သူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ ~ Rejoice In Sufferings

လါအီးကထိဘၢၣ် ၅

သူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၉:၁၇-၂၆, ယံးရမံယၤ ၁၀, ယံးရမံယၤ ၁၁:၁-၁၇, ကလီးစဲ ၁:၂၄-၂၉, ကလီးစဲ ၂:၁-၅, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၇:၁-၂

‘‘ခဲကနံၣ်အံၤ, ယသူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလၢသုဂီၢ်, ဒီးယမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် တၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်လၢ ခရံာ်အတၢ်နး တၢ်ဖှီၣ်, လၢယဖံးယညၣ်အပူၤလၢအနီၢ်ခိ, ဒ်ပစံးတၢ်အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယမ့ၢ်အဝဲန့ၣ် အခ့အပှၤ,ဒ်ယွၤအတၢ် ကွၢ်တၢ်အလီၢ်လၢအဟ့ၣ်လီၤယၤလၢသုဂီၢ်, ဒ်သိးယကမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ယွၤအကလုၢ် အကထါ,- ဒ်ပစံးတၢ်အသိး, တၢ်ခူသူၣ် လၢအအိၣ်ခူသူၣ်တ့ၢ်အစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ လီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢ အပှၤစီဆှံတဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်အစုပူၤ, ယွၤပာ်အသးလၢအကဒုးသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါတၢ်လၢအမ့ၢ်အလၤထူးအကပီၤတီၤဘၣ်ဃး ဒီးတၢ်ခူသူၣ်အံၤ,လၢအမ့ၢ်ခရံာ်အိၣ်လၢသုပူၤ, တၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်လၤကပီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်န့ၣ် ပစံၣ်တဲၤတဲလီၤ, ဒီးပသဆၣ်ထီၣ် ပှၤခဲလၢာ်အခံ, ပသိၣ်က့ၤသီက့ၤပှၤခဲလၢာ်, လၢကယဲၢ်တၢ်ကူၣ်သ့, ဒ်သိးပကပာ်လီၤပှၤခဲလၢာ်လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်လၢခရံာ်အပူၤလီၤ. ယဂုာ်မၤတၢ်လၢတၢ်န့ၣ်အဂီၢ်သပှၢ်ပှၢ်, ဒ်အဝဲဒၣ်အစိအကမီၤမၤတၢ်လၢယပူၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.’’
ကလီးစဲ ၁:၂၄-၂၉ 

ယသ့ၣ်နီၣ်ယဲအဆိကတၢၢ်တဘျီဖဲယထံၣ်လီၤသးလၢသရၣ်ဒိၣ်သးဆၢထိန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတဂၤအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ဆီၣ် လီၤသးဒီး တၢ်ဘျုးအဖှိၣ်, လၢအလီၤကွၢ်လိ, ဒီး အတၢ်နံၤကမှံဖိတဖၣ်နုာ်ဖျိဝဲဆူပှၤအသးပူၤလၢတၢ်အဲၣ်ဒီးတၢ်သးခု န့ၣ်လီၤ. ပထံၣ်ဘၣ် ခရံာ်လၢအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးလၢပှၤကညီ အပှၤတဝၢအပူၤမ့ၢ်လၢအတူၢ်တၢ် ကဲလၢ ပှၤဂၤအဂီၢ်အဃိလီၤ. ဖဲစီၤပီလူးကွဲးလံာ်ဆူပှၤကလီးစဲဖိအအိၣ်န့ၣ်, အစံးဝဲလၢ, ‘‘ယသူၣ်ခုသးခုလၢတၢ်နး တၢ်ဖှီၣ်အပူၤလၢသုဂီၢ်, ဒီးယမၤလၢထီၣ်ပှဲၤ ထီၣ်တၢ်အိၣ်လီၤတဲာ်လၢခရံာ်အတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, လၢယဖံးယညၣ်အပူၤ လၢအနီၢ်ခိ, ဒ်ပစံးတၢ်အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂီၢ်လီၤ’’ (ကလီးစဲ ၁:၂၄). စီၤပီလူးအသးအိၣ်တူၢ်တၢ်လၢကစံၣ်တဲၤတဲ လီၤယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ (ကလီးစဲ ၁:၂၅-၂၆). အဝဲတူၢ်တၢ် ကဲလၢပှၤအဂီၢ်ဒ်သိးပှၤကနာ်န့ၢ်တူၢ်လိာ်ယွၤအကလုၢ် ကထါန့ၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိအတၢ်ကစီၣ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီလၢတၢ်ကရၤလီၤအီၤ ဘၣ်. ပှၤပိာ်ခရံာ်အခံတဖၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ် အါမးလၢအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဃိလီၤ. တၢ်တူၢ်တၢ်သ့ဒ်န့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်အညီနုၢ် လၢပတၢ်ဆဲးတၢ်လၤဘၣ်. အါစုအါဘျီ ပသးလီ တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဖဲဒၣ်လၢပတဟ့ၣ်ဘၣ်တၢ်အပှ့ၤအဃိန့ၣ်လီၤ.  

