တနံၤအဂီၢ်အိၣ်မူဒ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်အသး ~ Live God’s Will Each Day

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၄ 

တနံၤအဂီၢ်အိၣ်မူဒ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်အသး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်အပူၤအဂီၢ် – ယဃ့းစက့လး ၄, ယဃ့းစက့လး ၅, ယဃ့းစက့လး ၆, ဧ့ၤဘြံၤ ၅:၁၁-၁၄, ဧ့ၤဘြံၤ ၆:၁-၁၂,
ကတိၤဒိ ၂၆:၂၃-၂၈, ကတိၤဒိ ၂ရ:၁-၄

‘‘ပာ်ကဖိနသးလၢခဲဂီၤကိာ်အဂ့ၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, တၢ်ကမၤအသးလၢတနံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ် နတသ့ၣ်ညါဘၣ်.’’
ကတိၤဒိ ၂ရ:၁ 

တနံၤဘၣ်တနံၤ ယတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ယသုးကျဲၤတၢ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကၠိသရၣ်မုၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤတုၤလၢမုၢ်ဃုနံၤ, ယလဲၤ သိၣ်လိတၢ် စးထီၣ်လၢဂီၤခီ ၇နၣ်ရံၣ် တုၤလၢမုၢ်ခံး ၇နၣ်ရံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူ တမ့ၢ်တၢ်အညီဘၣ်. ယဟဲက့ၤတုၤလၢ ဟံၣ်ဒီးလုၢ်ထံ, ဆှုၣ်တၢ်, ဒီးမံလီၤ. တချုးယမံန့ၣ် ယဆိကမိၣ်သုးကျဲၤပာ်စၢၤ ခဲမုၢ်ဆ့ၣ်ယကအီၣ် မ​​နုၤလဲၣ်, ယကကူသိးမနုၤလဲၣ်, ယကသိၣ်လိမ​နုၤလဲၣ်, ယကမၤတၢ်မ​​နုၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤယရူး လံာ်စီဆှံတဆၢဒီး ဘါထုကဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤအဃိ, တနံၤအံၤယမၤတ့ၢ်မနုၤလဲၣ်, ယအိၣ်မူတ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယတဆိ ကမိၣ်က့ၤအီၤအါအါဘၣ်. ယသးမံဒီးပာ်ကဖိယသးလၢ ယမ့ၢ်ပှၤသုးကျဲၤတၢ်အဂ့ၤတဂၤလၢ ခဲဂီၤကိာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဖးဘၣ်လံာ်ကတိၤဒိ ၂ရ:၁ န့ၣ်, ယဆိကမိၣ်က့ၤ တနံၤဘၣ်တနံၤယအိၣ်မူဒ်လဲၣ် လၢယွၤအဂီၢ်, ယဂီၢ်, ဒီး ပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဃီယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်မၤအသးဒီးယၤဖဲ ၂၀၁၉ န့ၣ်လီၤ. တနံၤဖဲကၠိဝံၤဒီး ယလဲၤဆူ ဟံၣ်တဖျၢၣ် လၢယကလဲၤသိၣ်လိတၢ်လီၤ. ဟံၣ်အဝဲန့ၣ် ယံၤလၢယကၠိလီၤ. ယဒိးထီၣ်ဘၢးစ်သိလ့ၣ် ဒီးဖဲယစံၣ်လီၤ လၢ ဘၢးစ်အလိၤဝံၤ ယဟးလၢကျဲအကပၤလီၤ. ယဟးခီၣ်ခါဆံဆဲၣ်ခါဝံၤဒီး ယနၢ်ဟူတၢ်သီၣ်တခါ လၢယလီၢ်ခံလီၤ. ယကွၢ်တရံးဒီးယထံၣ်ဘၣ် သိလ့ၣ်တခိၣ်ဘူးတ့ၢ်မးလၢကတိၢ်ဘၣ်ယၤ, ဒီးအလဲၤခီဂာ်လၢယကပၤ စီၤစုၤထဲတလဲးမး န့ၣ်လီၤ. သိလ့ၣ်လဲၤတုၤဝဲဆူ အမဲာ်ညါဒီးအိၣ်ကတီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. လၢလီၢ်ခံယသ့ၣ်ညါက့ၤလၢ သိၣ်လ့ၣ်အံၤအနီၣ်ပတုာ် ဘရ့းခ်ဟးဂီၤဒီး ဟဲစံၣ်လီၤလၢ ကျဲကပၤန့ၣ်လီၤ. သိလ့ၣ်အဝဲန့ၣ် ဟဲဆူယအိၣ်လိၤလိၤ သနာ်က့, ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ထုး ကွံာ် တၢ်နီၣ်မိထိၣ်အကွီၤလၢအချ့အဃိ ယတဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဖၣ်လၢအိၣ်လၢတၢ်လီၢ်ဖဲန့ၣ်ဒီး ထံၣ်တၢ်ကဲထီၣ်အသး ဆိကမိၣ်လၢယဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မးကစၢ်ယွၤအတၢ်ဒုးပူၤဖျဲးယၤလၢတၢ်သံန့ၣ်လီၤ. 

