ယွၤဒိကနၣ်ပှၤ ~ The Lord Hears Us

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၅

ယွၤဒိကနၣ်ပှၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၁၁:၃၆-၄၅, ဒၤနံးယ့လး ၁၂, ၁ယိၤဟၣ် ၅:၁-၂၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁-၁၀

ဒီးပတၢ်သးခူတလ့ၢ်လၢအမဲာ်ညါမ့ၢ်အအံၤ, လၢပမ့ၢ်ဃ့တၢ်တမံၤမံၤဖဲတၢ်ဘၣ်အသးဒီး, ကဒိကနၣ်ပှၤလီၤ.”
၁ယိၤဟၣ် ၅:၁၄

ပဃ့တၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢယွၤဒိကနၣ်ပှၤဒီး တၢ်ဃ့တဖၣ်လၢပဃ့အီၤန့ၣ် ပသ့ၣ်ညါလၢပန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါအဃိ ပမ့ၢ်နာ်ယွၤတုၤလီၤတီၤလီၤ, တအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီဘၣ်န့ၣ် ပကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်လၢပဃ့ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ၂၀၀၇နံၣ် ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကလဲၤဘၣ်ဆူ ကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ် အဆၢကတီၢ်အခါ, ယဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢယသးပူၤ, ယမ့ၢ်လဲၤတုၤလၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ပကမၤအီၣ်မၤအီဒ်လဲၣ်. လၢတၢ်ကလုၢ်အီၣ်သးသမူအဂီၢ် ယအိၣ်ဒီးတၢ်သးဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤန့ၣ်လီၤ. ယကတိၤ ပှၤကျိာ်တသ့အါအါစ့ၢ်ကီးဘၣ်. သးတအိၣ်လၢကဘၣ်ကတိၤအါအါစ့ၢ်ကီးဘၣ်အဃိ ယဃ့လၢ ကစၢ်ယွၤ, ‘‘ယွၤဧၢ, ဟ့ၣ်ဘၣ်ယၤတၢ်မၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤကဆှဲကဆှီတၢ်အတၢ်မၤန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်မၤအဂၤတဖၣ် ဘၣ်ကတိၤတၢ်အါအါ ယမၤတသ့ဘၣ်. ယသးအိၣ်လၢယကမၤတၢ်မၤလၢ တလိၣ်ကတိၤတၢ်အါအါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယဃ့ထီၣ်ယွၤအသိး တုၤယလဲၤတုၤဆူကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဒီး ယန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလၢ အဘၣ်ထွဲ ဒီး တၢ်မၤကဆှဲကဆှီတၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၤဆီတခါမ့ၢ်လၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲ အါန့ၢ်ဒံး ယဆိကမိၣ် တ့ၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. ယသကိးမုၣ်သံကွၢ်ယၤ ဘၣ်ဃးဒီးယဘူးယလဲဒီး ယစံးဘၣ်အီၤဘၣ်ထွဲဒီး ယဘူးယလဲဒီး အဝဲဒၣ်ကမၢကမၣ်လၢတၢ်သးဒ့ဒီအပူၤစံးဝဲ “မ့ၢ်ဧါ.” အဝဲတဲဘၣ်ယၤလၢအဒ့မုၣ်လၢ အဖျိထီၣ်ကၠိလၢ ကီၢ်ချၢ တဂၤဒၣ်လဲာ် တန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘူးတၢ်လဲထဲသိးဒီးယၤဘၣ်. နမ့ၢ်ဃ့တၢ်လၢယွၤအအိၣ် ဒီးမ့ၢ်ဘၣ်အသးဒီး ကဟ့ၣ်ဝဲနၤ သပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယွၤအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤဒိကနၣ်ပှၤ, မ့ၢ်ပဒိကနၣ်အီၤကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဒ်သိးပကမ့ၢ်ပှၤလၢ အနာ်နၤလ့ၤတုၢ်လ့ၤတီၤဒီး ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညၣ်မၤထွဲ တၢ်မၤနသးအဂီၢ် ဆိၣ်ဂ့ၤမၤစၢၤလၢ်ဘၣ်ပှၤလၢခရံာ်အမံၤပူၤတက့ၢ်ပၢ်ဧၢ, အၤမ့ၣ်.

နီၢ်စါစါတ့ၣ်
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ (PBBC)
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ, ဖဲန်စ်လဘ့နံယါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 5

THE LORD HEARS US

Bible in a Year: Daniel 11:36-45, Daniel 12; 1 John 5:1-23; Psalm 139:1-10

“And we are confident that he hears us whenever we ask for anything that pleases him.”
1 John 5:14

If we are confident that He hears us whenever we ask for anything, we also know that He will give us what we ask for. As children of God, we will receive what we ask of Him if we believe in Him wholeheartedly without a doubt.  

Starting in 2007, many refugees had the opportunity to move to a third country. I then started to wonder how I would make a living when I moved to a third country and when I thought of this, it brought me a lot of distress. I wasn’t able to converse in another foreign language and the thought of conversing in another language was daunting. As such, I told God, “LORD, please give me a job as a cleaner. If I have to do any other jobs, I will have to speak a lot and I do not want this. I want a job where I do not have to speak a lot.”

When I arrived in this country, I gained employment as a cleaner and this was just as I had prayed for. But one thing that I did not expect or ask for was that I received a good salary. I was talking to a friend and she asked me about my salary. When I told her the amount, she was really surprised. She told me that her sister who finished school in another country did not receive as much salary as I did. If you ask for anything that pleases God, He will definitely give it to you.  That is His promise to us.

Reflection

 God hears us. But are you listening to Him?

Prayer

Father God, help us so that we may believe in You wholeheartedly. May we seek Your face and do what is pleasing in Your sight. In the Name of Jesus Christ we pray. Amen.

Naw San San Tin
Philadelphia Karen Baptist Fellowship
Philadelphia, Pennsylvania