ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤယွၤအဘျုး ~ Grow In The Knowledge Of Our Lord

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၉

ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သ့ၣ်ညါဆၢက့ၤယွၤအဘျုး

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ – ဒၤနံးယ့လး ၄:၁၉-၃၇, ဒၤနံးယ့လး ၅:၁-၁၆, ၂ပ့းတရူး ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၅:၁၃-၂၁

မ့မ့ၢ်ဒိၣ်ထီၣ်သုဝဲလၢတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်,ဒီးလၢတၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤပှၤပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်တ က့ၢ်. တုၤအံၤဆူညါ, မ်တၢ်လၤကပီၤအိၣ်ဒီးအီၤလီၤစိၤလီၤထီတက့ၢ်.”
၂ပ့းတရူး ၃:၁၈

တၢ်ပနီၣ်လၢဒုးနဲၣ်တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်, တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီန့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. ထံကီၢ်တကီၢ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်, ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဒွးအီၤလၢ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်သ့, ထံကီၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ (စီးပွားရေး) တဖၣ် ဂ့ၤဝဲလၢတၢ်ကိးကပၤဒဲးအဖီခိၣ်လီၤ.

ခရံာ်ဖိတဂၤ အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး ဘၣ်တၢ်ထိၣ်အီၤလၢ ယွၤကလုၢ်ကထါအနီၣ်ထိၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိလၢအမူတဂၤ အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်မူအိၣ်အဃိတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဖျါတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် မ့ၢ်တၢ်မူအပနီၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပထံၣ်ဘၣ်အတၢ်ပနီၣ်လၢ အသၣ်ထီၣ်ခရံာ်အတၤသၣ်တဖၣ်အဃိ စ့ၢ်ကီးလီၤ. 

စီၤပ့းတရူးသိၣ်လိပှၤဘၣ်ဃး ခရံာ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါယွၤအဘျုးအဖှိၣ်, အါန့ၢ်အန့ၣ် တၢ်ဒိၣ်ထီၣ် အါထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ပကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤအဂီၢ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစ့ၢ်ကီး ပှၤလၢ ပကဒိၣ်ထီၣ်ခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢ ပထံၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. ယွၤသူ တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ်အံၤလၢ ကဒုးဒိၣ်ထီၣ်, ဆူၣ်ထီၣ်, သူၣ်ထီၣ်ပှၤ ခၢၣ်သနၢၣ် အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ (၁ပ့းတရူး ၅:၁၀). ဒ်ဖိလၢသ့ၣ်ညါဆၢက့ၤမိၢ်ပၢ်အဘျုးအဖှိၣ်ဒီး အိၣ်မူဝဲဒ်မိၢ်ပၢ်အတၢ်ဘၣ်သးအပူၤအသိး, ပတၢ်သ့ၣ်ညါ ဆၢက့ၤ ယွၤအဘျုးအံၤ ကဒုးဒိၣ်ထီၣ်ပှၤဆူ တၢ်သ့ၣ်ညါဒီးတၢ်မၤ (to know and to serve) အဂီၢ်တက့ၢ်. တၢ်မၤကပာ်ဖျါထီၣ် အတၤသူတၤသၣ်လၢအမ့ၢ်ခရံာ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီး တၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပှၤမ့ၢ်ကွၢ်နတၢ်အိၣ်မူအပူၤအဃိ ကထံၣ်ဘၣ်တၢ်နာ်အတၢ်အုၣ်ကီၤ အသူအသၣ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. နအဲၣ်ဒိးဖီထီၣ်သၣ်ထီၣ်တၤသူတၤသၣ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကအိၣ်ဒီးသးလၢအဆၢဒိၣ်ထီၣ်လၢနပူၤတက့ၢ်. မၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကဆၢအီၣ်နကလုၢ်ကထါ, ဆၢကဲထီၣ်နဖိတံၢ်နီၢ်တဖၣ်လၢသၣ်ထီၣ်, သးအတၤသၣ်တဖၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်လ့ဒယၣ်ဖိ
ပှၤကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် – စ့ကဖိ
စ့ကဖိ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 29

GROW IN THE KNOWLEDGE OF OUR LORD

Bible in a Year: Daniel 4:19-37, Daniel 5:1-16; 2 Peter 3; Psalm 135:13-21

“Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ.
All glory to him, both now and forever! Amen.”
2 Peter 3:18 NLT

There are signs/symbols that depict growth and advancement. A nation’s growth and stability are measured by the standard of living, employment rate, education and economic growth.

A Christian’s growth can also be measured by the knowledge of our LORD. There must be growth in the Christian life. Because there is life, there must also be growth. This also signifies that growing is a symbol of life. A sign of Christian growth is the bearing of the Fruit of the Spirit.

Peter teaches us about Christian growth in the knowledge of our LORD and in our Savior Christ Jesus. Peter also encourages us that we will grow by going through trials, hardships, tribulations in our lives. The LORD uses hardships and struggles to restore, strengthen, and place us on a firm foundation (1 Peter 5:10). Like an obedient child who shows his gratitude towards his parents by living righteously, our knowledge of God will teach us to know and to serve Him. Knowing and serving Him will bear fruit and this is the sign of Christian growth and development.

Reflection

When a person looks at your life, what kind of fruit(s) of faith and salvation will this person be able to see? What kind of fruit(s) do you wish to bear?

Prayer

Father, help us to want to grow in you. Help us so that we will want to partake in your Word and become a child of God that bears the Fruit of the Spirit. In Jesus’ Name we pray, Amen.

Rev. Naw Lydia Po
Karen Baptist Church, Singapore
Myanmar