ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးယၤ ~ God Is Near Me

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂

ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးယၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤအ့လး ၂:၁၈-၃၂, ယိၤအ့လး ၃, ဧ့ၤဘြံၤ ၄:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၄၅-၁၅၂

‘‘နအိၣ်ဘူး, ယွၤဧၢ, နတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်န့ၣ်အမ့ၢ်အတီခဲလၢာ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၅၁

၁၉၉၂ နံၣ်, လါအီးထိဘၢၣ် ၂၃သီ န့ၣ်, မ့ၢ်မုၢ်တနံၤလၢယသးပ့ၤနီၣ်အီၤတသ့လၢ ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. ဆၢကတီၢ်အခါန့ၣ် ယမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢပှၤလဲၤတၢ်ဖိအကဘီတဘ့ၣ်အမံၤလၢ (Royal Pacific) ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တနၤ, ဖဲမုၢ်နၤ ခံနၣ်ရံၣ်တခီန့ၣ် ကဘီအံၤလဲၤတၢ်လၢ မလကၣ်ပီၣ်လဲၣ်ဒ့စ့ၤအပူၤခါ တၢ်ကလုၢ်ဖးဒိၣ် သီၣ်ထီၣ်ဝဲ ဒီးကဘီဒီဘ့ၣ်ဟူးဝးဝဲလီၤ. တစိၢ်ဖိပှၤဟဲက့ၤဃ့ၢ်ထီၣ်လၢ (Engine) ဒၢးပူၤ ဒီးစံးဝဲ “ကဘီဘၣ်ဒိဒီးကဘီအဂၤတဘ့ၣ်အဃိထံနုာ်လီၤလံ.” အဃိပဃ့ၢ်ထီၣ်ဆူကဘီအဖီခိၣ်ကတၢၢ်တကထြၢလီၤ. ဖဲန့ၣ်ပထံၣ်ပှၤအိၣ်အါမးလီၤ. ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အသိး ပဂုာ်ထီၣ်ဆူ (lifeboat) ပူၤတသ့ဘၣ်. ပဘၣ်ပျဲ ပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢညါလီၤ. ပသ့ၣ်ညါ လၢကဘီပူၤထံနုာ်ပှဲၤအပူၤလံဒီးကလီၤဘျၢလီၤ. အဃိပစံၣ်နုာ်ဆူပီၣ်လဲၣ်ပူၤဒီး ပီၢ်ပူၤဖျဲးပသးဆူအယံၤန့ၣ်လီၤ. တစိၢ်ဖိကဘီအံၤသီၣ်သဲလၢ အကလုၢ်ဖးဒိၣ်ဝံၤလီၤဘျၢကွံာ်ဆူပီၣ်လဲၣ်အသးကံၢ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခံးလီၤသတူၢ်ကလာ်လီၤ. လၢပဖီခိၣ်မ့ၢ်ဒၣ်မူခိၣ်ဒီး ဆၣ်ဖိတဖၣ်ကပီၤပံာ်လ့ပံာ်လ့န့ၣ်လီၤ. ပနီၢ်ကစၢ်, ပခိၣ်, အဖီလာ်ခီမ့ၢ်ဒၣ်ထံဒီး ထီၣ်ဖီထဲ ပခိၣ်တဖျၢၣ်ဧိၤလီၤ. ပလီၤဘှံးလီၤတီၤလံ. အဃိပဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒ်သိး ကစၢ်ယွၤ ကဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လီၤ. ပမ့ၢ်တဲလၢအဖုၣ်န့ၣ် တချုးမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်န့ၣ် (Russian) အကဘီဖးဒိၣ် တဘ့ၣ်ထံၣ်န့ၢ်ပှၤဒီးဆှၢက့ၤပှၤအဃိ ပပူၤဖျဲးကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးလီၤဘၣ်ပှၤလီၤ. ပှၤတနီၤလီၤဘျၢကွံာ် သံကွံာ်ဘၣ်ဆၣ်ပတံၤသကိး ပှၤကညီဖိတဖၣ်ပူၤဖျဲးဝဲကိးဂၤဒဲးလီၤ. 

ပတအိၣ်ဒီးခရံာ်ဖိ အက့ၢ်အဂီၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤဘၣ်. ပမ့ၢ်ဒၣ်ပှၤပတီၢ်မုၢ်ခရံာ်ဖိဒ်ပှၤဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ပဘါဒၣ်ယွၤ ယိယိဖိလၢကစၢ်ယွၤ ကအိၣ်ဘူးဒီးပှၤ, ကလဲၤတၢ်ဒီး ပှၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယွၤအကလုၢ် အတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်န့ၣ် တီဝဲလၢအဖိတဖၣ် အလိၤလီၤ. အဃိပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်သံအကဒုဘၣ်ဆၣ် မၤအသးဒ် မုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤအတၢ်အိၣ်မူဖိတခါအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ
ယွၤအိၣ်ဘူးဒီးနၤလီၤ. မ့ၢ်နအိၣ်ဘူးဒီးအီၤဧါ.
ဖဲပဆိကမိၣ်က့ၤပတၢ်အိၣ်မူလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢပလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လီၤ.
မ့ၢ်ပပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ယွၤသူၣ်ကညီၤသးကညီၤပှၤဒီးအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဘူးဒီၤပှၤန့ၣ်ဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်
ယွၤဧၢ, ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်တၢ်မနုၤကကဲထီၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်ဆၣ် ပစံးဘျုးနၤလၢနအိၣ်ဘူးဒီးပှၤထီဘိအဃိလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.  

စီၤထူလိၤ 
ချၢၢ်သဝီ

ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 2

GOD IS NEAR ME

Bible in a year : Joel 2:18-32, Joel 3; Hebrews 4:1-13, Psalm 119:145-152

“Yet you are near, LORD, and all your commands are true.”
Psalm 119:151 NIV

On October 23, 1992, I was in a terrifying incident that I could never forget my entire life. I was working as a crew member on a passenger ship called “Royal Pacific”. The ship was sailing in the Strait of Malacca. It was at night about 2:30 AM when I heard a clamor and felt the whole ship wobbling and losing balance. Running out of the engine room, some crew members said the ship collided with another ship and the water flooded into the vessel through the ruptures. So, we ran up to the top floor, looked down, and saw many people in chaos. Being a worker on the boat, we were not allowed to get into the lifeboat. The passengers had the priority to board the lifeboats. We all knew that the hull of the ship was completely flooded and the entire ship was about to sink. We dived into the water and tried to escape from the sinking ship. Within a few minutes, there were loud noises all over the place. Shortly after, the entire ship sank into the depth of the ocean. There was total darkness surrounding us. Looking above we saw a big sky and twinkling stars. Underneath our heads was the vast abyssal ocean. We kept swimming and felt extremely exhausted. I cried out to the Lord for strength. In brief, a big Russian ship came to our rescue before dawn. My friends and I were saved, but some people drowned. 

All of my Karen friends escaped death. We often fall short in upholding Christian character and values. We are just simple believers. We pray each day in plain words for God to be by our side and keep us each day. God heard us and He was faithful to us. Even though we walked through the valley of the shadow of death, we experienced a new dawn of life. 

Reflection

God is near you. Are you near God?
Coasting through life comfortably, do we notice how God treats us mercifully and how He wants to be near us? 

Prayer

O’ Lord, we don’t know what will happen tomorrow, but I am glad that you are always by my side. In Jesus’ Name I pray. Amen.

Saw Htoo Loh
Kler Village Karen Baptist Church
Myanmar