သွံၣ်လၢအပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘး ~ The Blood That Washes Away Our Sins

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၉

သွံၣ်လၢအပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၁၇, ယဃ့းစက့လး ၁၈, ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၁၆-၂၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၁:၁-၈

ဒီးဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး, တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်တၢ်မၤကဆှီအီၤလၢတၢ်သွံၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်သွံၣ်လူလီၤအသး တအိၣ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ပျၢ်ကွံာ်တအိၣ်ဘၣ်လီၤ.”
ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၂၂

ပှၤကညီတဂၤအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သွံၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လီၤ. လၢပနီၢ်ခိအံၤ သွံၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး ပအိၣ်မူတသ့ လၢၤဘၣ်. ပှၤဆါတဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်တၢ်သွံၣ်န့ၣ် ပဘၣ်ဃုဒီးသွီန့ၢ်အီၤ ဒ်သိးကအိၣ်မူဘၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ. “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး တၢ်သွံၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီး အခီၣ်ထံးတထံၣ်တကဲထီၣ်ဘၣ်.” (ဧ့ၤဘြံၤ ၉:၁၈) 

စီၤမိၤၡ့အစိၤတၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်တၢ်, ခီဖျိဟံးန့ၢ်ဂီၤဖံးဖိဒီး မဲာ်တဲးလဲးအသွံၣ်ဒီးထံ ဒီးစံးဝဲ “တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်သွံၣ်ဘၣ် ဃးဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢယွၤမၤလိာ်သုလီၤ.” စိၤအဝဲန့ၣ်န့ၣ် တၢ်ပျၢ်ကွံာ်တၢ်လၢတစိၢ်တလီၢ်အဂီၢ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤအီၤခီဖျိလၢတၢ်လုၢ်ထီၣ်ပာ်ထီၣ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအသွံၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပဝဲပှၤကညီတဖၣ် လိၣ်ဘၣ် တၢ်ပျၢ်ကွံာ်ပှၤလၢပတၢ်ဒဲးဘးအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်လီၤ. တၢ်သွံၣ်အတၢ်လုၢ်တၢ်ပာ်လၢ စီၤမိၤၡ့အစိၤန့ၣ်မၤလၢပှဲၤ တၢ်အံၤတန့ၢ်ဘၣ်. တၢ်လၢကမၤကဆှီပတၢ်ဒဲးဘးဒီး အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤအလၢအပှဲၤန့ၣ် လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤတအိၣ် ဘၣ်. တၢ်ဒဲးတူၢ်တၢ်ဒဲးဘးသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်သ့စီအီၤလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ် သ့ဝဲခီဖျိဒၣ် ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ် အသွံၣ်လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤဒီးတၢ်မူအထူအယိာ်အဂီၢ် ခရံာ်အသွံၣ်စီဆှံ ဘၣ်ဂၢ်လီၤအသးလီၤ. ကစၢ်ခရံာ်အတၢ်ဟဲတၢတဘျီန့ၣ် ဆီၣ်လီၤအသးဒီးညိကွံာ်အသး မ့ၢ်လၢ အဲၣ်ဘၣ်ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤ. အတၢ်ဟဲခံဘျီတဘျီဒု ကစံၣ်ညီၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလီၤ. အဃိမ်ပကပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ ပတၢ်န့ၢ်သါ ခီဖျိဘျၢထံခရံာ်ဖိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တက့ၢ်. ပကအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသးဒီး ဒ်ခရံာ်အတၢ်အဲၣ်ပှၤ အတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအသးလၢပဂီၢ်တက့ၢ်. သွံၣ်စီဆှံလၢ အပျၢ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ မ်ပကမူဒီးမၤလၤကပီၤယွၤ, ဟ့ၣ်ဆၢက့ၤတၢ်အိၣ်မူလၢအကဲဘျုးအဂ့ၤကတၢၢ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

ခရံာ်အသွံၣ်စီဆှံလၢအလူလီၤဂၢ်လီၤအသးလၢပဂီၢ်အံၤမ့ၢ်ပမၤဆၢက့ၤအီၤဒ်လဲၣ်. 
ပကမၤလၤကပီၤယွၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူဒ်တၢ်သ့လၢအိၣ်ဒီးပှၤတက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

 ပၢ်ယွၤဧၢ, ခရံာ်တူၢ်တၢ်လၢပဂီၢ်, အသွံၣ်စီဆှံစိာ်ကွံာ်ပတၢ်ဒဲးဘးအံၤအဃိ ပကအဲၣ်ယွၤ သးတီဒီးယွၤ တုၤတၢ်လၢတၢ်ပှဲၤတစုန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်စီၤသးမံ
ကဆီခိၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 9

THE BLOOD THAT WASHES AWAY OUR SINS

Bible in a Year: Ezekiel 17, Ezekiel 18; Hebrews 9:16-28; Psalm 121:1-8

According to the law, nearly everything is cleansed with blood, and apart from shedding of blood there is no remission.”  
Hebrews 9:22 WEB

Blood is essential for humans. No one can live without blood. A blood transfusion is necessary for a patient who loses blood to survive. “Therefore even the first covenant has not been dedicated without blood” (Hebrews 9:18). Moses took the blood, sprinkled it on the people, and said “This is the blood of the covenant, which Yahweh has made with you concerning all these words” (Exodus 24:8). Back then, offering animal blood was a method for temporary atonement, but human beings actually need atonement for all sins to be completely forgiven. The blood sacrifices in Moses’ day could not provide such forgiveness. There is nothing in this world that can wash away the sins of all mankind other than Jesus’s blood. Christ shed His blood for the salvation and forgiveness of all mankind. At the first coming, Christ humbled himself and died for the sinners because he loved this world so much. At the second coming, however, He will judge us. Therefore, we need to value our heavenly inheritance, the Baptist belief.  May we live according to God’s will and respond to the love of Christ with a life that is a blessing to others. 

Reflection

What do you give back to the blood Jesus Christ shed for you? Let’s honor God with all our might.

Prayer

Dear Father, because Jesus suffered and shed His blood for us, Help us to remain faithful and love You Until the end. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah Saw Tha Mee
Ka Hsaw Kho Church
Myanmar