ယဆိကမိၣ်ယဲ သိလ့ၣ်မ့ၢ်ဟဲဘၣ်ယၤဒီးယမ့ၢ်သံကွံာ်အဃိ ယတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီလီၤ. တၢ်ကဲထီၣ် အသးသ့လၢပှၤလၢခဲမုၢ်ဆ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, တနံၤအံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, လၢခံတမံးနံးမ့ၢ်ဂ့ၤ ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. အိၣ်ဒၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအစုအပူၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤလၢအိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ပကဘၣ်ကျဲးစၢးအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်ယွၤအသး န့ၣ်လီၤ. ပသန့ၤထီၣ်ပသး, ပာ်ကဖိပသးလၢ ပတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤအဖီခိၣ် တသ့ဘၣ်. တၢ်သးထီၣ်, တၢ်သးထီၣ်ထီ, တၢ်သးကဲၤထီၣ်, တၢ်သးကါသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်လၢ ပသးကံၢ်ပူၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်အသးဘၣ် (ကတိၤဒိ ၂ရ:၁-၄). ပကဘၣ်ဆီၣ်လီၤပသးလၢ ယွၤအမဲာ်ညါ, သန့ၤထီၣ်ပသးလၢအီၤ, တမ့ၢ်လၢပတၢ်သုးတၢ်ကျဲၤဘၣ်. ပကဘၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤဒီး ပကဘၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤပှၤအဂၤလၢတနံၤအံၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယပာ်ကဖိယသးလၢမ​​နုၤအဃိတဖၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်ယအိၣ်မူဒ်ကစၢ်တၢ်ဘၣ်အသးကစီဒီဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

သးသမူတဖၣ်အယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနပာ်မူယၤအဖၢမုၢ်လီၤ. ယစံးဘျုးနကလုၢ်ကထါစီဆှံအတၢ်သိၣ်လိယၤ န့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤမၤစၢၤယၤလၢယကအိၣ်မူဒ်တၢ်ဘၣ်နသးလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤ ယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ခၠူးစ်ဒ့ရိးစ်ကဒိ
ညီၣ်ယွၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

November 4

LIVE GOD’S WILL EACH DAY

Bible in a Year: Ezekiel 4, Ezekiel 5, Ezekiel 6; Hebrews 5:11-14, Hebrews 6:1-12Proverbs 26:23-28, Proverbs 27:1-4

“Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth.”
Proverbs 27:1  NIV

In my life, I plan each day. I am a teacher. From Monday through Saturday, I teach from 7:00 am to 7:00 pm. Making a living is not easy. When I get home at night, I take a bath, wash my clothes and sleep. Before I sleep, I plan the day ahead in my head. I plan what I will eat, wear, teach, and do tomorrow. Then, I read scripture and pray. Because of exhaustion, I hardly reflect on what I did or how I lived throughout the day. I am just content and maybe even proud of myself that I am a good planner for the next day. 

When I read Proverbs 27:1, I think about how I have been living my life each day for God, for myself, and for others. What happened to me in 2019 quickly comes to mind. One day after school was over, I headed to a student’s house to teach.  The student lived far away, so I took a bus. After I got off the bus, I heard a loud noise behind me. I turned my head and saw a car about to hit me. Then it quickly passed me, only an inch away from my body. The car jolted forward at a high speed and stopped suddenly. Later, I found out that this car’s brake failed, the driver lost control and crossed into the pedestrian path. The car headed directly toward me, but the driver swiftly swerved and narrowly missed me. People who witnessed what happened thought I was hit and injured. Indeed, it was God who spared my life.

If the car had hit and killed me, whatever I planned would be in vain.  We do not know what will happen to us tomorrow, today, or even the next minute. Everything is in God’s hands. It is imperative we live God’s will on the present day and every day thereafter. Anger, pride, fury, and jealousy are conditions against God’s will (Proverbs 27:1-4). We are to humble ourselves before the Lord and depend on Him, not our plans. We are to praise God and praise others, now and today. 

Reflection

About which things am I boasting? Do I live God’s will each day?

Prayer

O God of Life, thank you for giving me life today. Thank you for your Holy word that teaches me.  In Jesus’ name. Amen.

Tharah Mu Tuesday Rose Kadoe
Nyaung Ywa Karen Baptist Church
Myanmar