ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ ~ Encourage Each Other

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၀

ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါလိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၂၁, ယံးရမံယၤ ၂၂, ယံးရမံယၤ ၂၃:၁-၈, ၁သ့းစၤလနံ ၂:၁၇-၁၉, ၁သ့းစၤလနံ ၃,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၉-၁၆ 

မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ပုၢ်သ့ၣ်၀ဲၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ပသးမုာ်ထီၣ်က့ၤလၢသုဂ့ၢ်လၢပတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးပတၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤခဲလၢာ်အပူၤ, လၢသုတၢ်နာ်အဃိလီၤ. 
၁သ့းစၤလနံ ၃:၇ 

ဖဲစီၤတံၤမသ့းဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူ၀့ၢ်ကရံၣ်သူး ဖဲအ၀ဲအတၢ်လဲၤဆူသ့းစၤလနံလၢအယံၤအမံးလး ၂၀၀ ၀ံၤအလီၢ်ခံ, အ၀ဲလဲၤ၀ဲ ဆူစီၤပီလူးဒီးအပှၤမၤသကိးတၢ်ဖိတဖၣ်အိၣ်အလီၢ်ဒီးနီၤဟ့ၣ်လီၤ၀ဲတၢ်ကစီၣ်လီၤလိၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲတဲဘၣ် အ၀ဲ သ့ၣ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသ့းစၤလနံအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲဒၣ်လၢသူၣ်လၢသးတခီန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, အ၀ဲတဲဘၣ်စီၤပီလူး လၢပှၤစူၢ် က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်နာ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤပီလူးနၢ်ဟူတၢ်အံၤန့ၣ်, အ၀ဲပလၢၢ်ဘၣ်၀ဲလၢအတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ် တၢ်စံးဆၢအီၤလံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ်လၢအမုာ်ဒိၣ်မးအံၤကဲထီၣ်တၢ်ဟ့ၣ် ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီးတၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤစီၤပီလူးဒ်အ၀ဲနၢ်ဟူ ဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်သးအိၣ်ဆၢထံၣ်ဘၣ်အီၤဒီးအ၀ဲထံၣ်ဘၣ်စ့ၢ်ကီး အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ညါ ၀ဲလၢဒ်အ၀ဲ လဲၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်ဆူအ၀ဲသ့ၣ် အအိၣ်အသိးန့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤနးအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အါန့ၢ်အအံၤ, စီၤပီလူးထံၣ် ဘၣ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်ဒိၣ်ထီၣ်တ့ၢ်၀ဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢအဂီၢ်ဒ် အ၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်လၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအတၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ်အပူၤခီဖျိ ထံၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်မၤအၢမၤနး, ဒီးဘၣ်တၢ်တီၢ်အီၤလၢဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်မၤတၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်အတၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤလၢကီၢ်အ့ရှၢၣ်မုၢ်ထီၣ် ကလံၤထံး က၀ီၤအပှၤနဲၣ်တၢ်တဂၤအသိး, ယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢယကလဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ဒီးထံၣ်ဘၣ် ယွၤမၤတၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘျီ, တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဒီး တၢ်ထံၣ်ဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ကီတၢ်ခဲ လၢအ၀ဲသ့ၣ် အိၣ်ဒီးမၤတၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်လဲၤတၢ်အပူၤ, ယလဲၤအိၣ်သကိးပှၤကညီ လီၢ်အိၣ်ကမှံလၢအိၣ် လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ, ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်မၤဆူၣ်အီၤလၢဟးသဒၣ် ကွံာ်အဟံၣ်ဒီးအဒူသ၀ီတဖၣ် ဒ်သုးမုၢ် အဲၣ်ဒိးအ၀ဲသ့ၣ် ပာ်တ့ၢ်၀ဲအဒူသ၀ီဒီးတၢ်ခဲလၢာ် ဆူအလီၢ်ခံဒီးဘၣ်ဘှီထီၣ် ၀ဲအသီတဘျီန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤတုၤဘၣ်လၢကီၢ်မလ့ရှါ ဒီးအိၣ်သကိးဘၣ်ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအပှၤတ၀ၢလၢ အအိၣ်လၢ ကွၣ်လၣ်လၣ်ပူၣ်အ၀့ၢ်ပူၤ ဒီးအချၢန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအအိၣ်ဖဲန့ၣ် တဖၣ်ညီ​နုၢ်ဘၣ်ပျံၤ၀ဲလၢပှၤကက့ၤဆှၢကဒါက့ၤအီၤ, မၤဆူၣ်မၤစိးအီၤ ဒီးဖၢနုာ်အီၤလၢဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်အါတီၤလၢ ယလဲၤအိၣ်ကိးဘၣ်န့ၣ်, ယဘၣ်တၢ်ကွဲမုာ်ယၤ လၢယကဆ့ၣ်နီၤအီၣ်သကိး, အီသကိးထံချီမ့တမ့ၢ်ခီဖံၣ်ဒ်ယနၢ်ဟူဘၣ်ပှၤလၢ အတူၢ်လိာ်မုာ်ယၤတဖၣ်အဂ့ၢ်အကျိၤ လၢယွၤမၤတၢ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူဒီးအတၢ်သးခုကစီၣ်အပူၤန့ၣ်, ညီနုၢ်ဘၣ်တၢ် မၢယၤဒီးဟ့ၣ်ယၤတၢ်ခွဲး တၢ်ယာ်လၢယကနီၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်လၢ ယွၤမၤလၢယတၢ်အိၣ်မူဒီးယတၢ်မၤအပူၤဒီးဘါထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟး ထီၣ်န့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ယၤလၢယဟဲအိၣ်သကိးအ၀ဲသ့ၣ် ဒီးတဲဘၣ်လၢယတၢ်ဟဲအိၣ်သကိးအ၀ဲသ့ၣ်ကဲထီၣ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထီဘိယလဲၤအိၣ်သကိးအီၤဝံၤ ယနီၢ်ကစၢ်က့ၤက့ၤဆူယလီၢ်ယကျဲ ပှဲၤဒီး တၢ်န့ၢ်ဂံၢ် န့ၢ်ဘါ မ့ၢ်လၢယထံၣ်ဘၣ် အ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်မူပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်နာ် ဒီးကဲထီၣ်ဒိတဲာ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လိာ်သးကဒဲကဒဲအံၤ ဟဲကဲထီၣ်အသးခီဖျိလၢပအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်တမံၤဃီဒ်ဒီပုၢ်၀ဲၢ်မုၣ်ဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခွါလၢ ခရံာ်ပူၤဒီး ခီဖျိလၢသးစီဆှံအိၣ် လၢပပူၤ, ဒုးကဲထီၣ်ပှၤတၢ်တမံၤဃီလၢခရံာ်ပူၤ ဒ်သိးဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢသ့းစၤလနံ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ စီၤပီလူးဒီး စီၤပီလူးဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အသိး, ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ လိာ်ပသးကဒဲကဒဲဒ်ပတဲဘၣ် တၢ်လၢယွၤမၤ၀ဲတဂၤ ဘၣ်တဂၤ, ဒ်ပပာ်ဖျါထီၣ်ပတၢ်အဲၣ်ဆူပှၤအဂၤဒီးဒ်ပအိၣ်မူလၢ တၢ်နာ်အပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁၀:၂၅ စံး၀ဲ, ‘‘ဟးဆှဲးပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်,ဒ်ပှၤတနီၤအလုၢ်အလၢ်အသိးန့ၣ်တဂ့ၤ, ပသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဒီး, ပထံၣ်အမုၢ်တနံၤဒံးဘူးထီၣ်ဒီး, မ်ပသဆၣ်ထီၣ်လိာ်ပခံဒံးအါထီၣ်တက့ၢ်.’’ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

နဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနဒီပုၢ်၀ဲၢ်မုၣ်ခွါလၢခရံာ်ပူၤအဂၤတဖၣ်လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလၢနဂ့ၢ်နကျိၤဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢကစၢ် မၤ၀ဲလၢနတၢ်အိၣ်မူအပူၤကသ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, တၢ်ဘျုးလၢနမၤတၢ်လၢယပူၤဒီးလၢယဒီပုၢ်၀ၢ်မုၣ်ခွါလၢခရံာ်အပူၤလီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်လဲးစလံၣ်ထၢလံၣ်
က၀ီၤအပှၤနဲၣ်တၢ် 
ကီၢ်အ့ရှၢၣ်မုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဒီးကီၢ်ယပၣ်, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီးဖျၢၣ်တၢ်သးကခုကစီၣ်,အမဲရကၤ ဘျၢထံခ၀့ရှၢၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 10

ENCOURAGE EACH OTHER

Bible in a year – Jeremiah 21, Jeremiah 22, Jeremiah 23:1-8; 1 Thessalonians 2:17-19,  Thessalonian 3; Psalm 119:9-16

“Therefore, brothers and sisters, in all our distress and persecution we were encouraged about you  because of your faith.”
1 Thessalonian 3:7 NIV

When Timothy returned to Corinth after a 200- mile trip from Thessalonica, he went to where Paul and his coworkers were living and he shared some wonderful news. He told them that the church in Thessalonica was doing well spiritually. In fact, he told Paul that believers there were growing in faith! Upon hearing this Paul realized his prayer for the church had been answered. This very good news was encouragement and comfort to Paul as he heard about their desire to see him again and as he recognized their faith and love towards him. He knew that as he brought the gospel to them, they would most likely face persecution themselves. But in spite of this, Paul could see that their faith had grown. It was a blessing and encouragement to him as he was struggling in his own ministry facing persecution and beatings in prison. In my service with the International Ministry as an area director in Southeast Asia, I am blessed to have the opportunity to visit Believers and see God working in their midst. Oftentimes, this also includes seeing the hardship in which they live and work. In my journeys I have visited a resettled Karen village in Myanmar which had been forced to leave their homes and village, as the army demanded they leave everything behind and rebuild elsewhere. I have been to Malaysia and visited the refugee communities in and out of Kuala Lumpur. Those who reside there often live in fear of deportation, violence and prison. In many of the places I visit, I am invited to sit down, share a meal, and drink some tea or coffee as I hear stories about what God is doing in the lives and ministries of my host. I am often then asked and have the privilege to share how God is working in my life and work, and to pray. As I am leaving, people thank me for visiting and share with me that my visit has been an encouragement to them. I am always struck with emotions because I myself always depart encouraged when I see how they live out their faith and are an example to others. This mutual encouragement comes as a result of our shared faith as brothers and sisters in Christ and because the Holy Spirit lives in us to make us one.  Just as the church at Thessalonica was encouraged by Paul and Paul encouraged by church, we are encouraged by each other as we relate the things that God is doing, as we show love to each other, and as we live in faith. Hebrews 10:25 says, “… let us consider how we may spur one other towards love and good deeds… let us encourage each other.”

Reflection

How can you encourage other brothers and sisters in Christ today with stories of what the Lord is doing in your life?

Prayer

Heavenly father, thank you for the work you are doing in me and in the lives of my sisters and brothers in Christ. In Jesus’ Name I thank you. Amen. 

Rev. Leslie Turley
Area Director
Southeast Asia and Japan, International Ministries, American Baptist Churches