လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပကနာ်န့ၢ်ဒီးဒိးသန့ၤပသးလၢမတၤလဲၣ် ~ Whom Would We Trust And Depend On In Times Of Crisis?

 

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၉

လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပကနာ်န့ၢ်ဒီးဒိးသန့ၤပသးလၢမတၤလဲၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -ယံးရမံယၤ ၄ဝ:ရ-၁၆, ယံးရမံယၤ ၄၁, ယံးရမံယၤ ၄၂,၁တံၤမသ့း ၄, ကတိၤဒိ ၂၅:၁၁-၂၀

‘‘တၢ်သန့ၤအသးလၢ ပှၤလီတၢ်လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအမုၢ်တနံၤန့ၣ် မၤသးဒ်မဲကၢ်အသးတဘ့ၣ်ဒီး ခီၣ်လၢအဆၢလီၤတလံာ်ကွံာ်အသိးန့ၣ်လီၤ.’’
ကတိၤဒိ ၂၅:၁၉

ပဝဲဒၣ်အါဒ်အါဂၤလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်ပဒိးသန့ၤထီၣ်ပသးလၢပတၢ်လီၢ်တၢ်လၤ, တၢ် ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, တၢ်ထူးတၢ်တီၤ, ဒီးပှၤလၢအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အါန့ၢ်ဒံးပှၤတဖၣ်အါတလၢအဃိ ပတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤ က့ၤပသးတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢခရံာ်အပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ကတိၤဒိ ၂၅:၁၉ စံးဝဲအသိး ပှၤလၢအနာ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤလီၤဆီဒၣ်တၢ်ပှၤအအၢအသီန့ၣ် ဟဲစိာ်ထီၣ်န့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်တတၢာ်တနါ လီၤ. ပအီၣ်တၢ်တသ့လၢ မဲလၢအကၢ်ဘၣ်, ဒီးပဟးတသ့စ့ၢ်ကီး လၢခီၣ်လၢအဆၢတလံာ်ဘၣ်. ၂၀၂၁နံၣ်အံၤ ပဝဲပှၤကီၢ်ပယီၤဖိတဖၣ် ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲတဖၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်ကီအါမံၤအကျါ တၢ်ဃုကျိၣ်စ့ဒီးတၢ်ထုးထီၣ်စ့လၢ စ့တၢး မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီဒိၣ်မးအကျါတမံၤလီၤ. ယသဝီဒီးဝ့ၢ်ပူၤစ့ထုးထီၣ်အလီၢ်န့ၣ် ယံၤဝဲဒၣ်မံးနံး ၃၀ ဒီး ၄၅ အဘၢၣ်စၢၤ လီၤ. ယဂုာ်ကျဲးစၢးဟးထီၣ်လၢဟံၣ်ဂီၤဂီၤဘၣ်ဆၣ်ဖဲယလဲၤတုၤန့ၣ် ပှၤဟံးဃာ် ‘တၢ်လီၢ်တၢ်ပနီၢ်’ (Token) အိၣ်လံအဂၤ ၃၀၀ ဘျဲၣ်လံန့ၣ်လီၤ. တုၤလၢပှၤအဂၤ ၃၀၀ဘျဲၣ်ထုးထီၣ်စ့ ဝံၤအလီၢ်ခံ န့ၣ် တၢ်ကန့ၢ်တိၢ်အဂီၢ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီလၢၤဘၣ်, ပှၤအါဂၤတဲစ့ၢ်ကီးယၤလၢ မၤလၢာ်နတၢ် ဆၢကတီၢ်လၢၤ တဂ့ၤ. ဘၣ်ဆၣ်လၢတၢ်နာ် ယဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ခိး လၢတၢ်သးစူၤအပူၤလီၤ. ပှၤထုးထီၣ်စ့တဂၤဝံၤတဂၤဒီး တုၤလၢ ၁၂၀န့ၣ် စ့လၢစဲးပူၤလၢာ်ဒီးပှၤခိးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတဖၣ် တဲဝဲတိၢ်လၢာ်လံ ဒီးပှၤက့ၤကွံာ်ပှီၢ်ပှီၢ်တုၤလၢပှၤက့ၤလၢာ် တစုလီၤ. ဖဲန့ၣ်ယဟံးထီၣ်ယ (​ATM) အကးဖိတဘ့ၣ်ဒီး ယလဲၤထၢနုာ်လၢ (ATM) စဲးပူၤလီၤ. ဒ်ပှၤလၢ ယဖီခိၣ် ၁၂၀ ဂၤန့ၢ်ဘၣ်စ့အသိးယၤစ့ၢ်ကီးယန့ၢ်ဘၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးဒ်အံၤဒီးယၤ, မ့ၢ်ဝဲလွံၢ်ဘျီတီတီလီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ တၢ်ကပၤလၢထံၣ်ချုးယၤတဖၣ်တဲယၤလၢ ‘‘နတၢ်ဟဲဝံဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ. တနီၤဃ့ကွၢ်ယကးဒီး ကွၢ်ဝဲဝံၤတဲဝဲ လၢ ‘‘လေးစားတယ်” ယတတဲဆၢအဝဲသ့ၣ်လၢ မ့ၢ်လၢယတၢ်ဟဲဝံဂ့ၤဘၣ်. ယတဲလၢမ့ၢ်ယွၤ အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ တၢ်လၢယဂီၢ်ခီဖျိလၢယလိၣ်ဘၣ်အီၤနီၢ်နီၢ်အဃိလီၤ. ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ,လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲ အဆၢကတီၢ်အံၤ- (၁) နာ်ကစၢ်ယွၤတုၤလီၤတီၤလီၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤ, ဒီး (၂) နာ်လီၤနကစၢ်ဒၣ်နဲအသးအါန့ၢ် ပှၤဂၤဒီး တၢ်အဂုာ်အဂၤတဖၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပခံကွၢ်စီၤကွၢ်လီၤက့ၤပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်တဘျီဘျီကစီဒီဧါ. လၢပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ယွၤအပူၤပနာ်လီၤပသးသ့ကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ယွၤသးဘိဧၢ, ခီဖျိလၢပတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤပတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ, ပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်နၤသုတကဒံကဒါတဂ့ၤ. ဟ့ၣ်ဘၣ်ပှၤသးလၢအဂၢၢ်အကျၢၤထီဘိန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ခုၣ်လွဲ   
ထံဂုာ်သီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 19

