အိၣ်ခိးလၢကက့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ် ~ Waiting To Return Home

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၅

အိၣ်ခိးလၢကက့ၤကဒါက့ၤဆူဟံၣ် 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-ယံးရမံယၤ ၃၁:၁၅-၄၀, ယံးရမံယၤ ၃၂:၁-၂၅, ၂သ့းစၤလနံ ၃, ကတိၤဒိ ၂၅:၁-၁၀

‘‘ယွၤစံးဒ်အံၤ, ကီၤနကလုၢ်လၢဟီၣ်တၢ်, ဒီးနမဲာ်လၢမဲာ်ထံတက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, နမၤတၢ်ကအိၣ်ဒီးအဘူးအလဲလီၤ. ယွၤစံး၀ဲဒၣ်, ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤကဒါက့ၤလၢအဒုၣ်အဒါအကီၢ်ပူၤလီၤ.’’ 
ယံးရမံယၤ ၃၁:၁၆ 

ခဲသံၣ်ဘၢၣ်ခလံၣ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်အမဲရကၤပှၤနၢ်တအၢလၢအမၤလီၤနံၤတၢ်အဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲမၤ တၢ်သ့တမ့ၢ်ထဲတၢ်၀ဲန့ၣ်ဧိၤဘၣ်. အ၀ဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်၀ဲအိၣ်ဒီး သွံၣ်တၢ်ဆါ RH Negative, အိၣ်ဒီးခိၣ်နူာ်ဒီး ပျိၢ်ဃံနၢၣ်ညိးလၢ အနီၢ်ဖိဆံးဆံးအခါဒီးလၢခံအဝဲတနၢ်ဟူလၢၤတၢ်ဒီး တၢ်တထံၣ်န့ၢ်အတၢ်ဆါတုၤလၢအ၀ဲထီၣ်တီၤကၠိအဆၢကတီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအသးအိၣ်အနံၣ်တဆံဘျဲၣ်အခါ, ပှၤခိးသးသမူသိလ့ၣ်ကၠံး ဟဲဘျၢၣ်ဘၣ်အီၤဖဲအ၀ဲလိလီၤအသးလၢမုၢ်ကိၢ်ကျါလၢ  ပီၣ်လဲၣ်နံၤဒီး ဘၣ်အိၣ်လၢလီၢ်မံခိၣ်ယဲၢ်နံၣ်ညါန့ၣ်လီၤ. ဖဲအ၀ဲအနီၢ်ဆံးအခါအပၢ်မၤဆူၣ်စ့ၢ်ကီးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအ၀ဲနီၢ်ဒိၣ်ထီၣ် န့ၣ်, အ၀ဲမၤနၢၤကွံာ်ခဲစၢၣ်တၢ်ဆါခံဘျီညါန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲမၤလီၤနံၤတၢ်လၢကမျၢၢ်အမဲာ်ညါမဲာ်သကိးမဲာ်ဒီးလီၤနံၤဒီးလီၤသူၣ်ပိၢ် သး၀းအါအါကလဲာ်စ့ၢ်ကီး ဒ်အ၀ဲဖှံလီၤအတၢ်လဲၤခီဖျိဃုာ်ဒီးတၢ်မၤလိလၢအထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤတၢ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကဘၣ်ပး ကဲ, အဲၣ်ဒီးယူးယီၣ်သးသမူလၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲနာ်၀ဲတၢ်ပျၢ်တၢ်ကမၣ်အစိကမီၤဒီးသခူထီၣ်စ့ၢ်ကီး ပှၤဂၤ လၢကဆိးကါသးသမူလၢဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤပှၤ ဒီး မ်အသုတထိၣ်သတြီၤအသး ဒီးပှၤဂၤအသးသမူန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲဒုးသ့ၣ်ညါ ပှၤဂၤလၢပမၤတၢ်သ့ၣ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢသးစီဆှံအတၢ်ဆှၢပှၤအဃိန့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ, အ၀ဲတဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထဲခိၣ်ဖးလၢပှၤမၤ သူၣ်ဖှံသးညီတၢ်တကပၤဧိၤဘၣ်. မ့မ့ၢ်ပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးအ၀ဲအတၢ်ကတိၤစၢၤ တၢ်လၢပှၤနၢ်တအၢတဖၣ်အဂီၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် လီၤ. အ၀ဲမ့ၢ်ဃုထၢ၀ဲဒ်သိးကပျဲသးသမူအတၢ်တၤတၢ်ဒီးအီၤတဖၣ်မၤနၢၤအီၤဒီးအ၀ဲအဂ့ၢ်ကလီၤဆီ၀ဲန့ၣ်လီၤ. လီၤတံၢ်၀ဲလၢ အ၀ဲအတၢ်နာ်ယွၤပၢၤဃာ်အီၤလၢအ၀ဲကလဲၤတၢ်ဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအိၣ်အါမး လၢပမၤလိန့ၢ်လၢအ၀ဲအအိၣ်သ့ န့ၣ်လီၤ. သးသမူမ့ၢ်တၤတၢ်ဒီးအီၤထဲလဲၣ်ဘၣ်ဆၣ်, အ၀ဲတြီဆၢ၀ဲတၢ်လ့ပစီဒ်သိးတဟ့ၣ်လီၤကွံာ် အသးလၢတၢ်သးဟးဂီၤ အပူၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲအံၤတမ့ၢ်လၢအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ညီ၀ဲအဃိဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီမ့ၢ်လၢယွၤဟ့ၣ်အီၤတၢ်သးစွံကတုၤဒ်သိးလဲၤခီဖျိ၀ဲ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၢ်လၢအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အပူၤကသ့န့ၣ်လီၤ. ယနာ်လၢတဘျီဘျီန့ၣ်, အ၀ဲကပလၢၢ်ဘၣ်၀ဲလၢတၢ်တိာ်အိၣ်၀ဲ တမံၤမံၤလၢအ၀ဲအတၢ်တူၢ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ပှၤက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤအပှၤတ၀ၢတဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘျုးအါ မံၤလၢအ၀ဲအတၢ်လဲၤ ခီဖျိအပူၤဒ်သိးဒၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဖျၢၣ်အံၤစးထီၣ်မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢကဘၣ်မၤစၢၤပှၤက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤ တဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီတဖၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်တၢ်အၢတၢ်နးအါမးစ့ၢ်ကီး, ညီနုၢ်ကစုဒုဖိဒီးတဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်အိၣ်ယံၤဒီးအဟံၣ်, ဘၣ်ဆၣ်ဂုာ်လဲၤ၀ဲဆူညါန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါသုန့ၢ်ဒၣ်လၢသုကအိၣ် ခါဆူညါလၢယွၤအတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အပူၤ, ဖဲသုခိးကွၢ်လၢ်တၢ်လၢတၢ်မုၢ်လၢ်အပူၤ, မုၢ်နံၤဖဲသုဖိတဖၣ်ကက့ၤကဒါက့ၤဆူ ဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

