တၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤ ~ Honoring God

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၉

တၢ်ပာ်ဒိၣ်ယွၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၃၆, ယဃ့းစက့လး ၃၇, ယၤကိာ် ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၂၉:၁-၈

“ယလူၤလီၤယသးကဲၤထီၣ်လၢအဖီခိၣ်လၢတၢ်သွံၣ်လၢအလူၤလီၤဝဲလၢထံဧိၤကီၢ်ဧိၤအပူၤအဃိ ဒီးလၢအမၤ ဘၣ်အၢအီိၤလၢ အတၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်အဃိလီၤ.” 
ယဃ့းစက့းလး ၃၆:၁၈

လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤ ပှၤအါဒ်အါဂၤအါမံၤအါမၠိ ပအိၣ်ဒီးပတၢ်သးစဲလၢပပာ်ဒိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့ ပတၢ်သးစဲတၢ်ပာ်ဒိၣ်တဖၣ် မ်အသုတကမၣ်တဂ့ၤန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်မးလၢပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. ပှၤအံၣ်စရ့လး တဖၣ်အတၢ်အိၣ်မူ စးထီၣ်လၢဟးထီၣ်ကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ကစၢ်ယွၤဆှၢခီဖျိ အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်လီၤလးအါမံၤအါမၠိ, တုၤဒၣ်လဲာ်ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢ ပတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ်တသ့ဘၣ်. တၢ်တသ့တအိၣ်နီတမံၤလၢကစၢ်ယွၤဘၣ်. ပှၤအံၣ်စရ့ လးဖိတဖၣ် ပာ်ဒိၣ်တၢ်အါမံၤဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ယွၤလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူပူၤအဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအသးဒိၣ် ထီၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူစ့ၢ်ကီးအါဘျီ ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီအခါ ပကိးထီၣ်ကစၢ်ယွၤဒီး အဝဲတလဲၤသဒၣ်ပှၤ ဘၣ်. စံးဆၢပတၢ်ထုကဖၣ်ဒီး မၤစၢၤပတၢ်ကီတၢ်ခဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပပာ်ဒိၣ်ကျိၣ်စ့ တၢ်ထူး တၢ်တီၤ ဒီး ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အါန့ၢ် ပပာ်ဒိၣ်ယွၤတဘျီဘျီကအိၣ်ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. အဃိယွၤအသးကဲၤထီၣ် မ်အသုတလီၤဘၣ်ပှၤအဂီၢ်န့ၣ်အလီၢ်အိၣ်လၢပကသမံသမိးပသးဒၣ်ဝဲလီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ယတၢ်သးလီသးကွံအါ တုၤဒၣ်လဲာ် ယဟ့ၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးယွၤစှၤလီၤဧါ.
မ့ၢ်ယကွၢ်ပှၤကညီအမဲာ်အါတုၤဒၣ်လဲာ် ယဆၢထၢၣ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဘူၣ်ဘၣ်ဧါ.
ပမ့ၢ်ပာ်ဒိၣ်တၢ်အဂၤအါန့ၢ်ကစၢ်ယွၤဒီး မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိးလၢပပာ်ဒိၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်လီၤ.
အဝဲန့ၣ်အဃိပဝဲယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါကိးဂၤဒဲး ပကအးလီၤပသးဆူကစၢ်ယွၤဒီးပာ်ဒိၣ်ယွၤဒီး အဝဲကမၤတၢ်လၢပဂီၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိစီဆှံယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးဘၣ်နၤလၢနဃုထၢယၤလၢ ယကကဲထီၣ်နဖိအဃိလီၤ. လၢယတၢ်အိၣ်မူ တၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ နအိၣ်ဒီးယၤ နဆိၣ်ဂ့ၤယၤအါမးလီၤ. ခါဆူညါစ့ၢ်ကီး မ်ယကမ့ၢ်ပှၤလၢပာ်ဒိၣ်နၤ လၢယတၢ် အိၣ်မူထီဘိအဂီၢ် သိၣ်လိနဲၣ်လိယၤဒီး ဝံသးစူၤလဲၤတၢ်ဒီးယၤ ထီဘိန့ၣ်မ့ၢ်ယတၢ်ဃ့သကွံာ်ကညးနၤလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ထူရၣ်
အီးကလဲၣ်န်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
နယူစံၣ်လဲၣ်န်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 19

HONORING GOD

Bible in a Year: Ezekiel 36, Ezekiel 37; James 3; Psalm 129:1-8

“Therefore I poured out my wrath on them for the blood which they had poured out on the land, and because they had defiled it with their idols.”  
Ezekiel 36:18 WEB

We are different in so many ways and we are interested in different things. The important thing is that we do not follow interests that would lead to depravity. God took care of and delivered the Israelites from the day they left Egypt in so many ways that were beyond our imaginations. There is nothing God cannot do. But, the Israelites had interests that made them honor other things above God, provoking the wrath of God. Also in our lives we call upon the Lord and He has been faithful to us and has never left us. He answers our prayers and helps us get through trying times. But, we often put things like money, wealth, and people above God. Not to provoke the wrath of God, let us examine our hearts.   

Reflection

Is my covetousness so great that my time with God has lessened?
Do I worry so much about what people think that I fail to stand for the truth?
Every time we put other things above God, we are worshipping idols.
Let us put our lives in God’s hands and make Him first in our lives and God will see to it that we are well. 

Prayer

Dear Father God, thank you for selecting me to be Your child. You are always with me and You always bless me. My plea is for You to please teach me and guide me so I will always put You first in my life.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Naw Htoo Ra
Auckland Karen Baptist Church
New Zealand