ခိၣ်နၢ်လၢအပိာ်တၢ်တတီတလိၤအကျဲ ~ A Leader Who Follows The Way Of The Wicked

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ် ၆

ခိၣ်နၢ်လၢအပိာ်တၢ်တတီတလိၤအကျဲ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဃးကဲ ၁, ဃးကဲ ၂:၁-၂၃, ၂ယိၤဟၣ် ၁:၁-၁၃, ကတိၤဒိ ၂၉:၁၉-၂၇

ပှၤပၢတၢ်မ့ၢ်ကနၣ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်ဒီး အခ့အပှၤမ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”
ကတိၤဒိ ၂၉:၁၂

ထံကီၢ်ကိးဘ့ၣ်ဒဲး, ခိၣ်နၢ်ကိးဂၤဒဲး, တၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲး, မ့ၢ်ဒိကနၣ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်ဒီးအခ့အပှၤတဖၣ် ကမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤတတီတလိၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲယအိၣ်လၢယထံယကီၢ်အခါ ဒီးဖံးမၤတၢ်လၢပဒိၣ်အတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယထံၣ်ဘၣ်ခိၣ်နၢ်လၢ ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဖၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢလူၤပိာ်ကျိၣ်စ့အခံဒီး တပဲာ်ဖးနီၤဖးတၢ်တီတီလိၤလိၤအဃိ အခ့အပှၤလၢ အမၤတၢ်တတီတလိၤ တဖၣ် ဟ့ၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲအဂံၢ်အဘါဒီး အတၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤဘံၣ်မၤဘၢဝဲန့ၣ်လီၤ. တဆီဘၣ်တဆီ တၢ်တတီ တလိၤ အါထီၣ်ယိာ်ထီၣ်လဲၢ်ထီၣ် ဒီး တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်တမ့ၢ်တနီတမံၤလၢၤဘၣ်. သကဲာ်ပဝးသ့ၣ်တဖၣ်ဟးဂီၤ, ဒီး ပှၤလၢမၤတၢ်တီတီလိၤလိၤတဖၣ်ကဲထီၣ်က့ၤပှၤတဖၣ်လၢအအၢအသီ မၤကီမၤခဲတၢ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဒံးန့ၣ်အဃိ ပှၤလၢအမၤတၢ်တီတီလိလိၤလိၤတဖၣ် ဒီးပှၤလၢအမၤတၢ်တတီတလိၤတဖၣ် ကဲထီၣ်တၢ်တဃူတဖိး, တၢ်အ့ၣ် လိာ်ဆိးက့လိာ်သးကဲထီၣ်ဒီး တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးအိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်လၢပှၤပၢတၢ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကနၣ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်ဒီး အခ့အပှၤမ့ၢ်ပှၤတတီတလိၤအဃိ တၢ်ဃူ တၢ်ဖိးလီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးကအိၣ်အဂီၢ် ပကဘၣ်ဟံးဃာ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤပထံၣ်ဘၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢလီၤတူာ်လီၤကာ် လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံလီၤ. ခိၣ်နၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢပကွၢ်လိသ့လၢလၢပှဲၤပှဲၤ မ့ၢ်ဒၣ်ပခိၣ်သးဘိ ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် လၢအမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢပကထူၣ်ဖျဲးလၢတၢ်လုၢ်ဘၢဟဲလၢ ခိၣ်နၢ်အတၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ် ဒီး အခ့အပှၤအတၢ်တတီတလိၤအဂီၢ် မ့ၢ်ပကဘၣ်ပလီၢ်သူၣ်ပလီၢ်သးဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, သးကညီၤမၤစၢၤဘၣ်ပှၤ ဒ်သိးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်နၢ်လၢအကူၣ်သ့ဒီး အခ့အပှၤကမ့ၢ်ပှၤအတီအလိၤလၢ အဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢအဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့န့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.

သးပှၢ်မုၣ်ဖံဝါ
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ တၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ကရၢ (PBBC)
ဖံလ်ဒဲလ်ဖံယါ, ဖဲန်စ်လဘ့နံယါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

December 6

A LEADER WHO FOLLOWS THE WAY OF THE WICKED

Bible in a Year: Haggai 1, Haggai 2:1-23; 2 John 1:1-13; Proverbs 29:19-27

“If a ruler pays attention to liars, all his advisers will be wicked.”
Proverbs 29:12

If nations and leaders heed the word of liars, all their followers will become wicked.

Back when I was a civil servant in my home country, I came across many leaders who were corrupt and committed many misdeeds. The followers of these leaders were dishonest and they attempted to cover up the misdeeds. This in turn further emboldened the corrupt leaders. Gradually, these misdeeds became bigger and bolder, and eventually, these misdeeds became insignificant to them. The characters of these people worsened and honest people were seen as obstacles to them. This created an unconducive working environment and conflicts arose. Eventually, this led to disharmony.

When leaders pay attention to lies and their followers are dishonest, harmony will be shattered. For harmony to exist, we must love and be righteous. These days, we see many leaders who lack righteousness and love. However, there is a great leader whom we can look up to as an example. He is our loving and righteous LORD Jesus Christ.

Reflection

What should we do so we are not swayed by leaders who speak falsehoods  and whose advisors are wicked?

Prayer

LORD, have mercy on us. Grant us a wise leader whose advisers are upright and are able to provide him with valuable advice. In the Name of Jesus Christ I pray. Amen.

Elder Pee Wah
Philadelphia Karen Baptist Fellowship
Philadelphia, Pennsylvania