ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ ~ The Good Work Of God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၉

ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၉:၃၈, နဃ့မယၤ ၁၀, နဃ့မယၤ ၁၁:၁-၂၁, လီၣ်ဖျါ ၂၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁-၉

စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. သးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤလၢတၢ်သးဝံၣ်အသီ ဒီးအတၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤလၢအပှၤစီဆှံအတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၉:၁

စးထီၣ်လၢ ၂၀၂၀နံၣ် နုာ်လီၤန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢတၢ်ဆါတခါလၢအမ့ၢ် (COVID-19)အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤပျံၤလီၤဖုး လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ. ပှၤအါဂၤသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဒီး ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအမဲာ်ညါ ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဖၣ် အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်န့ၣ်လီၤ. လၢအကျါယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဂၤလၢအမ့ၢ်ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ဆါအဝဲအံၤလီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲအသးပှၢ်ဒီး အသးနံၣ်အိၣ်ဝဲ ၈၂နံၣ်အဃိ တူၢ်ဘၣ်ဝဲနးမးလီၤ. ဒ်သိးအဝဲကဘျါက့ၤ အဂီၢ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ထုကဖၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ လၢတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအီၤအပူၤ သီသီအခါန့ၣ် ယပျံၤစ့ၢ်ကီးလၢ တၢ်ဆါအံၤကဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်ယၤလီၤ. တုၤမ့ၢ်ယထံၣ်ဘၣ်လၢအသီအါထီၣ်ဒီး တူၢ်ဘၣ်ဝဲနးထီၣ်အဃိ ယပာ်လီၤယသးလၢ ကစၢ်ယွၤမ့ၢ်ပာ်မူယၤဒီးယကမူလီၤ. တၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ် အိၣ်ဒၣ်လၢ အစုပူၤလီၤ. လၢယတၢ်ကဟုကယာ်အီၤအပူၤ သုတကဲထီၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲတဂ့ၤအဂီၢ် ယသံကွၢ်ယဖိအပၢ်ဒီး အဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ် ဒီး ယမၢအဆၢတဲာ် မ့ၢ်ယကဘၣ်လဲၤဆှၢအီၤလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ဧါ တဘၣ်လဲၤဧါ န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်တအဲၣ်လဲၤဆှၢလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်ဘၣ်. အဝဲတူၢ်ဘၣ်ဝဲနးထီၣ်ဒီး ကသါဝဲတမုာ်တန့ၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်. လၢမုၢ်နၤတနၤန့ၣ် ယဒိကနၣ် အဝဲအတၢ်သါထီၣ်သါလီၤလီၤ. ယတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ယတီၤလီၤထုကဖၣ် “ကစၢ်ယွၤဧၢ, မ့ၢ်ဘၣ်နသးလၢနကပာ်မူအီၤဒီး အိၣ်ဒီးတၢ်သးကညီၤအီၤတက့ၢ်. ယစံးဘျုးနၤလၢ နမၤတ့ၢ် နတၢ်မၤဂ့ၤလၢအဖီခိၣ်အါမးလံန့ၣ်လီၤ. ဒီးယနာ်နၤလၢ တၢ်တသ့ဘၣ်ဒီးနၤန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ် နီတမံၤဘၣ် (လူၤကၣ် ၁:၃၇).” ဒီးမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ် လၢတၢ်တပာ်သူၣ်ပာ်သးအပူၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်ဒီးအမၢၤ ဟဲစိာ်ကသံၣ် လၢအဂီၢ်ဒီး ယဒုးအီလီၤအီၤဒီး အဝဲသါထီၣ်မုာ်ထီၣ်က့ၤဝဲ, ဒီးလၢခံန့ၣ် အဝဲကိညၢ်လီၤက့ၤဒီးဘျါက့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါ တၢ်အံၤ မ့ၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤဖးဒိၣ်ဒီး အတၢ်မၤဂ့ၤလၢပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိအသိး ပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်သနာ်က့ ပကသန့ၤပသးလၢယွၤ လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်မၤနၢၤဒီး တၢ်သးကညီလၢအစုပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ယကသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတစိၤဒၣ်ယၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢတၢ်မုာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဖှီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ပကကျဲးစၢးဟံးဃာ် ပပှၤကညီလုၢ်လၢ်လၢအအဲၣ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ် ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, မ်ပကသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးဒီး အိၣ်မူမၤလၤကပီၤနၤ အဂီၢ်မၤစၢၤပှၤလၢခရံာ်မံၤအဃိတက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ခုၣ်အ့မ့ၤ
ကၤလံၤလါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဘိလ့ကရံန်, ခဲၣ်ထၣ်ကံၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 29

THE GOOD WORK OF GOD

Bible in a Year: Nehemiah 9:38, Nehemiah 10, Nehemiah 11:1-21; Revelation 20; Psalm 149:1-9

“Praise Yahweh! Sing to Yahweh a new song, his praise in the assembly of the saints.”  
Psalm 149:1 WEB

Since we entered into 2020, COVID-19 has been a threat to every one of us. Worries filled the minds of many, presenting unprecedented challenges to families. In my own family, my mother-in-law contracted this infectious disease. She was almost 82 years old. COVID hit her hard as she was older and weaker. All our family members and our church prayed for her. As a caretaker, I was afraid I would also contract COVID-19. But, when I saw her suffering getting worse and longer, I decided to let the Lord determine what would happen to me. I put everything in His hands. To ensure I had the family’s involvement and input in caring for her, I asked my husband and his siblings if they would like to take our mother to the hospital or not. They did not want her to go to the hospital. Her condition became worse, and she had trouble breathing. One night, I was listening in on her breathing that was very laborious. I felt like there was no hope. I bowed down and prayed, “God, if you will let her live, please have mercy on her. I thank You for the good work you have poured out in her life. I believe there is nothing you cannot do (Luke 1:37).” In the morning, the pastor and his wife brought medicine for her. I gave it to her and she began to breathe better. Gradually, she got better and recovered. I know that the healing of my mother-in-law is the good work of God that was merciful and generous towards our family. As believers, when we are facing distress, let us depend on God, the King of victory and mercy, no matter how bad things get. I will sing praises to God all the days of my life.

Reflection

In good or bad times, how will we strive to keep our Karens’ customs of singing and praising God for the good work He has done in our lives?

Prayer

God, please help us to sing praises to You for Your good work and live to glorify You.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Kuaye Mae
Galilee Karen Baptist Church
Bowling Green, Kentucky