ယဖုသံနီၣ်ဒီးယကအိၣ်ဒံးဒီးနၤလီၤ ~ When I Wake Up, I Am Still With You

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၈

ယဖုသံနီၣ်ဒီးယကအိၣ်ဒံးဒီးနၤလီၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စကၤရယၤ ၅, စကၤရယၤ ၆, စကၤရယၤ ၇, စကၤရယၤ ၈, ယူဒၤ ၁:၁-၂၅,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၇-၂၄

ဒီးကစၢ်ဧၢ, နတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်ဒီးယၤဆံးဒိၣ်လဲၣ်, အတၢ်ဂံၢ်မ့ၢ်ဆံးအါလဲၣ်.-ယမ့ၢ်ဂံၢ်အီၤဒီး အိၣ်ဝဲအါန့ၢ်မဲးအဖျၢၣ်တက့ၢ်လီၤ. ယဖုသံနီၣ်ဒီး ယကအိၣ်ဒံးဒီးနၤလီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၇-၁၈

ဖဲ ၁၉၉၇ လါမာ်ၡးအပူၤန့ၣ် ခီဖျိလၢဒုၣ်ဒါသုးမုၢ်ဒိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ၇၇ ဟဲထီၣ်ဖဲသုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်လီၢ်အဃိ, ပဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါ (၃)လါ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တုၤဒၣ်လဲာ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပကအီၣ်အဂီၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်.  လၢမုၢ်နၤ ပဃ့ၢ်ဒၣ်လဲာ် ပတထံၣ်ဘၣ်ကျဲဘၣ်, ပဘၣ်ဖီၣ်ဃာ်တဂၤအဃ့ၣ်အကုဒီး ပလဲၤတၢ်ဒၣ်ဒ်န့ၣ်လီၤ. ယံာ်ထီၣ်ယံာ်ထီၣ်ဒီး ပှၤဟးထီၣ်လၢတၢ်ချၢတဘူၣ် ဒီး ပဘၣ်ယိၣ်လၢဖိဒံဖိသၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အကဟီၣ်အဃိ ပဘၣ်ဝံဃာ်အီၤ မုၢ်ဆါဆဲးလၢမုၢ်နၤန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲ ၁၉၉၇ လါယူၤအပူၤန့ၣ် ပခိၣ်ပနၢ်စံးဝဲလၢ ပကဘၣ်လဲၤဆူပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်တၢ် အလီၢ် ဒီး တုၤလၢဒဲကဝီၤန့ၣ် ပဘၣ်လဲၤတံာ်တာ်ဝဲ အသီ (၁၀) န့ၣ်လီၤ. ပတုၤဖဲဒဲကဝီၤ (မဲာ်ယဲၢ်) ဒီး ပအိၣ်ဖဲန့ၣ် (၁၀) လါဝံၤ ပဘၣ်သုးပလီၢ်ဆူ (စလါ ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ မဲာ်ခီၣ်ခါ) ဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. ပအိၣ်ဘၣ် ဖဲန့ၣ်စှၤနံၣ်ဝံၤ ခီဖျိတၢ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအိၣ်ထီၣ်လၢထံဒိၣ်အဃိဒီး လၢတဖျးမဲာ်အတီၢ်ပူၤ သးသမူတဖၣ်လီၤမၢ် အါမးလၢလီၤ. ပဘၣ်တၢ်သုးဆူ တၢ်လီၢ်အသီတတီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၀၄ နံၣ် လါအ့ဖြ့ၣ်အပူၤ သုးကဒီးပလီၢ်ဆူ (မဲာ်လးအူ) ဒဲကဝီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ၂၀၁၀ န့ၣ်, ပန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ပကဘၣ်ဟဲအိၣ်ဟဲဆိးလၢ ကီၢ်သၢဘ့ၣ် တဘ့ၣ်လၢအမ့ၢ် ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်လီၤ. 

ပတၢ်အိၣ်မူပမ့ၢ်လဲၤခီဖျိ ကီကီခဲခဲနးနးကလဲာ်ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤတဘၣ်အသးလၢ ပကတုၤဆူ တၢ်ဟးဂူာ် ဟးဂီၤဘၣ်. ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ် တဆီဘၣ်တဆီ, အဘျုးအဖှိၣ်ဒီး အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ် ပမ့ၢ်ဂံၢ်အီၤဒီး အိၣ်ဝဲအါမးဒ် မဲးအဖျၢၣ်လၢပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဃိ ယဖုသံနီၣ်ဒီးယကအိၣ်ဒံးဒီးနၤလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဘၣ်မနုၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤပသ့ၣ်နီၣ်ယွၤဒီး လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အပူၤပသးပ့ၤနီၣ်ယွၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်မ့ၢ်အိၣ်ထဲလဲၣ် နာ်သက့, နကတဲာ်ကတီၤ နတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢပဂီၢ်ဒိၣ်ဝဲအါဝဲအဃိ ယစံးဘျုးဘၣ်နၤဒီး ဃ့လၢကစၢ်ခရံာ်အမံၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သးပှၢ်မုၣ်နါအ့
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ (PBBC)
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ, ဖဲန်စ်လဘ့နံယါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 December 8

WHEN I WAKE UP, I AM STILL WITH YOU

Bible in a Year: Zechariah 5, Zechariah 6, Zechariah 7, Zechariah 8; Jude 1:1-25; Psalm 139:17-24

“How precious to me are your thoughts, God! How vast is their sum! If I would count them, they are more in number than the sand. When I wake up, I am still with you.”  
Psalm 139:17-18 WEB

In March 1997, the enemy’s Army 77 advanced to the territory of Brigade 3 where we lived. We had to flee into the jungle for three months. Life on the run was plagued with so much hardship. We ran out of food. We had to keep moving at night and it was pitch dark. We could not see anything, so we held only the baskets carried on the back by the ones before us. As more time elapsed, we even became afraid to come out. We were scared our kids would cry so we carried them day and night.

In June 1997, our leaders told us that we must go to the refugee camp. It was a 10-day walking distance. We reached Meh Yeh and stayed there for 10 months. We then had to move again to Salah, also known as Meh Kaw Ka refugee camp. We lived there for a few years. But tragedy followed us as that area was prone to flooding and many lives were lost in the flood. We had to move again to Mae La Oo refugee camp in April 2004. Finally, we got a chance to get resettled in America in 2010.

No matter how many terrible experiences we had to go through, it was not God’s will that we should perish. He prepared for us what we needed step by step. If we truly count God’s blessings, they are more numerous than the sand on the beach. By God’s grace, when I wake up I am still with You.   

Reflection

Why is it that we remember God only when we are in trouble? 
Why is it that we forget God when things are going well for us?

Prayer

Dear Father God, although we face trials, You always prepare Your blessings for us in uncountable ways. For that we thank you. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Elder Nan Aye
Philadelphia Karen Baptist Fellowship
Philadelphia, Pennsylvania