တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဖိလၢကျဲမ့ၢ်ကျဲတီ ~ Raising A Child In The Righteous Way

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၂

တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဖိလၢကျဲမ့ၢ်ကျဲတီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၈:၁၅-၂၇, ဒၤနံးယ့လး ၉:၁-၁၉, ၁ယိၤဟၣ် ၂:၂၈-၂၉, ၁ယိၤဟၣ် ၃:၁-၁၀,
ကတိၤဒိ ၂၉:၁၀-၁၈

“ပှၤလၢအလုၢ်အီၣ်အခ့အပှၤမုာ်မုာ် လၢအဖိသၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လၢခံက့ၤကကဲထီၣ်အဖိခွါလီၤ.”
ကတိၤဒိ ၂၉:၂၁

ပဝဲမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ ဘၣ်ဃးဒီး ပဖိလၢအဒိၣ်ထီၣ်လၢထံကီၢ်တဘ့ၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. အမ့ၢ်ဝဲ မူဒါဖးဒိၣ်ဒီး တၢ်အကါဒိၣ်လၢ ပဝဲမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးသကဲာ်ပဝး လၢအကဲဒိကဲတဲာ်အဂ့ၤ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး န့ၣ်လီၤ. သရၣ်တဂၤစံးဝဲဒ်အံၤ လံာ်ကတိၤဒိတဘ့ၣ်အံၤန့ၣ် ဂ့ၤပဖးအီၤ ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤ. နမ့ၢ်ဖးအီၤတသီတဆၢဒီး အကဒုးနၢ်ပၢၢ်နၤလၢ နကဘၣ်သိၣ်ဖိသိၣ်လံၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤဒိ ၂၉:၂၁ စံးဝဲ, ‘‘ပှၤလၢအလုၢ်အီၣ်အခ့အပှၤ မုာ်မုာ် လၢ အဖိသၣ်လံၤလံၤန့ၣ်လၢခံကဲထီၣ်က့ၤအဖိခွါလီၤ.’’ အဃိဒီး ပတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်သးဒီး ပဖိမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် ဒီး အလီၢ်အိၣ်လၢပက ကဟုကယာ်, ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အသကဲာ်ပ၀း ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ် Phone ဒီး iPad သ့ၣ်တဖၣ် လၢာ်ဆၢလၢာ်ကတီၢ် ဒီး တၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲး အလိၤ ထုးန့ၢ်အသးသ့လၢကျဲအါဘိလီၤ. ပဝဲမိၢ်ပၢ်တဖၣ်ကဘၣ်ဂဲၤလိာ်မၤဆူၣ်ဆူၣ် လၢ ပကဒုးနဲၣ်အီၤလၢ တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤ, တၢ်အဲၣ်ယွၤ, တၢ်ထုကဖၣ်ဖဲတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဆၢကတီၢ်, တချုးမံအဆၢကတီၢ်, ပၢၢ်ထီၣ် အဆၢကတီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်မၤလိသးစ့ၢ်ကီးဘၣ်ဃးဒီး လံာ်စီဆှံအပူ, ယွၤအကလုၢ်ကထါတဖၣ် လၢအိၣ်လၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ် ဒီးကွၢ်လိသကိးဒီးအီၤ ဒီးနဲၣ်အီၤဆူ တၢ်သိၣ်လိမၤလိတဖၣ်လၢကဆှၢအဝဲသ့ၣ် ဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ တၢ်ကတိၤသကိးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢလံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်ကဘၣ်မ့ၢ် ဟံၣ်ဃီလုၢ်လၢ်လီၤ. တၢ်ကွဲဒီးဆှၢပဖိဆူသရိာ်စိၤမိၤအပူၤန့ၣ် မ်ပတလီၤတူာ်လီၤကာ်တဂ့ၤ. တဘျီတခီၣ်ကဲဝဲသ့လၢ ပဖိအဲၣ်ဒိးလဲၤဘူၣ်ထူဘါယွၤ မၤလိလံာ်စီဆှံသနာ်က့ ပှၤဆှၢအီၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိ လၢခံအသးတအိၣ်လဲၤဆူသရိာ် လၢၤဘၣ်. မ်ကပဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးဘါထုကဖၣ်လၢပဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ထီဘိတဘိယူၢ်ဃီန့ၣ်တက့ၢ်. သရၣ်အိၣ်ဝဲတဂၤ, အိၣ်ဒီးအဖိနွံဂၤ, ဒီးဖိနွံဂၤလၢာ်အဂီၢ် မိၢ်သးဘိအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဃ့ဘါထုကဖၣ်တသီလၢ တဂၤအဂီၢ်, တသီလၢတဂၤအဂီၢ်, မုၢ်တနံၤတုၤလၢ မုၢ်အိၣ်ဘှံးအနံၤန့ၣ်လီၤ. ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် မိၢ်အတၢ်ထုကဖၣ် တလီၤတုာ်ဘၣ် နီတဂၤဘၣ်, ခီဖျိတၢ်ထုကဖၣ်အဃိ ဖိနွံဂၤအကျါဖိသၢဂၤကဲထီၣ် ပှၤမၤတၢ်သးခုကစီၣ်လၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပကတိစၢၤမၤစၢၤလိာ်သကိးပသးလၢတၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီပဖိတဖၣ်လၢနီၢ်သးဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ်ပဝဲမိၢ်ပၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါဒ်သိး ပကဒုးနဲၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကျဲတီကျဲလိၤလၢတၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအပူၤကဃ့နၤလီၤပၢ်ဧၢ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဒ့
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ (PBBC)
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ, ဖဲန်စ်လဘ့နံယါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 2

RAISING A CHILD IN THE RIGHTEOUS WAY

Bible in a Year: Daniel 8:15-27, Daniel 9:1-19; 1 John 2:28-29, 1 John 3: 1-10; Proverbs 29:10-18

“A servant pampered from childhood will become a rebel.”
Proverbs 29:21 NLT

As parents raising children in this country, we have our worries and apprehensions. There is a huge and significant responsibility for us parents to always be of good character.  There was once a pastor who said that the Book of Proverbs should be read daily. If you read a chapter of Proverbs a day, it will guide you on teaching your child. For it is written in Proverbs 29:21, “A servant pampered from childhood will become a rebel.” That is why it is imperative for us to communicate with our children and embrace them so that we can know more about their challenges in life. Looking at phones and iPads can be a major waste of time. The world of the Internet is extensive and bursting with many ways to lure and trap our children. Therefore, as parents we have to be more involved and educate ourselves in order to guide our children to the knowledge of God, the love of God, praying before mealtimes, praying before bedtime, and also praying when they wake up. We should also study the Bible and the Word of God which can be found on the Internet together with our children because we can then guide them in a proper manner. Parents and children should make time to study the Word of God together and this should become a house rule. May we be diligent in bringing our children to the House of the LORD. There may be times when our children are eager to go to Church to learn more about the Word of God but we as parents are unable to bring them or make arrangements for them to attend Church. Over time, the children will no longer want to attend Church altogether. May we take time to pray for our children. There was once a pastor who had seven children. The mother of his children would pray for one child on each day of the week. The mother’s prayers were incessant and through her prayers, three of her children went on to become prominent people in God’s ministry.

Reflection

 How can we impart knowledge and help one another in our children’s spiritual growth?  

Prayer

Father God, grant us parents with wisdom so that we will be able to guide our children onto the righteous path and to know You, LORD. In the Name of Jesus Christ we pray. Amen.

Naw Day
Philadelphia Karen Baptist Fellowship
Philadelphia, Pennsylvania