ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ ~ The Lord Sustained My Life

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၇

ယွၤမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤယတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဒၤနံးယ့လး ၂:၂၄-၄၉, ဒၤနံးယ့လး ၃:၁-၁၂, ၂ပ့းတရူး ၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၅:၁-၁၂

 “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ဒီပုၢ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ကျဲးစၢးမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤတၢ်ကိးန့ၢ်သုဒီးတၢ်ဃုထၢသု, ဒိၣ်ဒၣ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်မၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး, သုတလီၤဃံၤလၢၤဘၣ်နီတခီၣ်ဘၣ်.”
၂ပ့းတရူး ၁:၁၀

ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကိးဒီး ပှၤကညီအတၢ်ကိး တဒ်သိးသိးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤကိးပှၤလၢတၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် လၢမိၤဃီၤပှၤဆူအဂီၤထံး, ဒီး ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်ဒီး တၢ်အုၣ်ကီၤလၢပသးသမူအပူၤလီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤလၢ အဟဲလီၤစၢၤလၢ မိၢ်ပၢ်လၢအမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢကစၢၢ်ကလိအကျါ, အိၣ်ဒၣ်ထဲ မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်အဒူၣ်အထၢ အဟံၣ်အဃီ တဖၣ်လီၤ. ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်မ့ၢ်ဒၣ် ယမိဒီးယပါလီၤ. ယဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢထံဘၣ်ဆၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးခရံာ်ဘၣ်. ယစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်, ဒိးစူၢ်ဒိးဘျၢထံဝံၤဘၣ်ဆၣ် ယတၢ်အိၣ်မူတလဲလိာ်အသးဘၣ်. လဲၤကနူၤက့ၤကပၤဒီး ယလူၤဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်မုာ်တၢ်ပၠီၣ်ဒီး ယမုၢ်လၢ် သးခုဒၣ်ယဲလၢယတၢ်ဘၣ်သး လၢတကြၢးတဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ကွၢ်ဖဲ ရိမ့ၤ ရ:၁၉-၂၀, ပဖးဘၣ်လၢ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤတၢ်ဂ့ၤလၢယဆၢန့ၢ်, ယတမၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်တၢ်အၢလၢယတဆၢဘၣ်န့ၣ်ယမၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး တၢ်လၢယတဆၢဘၣ်န့ၣ် ယမ့ၢ်မၤဒီး တမ့ၢ်လၢၤဘၣ်ယမၤယဲဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢ အအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢယပူၤလီၤ.” အအံၤမ့ၢ်ယတၢ်အိၣ်သးဖဲန့ၣ်အခါလီၤ. ယဒိးဘျၢထံခံနံၣ်ဝံၤ ယဟံးန့ၢ်ယမါလီၤ. ယမါတမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိအဃိ ယဘၣ်ဟးထီၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလီၤ. ယမါအမိၢ်အပၢ်ဘါသီခါအဃိ ယမံၤပှၢ်မၢယလဲၤဘါ ဃိၣ်ဒီးသီခါန့ၣ်လီၤ. လၢသးစီဆှံအတၢ်မၤစၢၤအဃိ, ယစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်, ‘‘ယဘျၢထံဝံၤလံ, တၢ်လၢတကြၢးတဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ယတမၤ ဘၣ်.’’ သၢနံၣ်လဲၤပူၤကွံာ်အလီၢ်ခံ, မ့ၢ်လၢယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, ယမါဘျၢက့ၤထံဒီး ယဖျီက့ၤသးလၢ သရၣ်ဒိၣ် အစုပူၤ န့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးဘၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ ယဟဲခီလီၤဘၣ်ဆူကီၢ်အမဲရကၤ ဖဲ ၂၀၁၂နံၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ယတဲယမါ လၢယကစူးကွံာ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီတကြၢးတဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်တလီၤဆီဘၣ်. တုၤယဟဲအိၣ်လၢ အရံၣ်စိနါဒီး ယထံၣ်ဘၣ်က့ၤသရၣ်သမါဒီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်လၢ အမ့ၢ်ပဖုသရၣ်ဒိၣ်သးဆၢထိ လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၆-၂၀၁၇, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါစ့ၢ်ကီး   ယတဲဘၣ်ဖုသရၣ်ဒိၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ တကြၢးတဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ယကပာ်တ့ၢ်အီၤဘၣ်ဆၣ်လီၤဂာ် ဒ်ယလံၣ် ဖုသရၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ယတထူၣ်ဖျဲးဒံးဘၣ်. သနာ်က့, ဖဲ ၂၀၁၈နံၣ်အပူၤန့ၣ် ယွၤဒီးအကလုၢ်ကထါ မၤဂၢၢ်ကျၢၤက့ၤ ယတၢ်အိၣ်မူဒီးယဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအဃိ ယဟံၣ်ဖိဃီဖိအိၣ်က့ၤဒီးတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်လီၤ. အအံၤဟဲစိာ်ဝဲတၢ်သးခုဆူ ယသရၣ်ဒိၣ်ဒီးအမၢၤအအိၣ် ဒီး ယတံၤယသကိးတဖၣ်အအိၣ်လီၤ. ယနာ်စ့ၢ်ကီးလၢ ကစၢ်ယွၤ ကသးခုဝဲန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နအိၣ်လၢတၢ်စၢဃာ်နၤတမံၤမံၤဧါ. ဝံသးစူၤမၤလိယွၤအကလုၢ်ကထါလၢအဟ့ၣ်နၤတၢ်ပူၤဖျဲးသ့န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနဆိၣ်ဂ့ၤပှၤ နကတဲာ်ကတီၤ တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ နမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤက့ၤပတၢ်အိၣ်မူအဃိန့ၣ်လီၤ. စံးဘျုးနၤလၢ ခရံာ်အမံၤယွၤပကစၢ်လၢမူခိၣ်ဧၢ, အၤမ့ၣ်.  

