ပစီၤထံလၢဟ့ၣ်တၢ်မူ ~ The Life-Giving Dew

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၅

ပစီၤထံလၢဟ့ၣ်တၢ်မူ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄၇, ယဃ့းစက့လး ၄၈, ၁ပ့းတရူး ၄, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၁-၃

မၤသးဒ်ကစၢၢ်ဃ့ရမိၣ်အပစီၤထံ လၢအလီၤဘၣ်လၢစံယိၣ်အကစၢၢ်ကလိအလိၤအသိးန့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ ယွၤမၤလိာ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ, တၢ်မူအထူအယိာ်ဖဲန့ၣ်လီၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၃:၃

ကစၢၢ်ဃ့ရမိၣ်မ့ၢ်ကစၢၢ်လၢအထီဒီး လၢအဃၢၤဝးဝးန့ၣ်ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ပစီၤထံသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲလီၤလၢ ကစၢၢ်ဃ့ရမိၣ်ဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်ထံလၢပှၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်ဒီး စံာ်ဧိၤပျီဧိၤ, ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. ကစၢၢ်စံယိၣ်တခီ မ့ၢ်ကစၢၢ် လၢပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်ဘှီထီၣ်ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢပဝဲခရံာ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ် စံယိၣ်အခီပညီမ့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပစီၤထံတဖၣ်ယွၤလီၤလၢကစၢၢ်ကလိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒီးဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါအသိး, ပဝဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီး ပကဘၣ်ယွၤလီၤတၢ်မူအပစီၤထံတဖၣ် လၢအမ့ၢ်တၢ်အဲၣ်ယွၤ, တၢ်အဲၣ်ပှၤလၢပဃၢၤ, တၢ်မ့ၢ် တၢ်တီ, ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိးသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.  လံာ်စီဆှံတဆၢအံၤမ့ၢ်ဝဲ လံာ်စီဆှံလၢ ယအဲၣ်အီၤဒီးမၤမုာ်ယသးဒိၣ်မး လီၤ. ယမ့ၢ်ဖိတဂၤလၢအဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး ခီဖျိလၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယမိယပါ လၢအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤဒီး သိၣ်လိယၤလၢ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကျဲဒီး အိၣ်မူဝဲလၢ တၢ်ဘၣ်ယွၤသးလီၤ. ယပါန့ၣ် တမ့ၢ်ပှၤလၢပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးသ့လံာ်မၤလိ ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်ပၢ်အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ယပၢ်မ့ၢ်ချုးဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤလၢ ယွၤကလုၢ်ကထါ တကးဒံးဘၣ် ကျဲၤန့ၢ်ပှၤလၢ ဟါတၢ်ဘါလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိလီၤ. ယွၤဟ့ၣ်သါအီၤ လၢအတိၢ်န့ၢ်ဝဲလံာ်စီဆှံဒီး လံာ်သးဝံၣ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပူၤစ့ၢ်ကီး ယပါမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သဲၣ်ထီးတဂၤလီၤ. အမ့ၢ်ပၢ်တဂၤလၢ အဲၣ်တူၢ်လိာ်တမှံၤဒီး အဲၣ်အဖိအမါလီၤ. လၢတၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီဟံၣ်ဖိဃီဖိအပူၤန့ၣ်, ယပါတကအုကစွါ နီတဘျီဘၣ်. မ့ၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲထီဘိန့ၣ် အဆိကတၢၢ်ဃ့ဝဲလၢယွၤအအိၣ်ဒီး ဃ့တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢယွၤလီၤ. ယပါမ့ၢ်ပၢ်တဂၤလၢ ပာ်တ့ၢ်အတၢ်ဂ့ၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဖိအလိၤလီၤ. ဒ်ပၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢပဝဲဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အသိး, ယပါပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဒိတၢ်တဲာ်အဂ့ၤ လၢတၢ်အဲၣ်ယွၤ, ပျံၤယွၤ, ပာ်ဒိၣ်ယွၤ လၢတၢ်နာ်ဂၢၢ်ကျၢၤ တုၤအသးသမူ ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ပၢ်အတၢ်အိၣ်မူဒ်အံၤ လီၤဂာ်ဒ်ကစၢ်ဃ့ရမိၣ်ဒီး ပဝဲဖိသ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တလဲၤပူၤကွံာ်ပှၤနီတဘျီဘၣ်. ထီဘိဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပတၢ်အိၣ်မူ ပတၢ်လဲၤခီဖျိသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်တလဲၤအသးဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီဘၣ်ဆၣ် ယွၤတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ် တစှၤလီၤနီတဘျီဘၣ်. ဂံၢ်ထီၣ်က့ၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢနဂီၢ်ဒီး ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီဆူ နဟံၣ်ဖိဃီဖိတက့ၢ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤဒိၣ်မးလၢပတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤခီဖျိတဖၣ်အပူၤ နဆှၢပှၤ ကတဲာ်ကတီၤတၢ်လၢပဂီၢ်ဂ့ၤမးလီၤ. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဖီဂ့ၤမူ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 25

THE LIFE-GIVING DEW

Bible in a Year: Daniel 47, Daniel 48; 1 Peter 4; Psalm 133:1-3

“Like the dew of Hermon, that comes down on the hills of Zion; for there Yahweh gives the blessing, even life forevermore.”  
Psalm 133:3 WEB

Mount Hermon is a high mountain and the Jews lived around the mountain. The dew that came down from Mountain provided water for people and animals and made plants grow. Mount Zion, on the other hand, is where the Jews built the Lord’s temple. For Christians, Zion represents the church. Just as the life-giving dew streams down these mountains, blessings must also flow from our lives in the forms of loving God, loving our neighbors, upholding the truth, and promoting peace. I love Psalm 133:3 because it comforts me. I am a blessed child of parents who loved the Lord and taught me the way of the truth to please God. Although my father had no education, he was very wise to me. Whenever he was free, he taught us about the Bible. He conducted daily family prayer. God endowed him with the gift to memorize scriptures and sing hymns. He served as an elder in the church. He loved his family and was very hospitable. In providing for the family, my father never complained. He valued his children and showed great examples of what it means to love God and be true to Him up to the end of his life.  My father left a legacy that is a blessing to his children. My father’s life flowed down a life-giving dew for his children. The grace of God never passes us. We are always blessed. 

Reflection

Although life is not smooth, God’s blessings never lessen for us. 
Count your blessings and share them with your family members. 

Prayer

Dear God, we thank you for your provision and guidance in our lives.  
In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Paw Gay Moo
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona