ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ် ~ We Are God’s People

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂၇

ပမ့ၢ်ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – နဃ့မယၤ ၇:၄-၇၃, နဃ့မယၤ ၈, လီၣ်ဖျါ ၁၈:၁၇-၂၄, လီၣ်ဖျါ ၁၉:၁-၁၀, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၁-၆

“အသုးမုၢ်ဂီၢ်မုၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်ဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤတက့ၢ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၄၈:၂

ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ဖဲ ၁၉၇၇နံၣ်အဆၢကတီၢ်, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပအိၣ်လီၢ်ကဝီၤပူၤဒီး လၢပတၢ် အိၣ်တၢ်ဆိး အလီၢ်အကျဲအဃိ ပအိၣ်က့ၤတသ့လၢၤဒီး ပဘၣ်ထွးထီၣ်ဃ့ၢ်ကွံာ်ဆူ ကၠီၣ်တဲၣ်ကီၢ်ဆၢန့ၣ်လီၤ. ဒီးပဘၣ်ဃ့ၢ်ဝဲ, စးထီၣ်လၢ လါဖ့ၣ်ဘြူၤအါရံၤထီၣ်စှၤသီဖိဒီးတုၤလါမ့ၤ အသီ ၂၀မးဒီး ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်အိၣ် ကဒု တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ် ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ. ဖဲပဃ့ၢ်ဘၣ်အဆၢကတီၢ်လွံၢ်လါဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်, ဘၣ်လဲၤဘၣ်က့ၤ အိၣ်ဘၣ်အီၣ်ဘၣ် တနံၤတပူၤတနံၤတပူၤ, ဘၣ်မံဒၣ်လၢခိခိၣ်ပှၢ်လၢ်ကျါလီၤ. တဘျီဘျီ တၢ်အီၣ်တၢ်အီကီခဲဝဲ, ဒီးတဘျီဘျီဘၣ်ဃ့ၢ်လၢ ကျိချံမျိာ်သၣ်ကျါဒီး တဘျီဘျီမ့ၢ်လၢအီဘၣ်ထံတကဆှီအဃိ တၢ်ဆါဟၢဖၢလူဘၣ်ပှၤ ဂီၢ်မုၢ်နးနးကျံၤကျံၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတလီၤမၢ်ဘၣ်နီတဖျၢၣ်ဘၣ်. ဖဲတၢ်အဆၢကတီၢ်အံၤ ယဆိကမိၣ် ပလီၤဂာ်မး ဒ်ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ လဲၤတၢ်လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢအပူၤစ့ၢ်ကီးလီၤ. ဖဲပဃ့ၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ် ပမ့ၢ်ဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ် ဘၣ်ဆၣ် ပသ့ၣ်ညါ ပမ့ၢ်ပှၤလၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယွၤလီၤ. ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤသၢဂၤဒံးညါအဃိ, ဖဲပလဲၤ, ဖဲပအိၣ်, တပူၤလၢ်လၢ် လၢပှၢ်ဒိၣ်ယိာ်အပူၤဘၣ်ဆၣ် ပဘါဘၣ်ယွၤ, ပစံးဘျုးမၤလၤကပီၤဘၣ်ယွၤလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ် ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အခွဲးအယာ်, တၢ်ပာ်ပနီၣ်န့ၢ်ပှၤအသိး, ဒီး တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် တအိၣ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်ဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖှီၣ်နး, ကီခဲ, လီၤပျံၤလီၤဖုးဘၣ်ဆၣ် ပမ့ၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ အယွၤမ့ၢ်ကစၢ်လၢအဂ့ၤ ဒီး ပစံးသကိးသ့ဝဲလၢ ပမ့ၢ်ပှၤဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိးစးထီၣ်လၢ ၁၉၇၇နံၣ် လါမ့ၤအသီ ၂၀, ဒီးတုၤလၢမုၢ်မဆါ တနံၤညါအံၤန့ၣ် ကိးနံၤဒဲးလါမ့ၤအသီ ၂၀ မ့ၢ်တုၤဃီဒီး ပမၤလၤကပီၤဒီးစံးဘျုးက့ၤယွၤအီၣ်သကိးအီသကိးဒီး သူၣ်ဖှံသးညီသကိး မုာ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘၣ်ဖှီၣ်ဘၣ်ယာ်ဒီးသးလီၤဘှါ တုၤဒၣ်လဲာ် နတထံၣ်ကစၢ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီး ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢအလိၤလံဧါ. မ့ၢ်နကဘၣ်မၤဆှဲမၤပျီကွံာ် မနုၤတဖၣ်လၢ နမဲာ်ချံအပူၤဒီးနသးအပူၤဒ်သိး နကထံၣ်ကစၢ်အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်လၢ်နၤ လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, စံးဘျုးဘၣ်နၤလၢပမ့ၢ်နပှၤဂီၢ်မုၢ်အဃိလီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤပမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်နး တၢ်ဖှီၣ်ထဲလဲၣ်ထဲလဲၣ်သနာ်က့ ပကသ့စံးဘျုးနၤတဘိယူၢ်ဃီအဂီၢ်မၤစၢၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်မူမူ
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အၣ်အိဝၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 27

WE ARE GOD’S PEOPLE

Bible in a Year: Nehemiah 7:4-73, Nehemiah 8; Revelation 18:17-24, Revelation 19:1-10;Psalm 148:1-6

“You saw the affliction of our fathers in Egypt, and heard their cry.”  
Nehemiah 9:9 WEB

My memory took me back to the time in 1977. There were battles going on in our region so fierce that we had to abandon our homes and flee to the Burma-Thai border. We left our home and village in early February. By the time we reached a safe shelter, it was already May 20. During the nearly four months we were on the run, we had to stay in so many places deep in the jungle. Food was scarce. There were times we struggled to find an escape from the bullets fired at us and the bombs dropped on us. And then, there was the water problem. Many suffered severe diarrhea as a result of drinking contaminated water. However, no life was lost. During that time, I often thought we were like the Israelites in the wilderness. Although we faced pain and distress on the run, we knew we were blessed. There were three church members fleeing with us, so we worshipped and praised God wherever we went. We experienced hard and fearful times, but we were the people of a very good God. As such, we can boldly say we are blessed. Since May 20, 1977, up to now, we always honor and praise God every year on May 20th, worshipping and sharing meals together in gladness and gratitude.

Reflection

Are you troubled to the point where you become blind to God’s blessings and want to blame Him? What do you have to remove in your eyes and in your heart to see God’s blessings even in distress?

Prayer

Father, thank you for allowing us to be Your people. Although we face troubles in our lives and no matter how bad they get, help us to never stop praising You. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Mu Mue Mue
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa