ယွၤအတီဒီးအဘျုးဖှိၣ်အိၣ်အါ ~ Gracious And Faithful God

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၁

ယွၤအတီဒီးအဘျုးဖှိၣ်အိၣ်အါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဧ့စြၤ ၇:၁၁-၂၈, ဧ့စြၤ ၈:၁-၁၄, လီၣ်ဖျါ ၁၃:၁-၁၈,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁၃-၂၁

ယွၤတီဝဲလိၤဝဲလၢအကျဲခဲလၢာ်အပူၤ, ဒီးစီဆှံဝဲလၢ လၢအမၤတၢ်အပူၤခဲလၢာ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၅:၁၇

ထီဘိယွၤဟ့ၣ်ယၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢယနီၢ်ကစၢ်မး ဆိကမိၣ်တတုၤလီၤထီၣ်ဘးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤယၤ အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံးယတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီးပှၤကညီအတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤန့ၣ်တီဝဲလိဲၤဝဲ ဒီးအမ့ၢ်ဝဲပတၢ်သန့ၤအလီၢ် လၢတဆီတလဲ တဟူးတဝးနီတခီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်ထူးတီၤလၢယလိၤ မ့ၢ်လၢအဝဲတစံၣ်ညီၣ်ယၤ ဒ်ယတၢ်ကမၣ်အသိးအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူအတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ, ယပျ့ၤထီၣ်ဖျဲးယဲလၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢ အဒီသဒၢယၤလၢ အဘျုးအဖှိၣ်, အစိာ်ထီထီၣ်ယၤဆူတၢ်လီၢ်ထီၣ်ထီ တကြၢးဒီးယၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယမိၢ်မ့ၢ်ပှၤစူၢ်နာ်ယွၤလၢ အိၣ်ဒီးခရံာ်ဖိလုၢ်လၢ်အဂ့ၤလၢ အပာ်စီဆှံ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ ဒီးအပာ်ဒိၣ်မၤထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအးလီၤယၤလၢ ယွၤအစုပူၤဖဲယအိၣ်ဖျဲၣ်လံၤလံၤ ဒီးအတၢ်မုၢ်လၢ်အဒိၣ်အမုၢ် လၢယဂီၢ် မ့ၢ်ဝဲလၢယကမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤမၤကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ် ဖှီၣ်ဒီး မ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးကဲဒိၣ်အဃိ, ယသးတအိၣ်လၢယကပိာ်ထွဲအဝဲသ့ၣ်အခီၣ်လီၢ်ဘၣ်. ဖဲယသးအိၣ် ၆နံၣ်, ယမိၢ်သံဒီး ဖဲန့ၣ်အလီၢ်ခံ မ့ၢ်လၢယမိၢ်အတၢ်နဲၣ်ပှၤလၢ တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးတအိၣ်လၢၤအဃိ, ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဖှံထီၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးလၢယွၤန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤအဘျုးအဖှိၣ် နဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ဖဲအဝဲစံးဆၢ ယမိၢ်အတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၂ နံၣ်န့ၣ်, ယဖျိထီၣ်ဘၣ်ယဲလံာ်စီဆှံကၠိ ဖဲကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိ ဒီးခီၣ်လ့ၣ်ကၠိ န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၄ နံၣ်န့ၣ်, ယဘၣ်တၢ်သံကွၢ်ယၤလၢ ယကလဲၤဆှၢယဖိဒိၣ်ဆူ ကလံၤထံး ခိၣ်ရံယါ ကီၢ် လၢကမၤလိခိၣ်ရံယါကျိာ် ဒီး ယလဲၤတုၤဘၣ်ဖဲန့ၣ်  ဖဲလါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၁ သီန့ၣ်လီၤ. ယကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအါမံၤ ဒီး ယသးဟးဂီၤတုၤဒၣ်လဲာ် ယဆိကမိၣ်လၢယမၤယွၤအတၢ်မၤတသ့လၢၤဘၣ်. သနာ်က့ ယဃ့ယွၤ လၢကဟ့ၣ်ယၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယၤအသီ တဘျီကဒီးန့ၣ်လီၤ. ယကမၢကမၣ်ယဲလၢ ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤဒီး အဘျုးအဖှိၣ်အဖီခိၣ် ဖဲပှၤကညီဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ် ဟဲတုၤဆူကီၢ်ခိၣ်ရံယါ ဖဲ လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၃, ၂၀၁၅, ဒီး စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ယမၤဘၣ်က့ၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ အဘျုးအဖှိၣ်လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနမ့ၢ်ယွၤလၢအတီအလိၤလၢပှဲၤဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်လၢ တၢ်လၢနစံးခဲလၢာ် ဒီး တၢ်လၢနမၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကထံၣ်နစုအတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးသ့စံးဘျုးစံးဖှိၣ်နၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့ၤနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

စီၤအဲၣ်ဖှိၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်
ခိၣ်ရံယါကညီဘျၢထံရ့လိာ်မုာ်လိာ်
ကလံၤထံးခိၣ်ရံယၤကီၢ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 21

GRACIOUS AND FAITHFUL GOD

Bible In A Year: Ezra 7:11-28, Ezra 8:1-14; Revelation 13:1-18; Psalm 145:13-21

Yahweh is righteous in all his ways, And gracious in all his works.
Psalm 145:17 WEB

God has always given me the things that I couldn’t have imagined for myself, providing beyond my anticipation and human expectations. He is faithful; our reliable ground which neither changes nor shakes. God is gracious for me because He never punished me according to my sins. Through my life experiences, my tongue confesses that He is a gracious protector, lifting me up to the higher ground even though I am undeserving.

My mother was a very disciplined believer who observed the sabbath days and church’s regulations. In fact, she dedicated me to God since I was born and it was her fervent hope for me to become a servant of God. But seeing the financial struggles of the ministers of God and wanting to be rich, I had no desire to follow in their footsteps. And upon my mother’s death when I was six years-old, the rest of the family members became lax in our Christian devotion without her godly influence. 

But God proved faithful and gracious when He answered my mother’s prayer — I completed my theological studies in 2012 from Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College (KKBBSC). In 2014, I was requested to accompany my nephew to attend Korean language classes in order to pursue a job in South Korea and arrived there on December 21. Faced with countless obstacles, I was discouraged thinking I could no longer serve God but I prayed for another chance. I was mesmerized by God’s faithfulness and graciousness yet again on December 23, 2015 when Karen refugees began resettling in South Korea and I was able to serve Him again.

Reflection

Do I recognize God’s faithfulness and graciousness in my life? 

Prayer

Lord, thank you for your faithfulness and graciousness in all you say and do. Help me recognize the work of your hands and be grateful to you. In Jesus’ name I pray, Amen.

Saw Eh Poe, Pastor
Korean Karen Baptist Fellowship 
South Korea