တၢ်ခိးကွၢ်လၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်လၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤ မၤစၢၤနၤဒ်သိးနကဒိၣ်ထီၣ်ဒ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤ ဒ်လဲၣ်. လၢတၢ်မၤအၢမၤနးတပယူာ်ဃီအပူၤ နတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးကြၢးမ့ၢ်ဒ်လဲၣ်. နပာ်ဖျါထီၣ်ပၢ်ယွၤ အသကဲာ်ပ၀းလၢတၢ်မၤကွၢ်အမဲာ်သၣ်အဖီခိၣ်အံၤကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

အိပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤလၢယကလဲၤခီဖျိတနံၤအံၤအတၢ်ကီလၢတၢ်သးဖှံ, ဟ့ၣ်ယၤတၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်ဒီးတၢ်သ့တူၢ်တၢ် ဒ်သိးယကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်တၤတၢ်ဒီးယၤကန့ၢ်အဂီၢ်ဒီးမၤပှဲၤယၤလၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢနံၤအသီတနံၤအဂီၢ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်စဲထံၣ်ယူလါ
မုာ်သးမၤကလီ
နၣ်ကးလဲ, အ့ဒယၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 15

WAITING TO RETURN HOME

Bible in a year – Jeremiah 31:15-40; Jeremiah 32: 1-25; 2 Thessalonians 3; Proverbs 25:1-10

“Thus says the Lord: Restrain your voice from weeping and your eyes from tears, for your work shall be rewarded, says the Lord; and (your children) shall return from the enemy’s land.”
Jeremiah 31: 16 (The Everyday Life Bible)

Kathy Buckley is known as America’s first deaf comedian. But she is more than just that. Born  RH negative, she had spinal meningitis as a toddler which led to a hearing loss that could not be diagnosed till she was in grade school. As a teen, she was run over by a lifeguard jeep while sunbathing on the beach which kept her bedridden for five years. She was also molested by her father as a child. After reaching adulthood, she survived cancer twice. Her stand-up routines are hilarious and incredibly poignant at the same time as she intersperses her experiences with inspirational lessons on how to respect, love and honor the life one has been given. She believes in the power of forgiveness and urges others to make good use of the life one is given instead of comparing it with the lives of others. She declares that the Holy Spirit can enable us to do anything! Today, she has not only received many awards in entertainment but is also a loud voice for the deaf community. Her story would have been different if she had chosen to let the various challenges in life defeat her. Certainly, it was her belief in God that kept her going. There are many lessons to be learned from her. No matter what life keeps throwing at her, she resists the temptation to give in to despair. This doesn’t mean that her sufferings were light, just that God gave her the resilience to get through them with His grace. I am sure that at some point of time in her life, she realized there was a purpose behind her sufferings. The disabled community is now benefiting from her experience even as the rest of the world is slowly learning how to deal with disability. The Karen people have seen many sufferings too, often silently and unknown to the rest of the world. Torn from their homes, you press on with life. We can only encourage you to remain in God’s grace as you wait in hope for the day your children may return home.

Reflection

How has waiting for God’s purpose in your life helped you grow as a believer? What should be your heart’s posture in the face of relentless persecution? How can you reflect Our Father’s character in the face of trials?

Prayer

O Lord our Father, help me go through the troubles of today with a light heart. Give me the grace and fortitude to face life’s challenges and fill me with hope for a new day. Amen. 

Ms. A. Sentiyula, 
Volunteer
Nagaland, India