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်မ့ၢ်တၢ်ကဲယွၤအတၢ်မၢဖိအတၢ်ပနီၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးအသးအိၣ်တူၢ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ပှၤဂၤကတူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်လီၤ. နအိၣ်ကတဲာ်ကတီၤနသးလၢနကတူၢ်ဘၣ် တၢ်တမုာ်တလၤ, တၢ်ညိကွံာ်နၤ, ဒီး တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဒ်သိးပှၤကတူၢ်လိာ်ခရံာ်ဧါ. မုၢ်အိၣ်ဝဲတနံၤလၢ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကကတၢၢ်ကွံာ်ဝဲလၢ ပှၤစူၢ်နာ်ခရံာ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. တချုးပတုၤဆူမုၢ်နံၤအဝဲန့ၣ်န့ၣ်, တၢ်မနုၤဂ့ၤမနုၤဂ့ၤကဟဲဘၣ်ပှၤဘၣ်ဆၣ်, မ်ပကဘိးဘၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်လၢယွၤ​န့ၣ်ဂ့ၤဝဲ ဒီး မ်ပကအးလီၤပသးသမူဆူယွၤလၢအပၢၤတၢ်ခဲလၢာ်အစုပူၤ န့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤမၤစၢၤပှၤလၢပကထံၣ်နတၢ်သးကညီၤဒီးနတၢ်ဂ့ၤဖဲသးသမူအကလံၤမုၢ်လီၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်. မ့ၢ်ညီလၢ ပကအုကစွါ ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်အဃိ, ပျဲသးစီဆှံမၤတၢ်လၢပပူၤ ဒီး ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢပကအိၣ်ဒီးတၢ်စံးဘျုးနၤမ့ၢ်လၢ တၢ်မူအထူအယိာ် အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢနမၤတ့ၢ်လၢထူၣ်စုညါအလိၤန့ၣ်တက့ၢ်. မ်ပကဃုမၤစၢၤပှၤလၢ အတူၢ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ် ဒီး မ်ပကမၤထီၣ်မၤထီလိာ်သးတက့ၢ်. ပသ့ၣ်ညါလၢမူခိၣ်ဘီမုၢ်မ့ၢ်ပဟံၣ် ဒီး တၢ်မူအခိၣ်သလုးအိၣ်ခိးပှၤ ဖဲပအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤလၢ ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢနမၤနၢၤတ့ၢ်လံဟီၣ်ခိၣ် ဒီး ပပျံၤတၢ်အလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. ပစံးထီၣ်ပတြၢၤနၤ မ့ၢ်လၢနတပာ်တ့ၢ်ပှၤနီတဘျီ ဒီးနတပျဲပတူၢ်ဘၣ်တၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ဘၢၣ်ထၣ်မၣ်ယၢၤစ်
ဟဲရထ့းခၠ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စကီးထ်စ်ဒ့လ်, အရ့ၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 5

REJOICE IN SUFFERINGS

Bible in a Year: Jeremiah 9:17-26, Jeremiah 10, Jeremiah 11:1-17; Colossians 1:24-29,Colossians 2:1-5; Psalm 117:1-2

“Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ’s afflictions. Of this church I was made a minister according to the stewardship from God bestowed on me for your benefit, so that I might fully carry out the preaching of the word of God, that is, the mystery which has been hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to His saints, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, so that we may present every man complete in Christ. For this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me.”
Colossians 1:24-29 NASB

I remember the first time I met Pastor Tha Hser. He is the epitome of humility and grace, and his smile is the kind that penetrates the heart with love and joy. You see Jesus in him. He is Apostle Paul in the Karen community, for he is willing to suffer for others. In Paul’s letter to the Colossian Christians, he says, “Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh, I do my share on behalf of His body, which is the church, in filling up what is lacking in Christ’s afflictions (Colossians 1:24).” Paul was willing to suffer greatly for the message entrusted to him to proclaim (Colossians 1:25-26). He suffered for the sake of others that they might know this message. The Christian message was never one of ease and convenience. Jesus’ followers often suffer much for their faith. Such a willingness to suffer goes against our culture. We want our faith, but not if it costs us something.  

Reflection

Suffering is the badge of true discipleship. Apostle Paul was willing to suffer so others may receive Christ. Are you prepared to face discomfort, rejection, even suffering to do the same? There is a day that awaits believers where all pain and suffering will cease. Until then, we continue to declare God is still good and trust our life in His sovereign hands no matter what comes our way.

Prayer

 Father, please help us find your mercy and goodness when trials and the storms of life come our way. If we are prone to grumble and complain, may the Holy Spirit convict our hearts and remind us to be thankful for your promise of eternity because of the cross. May we look for opportunities to comfort those around us who are suffering as well, so we can help hold each other up. We know that heaven is our home and that the crown of life awaits those who stand firm in the faith, trusting that you have overcome the world and there is no reason to fear. We give you praise and thanksgiving that you will never leave us alone to walk through suffering alone. In Jesus’ name, Amen.

Berta Myers
Heritage Church
Scottsdale, Arizona