come quickly. In Jesus’ name I pray.  Amen 

Tharah Luka
Dallas Karen Baptist Church
Dallas, Texas