WHOM WOULD WE TRUST AND DEPEND ON IN TIMES OF CRISIS?

Bible in a year – Jeremiah 40:7-16, Jeremiah 41, Jeremiah 42; 1 Timothy 4, Proverbs 25:11-20

“Putting confidence in an unreliable person in times of trouble is like chewing with a broken tooth or walking on a lame foot.”
Proverbs 25:19 NLT

When going through a crisis, we tend to rely on our status, education, wealth, and those who know better than we do, which can result in losing confidence in ourselves and forgetting who we are in Christ. Just as Proverbs 25:19 tells us, those who put confidence in unreliable people, especially the evil ones, can bring to themselves trouble and calamity. It is hard, if not impossible, to chew with a broken tooth and walk with a lame foot. The year 2021 is the year we, people from Myanmar, have to face political turmoil. Among the many troubles this brings is the difficulty to make money and also to get your money out of the bank. The distance between my village and an ATM machine in the city is about a 30-to-45-minute walk. I woke up very early in the morning, but by the time I got to the ATM machine, the queue was very long and the waiting token number reached more than 300. After 300 people have already withdrawn money, it will be impossible to withdraw my own money. Many people told me not to waste my time waiting. But in faith I sat and waited patiently. After 120 people withdrew cash, the machine appeared to run out of money and the guard told the people to go home. People left one after another and soon they were all gone. I then took my card out and put it in the machine. I got my cash as the 120 people did. This happened to me four times. A few saw what happened to me and said, “You are so lucky.” Some asked to see my card and complimented me saying “I respect you.” I responded, “It is not good luck. It is the good Lord’s provision for me because He knows I really need it.” Dear brothers and sisters, in times of crisis, (1) trust in the Lord in everything, and (2) have confidence in yourself more than in others. 

Reflection

Do we sometimes evaluate our faith? In trusting God, can we have confidence in ourselves?

Prayer

Dear Father, please give us a heart that is steadfast and the faith that does not waiver in times of crisis. In Jesus’ Name we pray. Amen. 

Tharah Mu Eh Ku Lwe
Htee Gu Thaw Church
Myanmar