ကၠီဆံး
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ် 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 27

THE LORD SUSTAINED MY LIFE

Bible in a Year: Daniel 2:24-49, Daniel 3:1-12; 2 Peter 1; Psalm 135:1-12

“So, dear brothers and sisters, work hard to prove that you really are among those God has called and chosen. Do these things, and you will never fall away.”

2 Peter 1:10 NLT

The calling by the LORD differs from the calling of others. He calls with love and affection which molds us into His embrace. His calling gives us peace and advocates our lives. I came from a family of believers, but I was raised in the mountains where the community practiced ancestral worship. The only believers were my family. I was baptized yet I did not know much about Jesus. I was baptized but my life was not different from that of a non-believer. I chased after the joy and pleasure the world had to offer to me. I lived a life that was pleasing in my sight, but which was not righteous in any way. In Romans 7:19-20 (NLT), it is written, “I want to do what is good, but I don’t. I don’t want to do what is wrong, but I do it anyway.  But if I do what I don’t want to do, I am not really the one doing wrong; it is sin living in me that does it.” This was my belief back then. About two years after being baptized, I got married. However, I had to excommunicate myself from my church as the woman I married was not a believer. My parents-in-law were Buddhists and they urged me to enter the Buddhist faith. With the Holy Spirit guiding me, I replied “I am already baptized as a believer and I will not do anything that goes against my faith”. Three years went by and by the grace of God, my wife was baptized into the Christian faith. My wife and I got married again and this time, our marriage was ordained by our pastor. I thank the LORD for giving me the opportunity to come to America in 2012. Back then, I told my wife that I would no longer consume substances that were sinful. But I did not stick to my resolve. Then we moved to Arizona and we got acquainted with the members of Arizona Karen Baptist Church (AKBC) and also the pastor of the church, Rev. Tha Hser Tun. From 2016 to 2017, I received the Word of God through the Bible studies conducted by the AKBC. I told the pastor of my resolve to stop consuming substances. But I was not freed from my addiction, and it felt like I was lying to Rev. Tha Hser Tun and God. It was only in 2018 when the Word of God sustained me and I was freed of my addiction. My family finally had peace in our household. This news also brought immense joy to my pastor and his wife as well as my friends. I believe God is happy for me as well.

Reflection

Is there anything weighing you down? Training yourself on the Word of God can relieve whatever is weighing you down. 

Prayer

LORD, I praise you for your blessings. You prepare the best for our lives. You sustain our lives. Thank you LORD in Jesus’ Name. Amen.

Kyaw Chit
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona