အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအကလုၢ်ကထါ ~ Stand Firm In His Word

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၈

အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢအကလုၢ်ကထါ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – သးသယုၢ်တၢ် ၁, သးသယုၢ်တၢ် ၂:၁-၆, တံတူး ၃,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၁၃-၁၂၀

“ဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤယၤ ဒ်နကလုၢ်ကထါအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကမူလီၤ. ဒီးမ်ယသုတမဲာ်ဆှးလၢ ယတၢ်မုၢ်လၢ် အဃိန့ၣ်တဂ့ၤ.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၁၁၆

လၢလံာ်စီဆှံအံၤအဖီခိၣ် ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢယတၢ်လဲၤခီဖျိတဆံးတက့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. ယဟဲတုၤလၢကီၢ်အမဲရကၤ ဝံၤအလီၢ်ခံ ယဆီလီၤယတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးအလီၢ် လၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဝံၤတဘ့ၣ်ဒီး လၢခံကတၢၢ် ယဟဲသုးလီၢ်သုးကျဲၤ လၢ ခိၣ်လိိၣ်ရၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဟဲတုၤလၢခိၣ်လိၣ်ရါဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်, ဝ့ၢ်ဒဲဘၢၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယဆိမိၣ်လၢ ကညီကလုာ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်. လၢခံပှၤကညီဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟဲအါထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ယွၤသုးကျဲၤန့ၢ်ပှၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ခဲကနံၣ်အံၤ ပကိးလၢဒဲဘၢၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ယကွၢ်ဒဲဘၢၣ်ကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်,  ယလဲၤခီဖျိဘၣ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလီၤလးသ့ၣ်တဖၣ် အကျါ ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးလၢ ယွၤတဒုးမဲာ်ဆှးယတၢ်မုၢ်လၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤလီၤ. ဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ်၂၅သီ, ၂၀၁၅နံၣ် အဆၢကတီၢ် ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိအပူၤ သးစၢ်တဂၤ ကဒိးတ့ဒိးဖျီအသးအဃိ ပသ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ် ဒီးသုးကျဲၤတ့ၢ်ဃး တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဖျီကဘၣ်ဝဲဖဲ မုၢ်ဃုနံၤနံၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲမ့ၢ်လၢ KBCUSA ပာ်စုကရၢ ဟ့ၣ်ယၤ မူဒါလၢယကဘၣ်လဲၤလၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤ တဘ့ၣ်ဒီးလဲၤသိၣ်လိ သရၣ်ခံဂၤလၢကဒိးပာ်စုအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သိၣ်လိန့ၣ်ကဘၣ်ဝဲဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ်၂၄ သီ, မုၢ်ယဲၢ်နံၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသိၣ်လိတၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်  ယဟဲက့ၤ လၢ Moline ကဘီယူၤပျီ ဒီး ယကဘၣ်လဲၤဆူ Chicago ကဘီယူၤပျီန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဝံၤယကဘၣ်ဟဲက့ၤ ကဒီးလၢ Omaha, Nebraska ကဘီယူၤသန့ ဒီး ယကဘၣ် ဟဲက့ၤဆူ Denver, Coloradoန့ၣ်လီၤ. ယတုၤလၢ Moline ကဘီယူၤပျီ အဆၢကတီၢ်ကဘီယူၤလၢ ကက့ၤဆူ Chicago တဘ့ၣ်န့ၣ် ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ဖိ အိၣ်ဒၣ်ထဲ ယၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤထီၣ်လၢကဘီယူၤပူၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယနၢ်ဟူလၢ ပှၤနီၣ်ကဘီယူၤဒီးပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီယူၤအပူၤခံဂၤ ကတိၤတဲလိာ်အသးဘၣ်ဃး ဒီး ပှၤလဲၤတၢ်ဖိအိၣ်ထဲတဂၤအဃိန့ၣ် ပှၤနီၣ်ကဘီယူၤ သံကွၢ် အဝဲသ့ၣ်လၢ သုအဲၣ်ဒိးမံလၢ Moline ဧါ, Chicago ဧါ, န့ၣ်လီၤ. ဖဲဆၢကတီၢ်အဝဲန့ၣ် ယသူၣ်ကိၢ်ယသးဂီၤ  လၢယဟဲက့ၤ တၢ်ဖျီဘၣ်ကချုးဧါန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ယဘါထုကဖၣ် လၢယသးကံၢ်ပူၤ ဒ်သိး ယကက့ၤတုၤ ဘၣ်ဆၢ ဘၣ်ကတီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်တမီၣ်ဘၣ်ပှၤနီၣ်ကဘီယူၤတဂၤ ဟဲဆူယအိၣ် ဟံးစုကွၢ်မဲာ်ယၤဒီး အဝဲတဲလီၤ အသးလၢ အမ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကဘီယူၤဖိတဂၤဒီး ဆၢဂ့ၤဆၢဝါယၤလၢ “သးခုလၢနလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တက့ၢ်.’’ ဝံၤအလီၢ်ခံ ပှၤမၤတၢ်လၢကဘီယူၤဖိခံဂၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်မၢယလဲၤဆ့ၣ်နီၤလၢ တၢ်မဲာ်ညါတခီဒီး တဲဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ အတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဟဲက့ၤတုၤလၢ Chicago, Omaha, ဒီး Denver တဆီဘၣ် တဆီဘၣ်ဆၢ ဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအိၣ်လၢပှၤသးစၢ်ခံဂၤလၢ ကသူၣ်ထီၣ်ခရံာ်ဖိဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဒီးပှၤလၢကဒိး တ့ဒိးဖျီအီၤသရၣ်အဂီၢ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤတဒုးမဲာ်ဆှးဒီး ဒုးကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ပှၤလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်. ယွၤန့ၣ်ဂ့ၤဝဲ ဒီးအကလုၢ်တီဝဲလၢ အဖိအလံၤ အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနဒုးအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ လၢနကလုၢ်ကထါဒီး နတဒုးမဲာ်ဆှးယၤ လၢနတၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်လၢၢ်မူမၣ်တ့ၣ် 
ဒဲဘၢၢ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဒဲဘၢၢ်, ခီၣ်လရၣ်ဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 28

STAND FIRM IN HIS WORD

Bible in a Year: Lamentations 1, Lamentations 2:1-6; Titus ; Psalm 119:113-120

“Uphold me according to your word, that I may live. Let me not be ashamed of my hope.” 
Psalm 119:116 WEB

I want to reflect on my life experience based on the Bible verse we read today. After immigrating to the United States, I moved from one state to another before settling down in Colorado. When I first came to Denver, Colorado, I didn’t think there were many Karen people in the city, but gradually more and more Karen resettled in the area and now by the grace of God we have our own Karen congregation called Denver Karen Baptist Church.

While serving in Denver Karen Baptist Church as a pastor, I witnessed many wondrous miracles God did for me. I would like to share how God does not let me be ashamed when I put my hope in Him. The incident took place back in April 2015. On Saturday April 25, I had to officiate the wedding of one of our church members. On April 24, I needed to be in another state to prepare two ministers for their ordination as assigned by the KBCUSA ordination committee. Given the situation, I must fly back immediately after this assignment in order not to miss the wedding.   There were several stops on my return flight itinerary, first from Moline to Chicago, then to Omaha, and finally to Denver. Upon the arrival at Moline airport, I found out that I was the only passenger to Chicago. When I boarded the flight, I overheard the captain asking his crew members whether to just call it a day in Moline as there was only one passenger on board.  I was afraid I would miss the wedding if they cancelled the flight to Chicago. Thus, I silently called upon God to help me to get back to Denver on time.

A few moments after my silent prayer, the captain walked down the aisle and greeted me. Then, I was seated in the front part of the plane before they started the pre-flight safety briefing.  Eventually, I was back to Denver on time and celebrated the wedding together with the bride and groom.  God showed His love to the young couple and me, the marriage officiant.   

Reflection

God does not allow us to be ashamed and does not let you down.  God is good and faithful to His word.  

Prayer

Dear Lord, thank you for not letting me be ashamed and giving me the chance to stand firm in your word.  In Jesus’ name I pray. Amen. 

Rev. Ler Mu Martin
Denver Karen Baptist Church
Denver, Colorado