ပိာ်မုၣ်လၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ ~ Reverent Woman

လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၈

ပိာ်မုၣ်လၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၃၈, ယံးရမံယၤ ၃၉, ယံးရမံယၤ ၄ဝ:၁-၆, ၁တံၤမသ့း ၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၅၇-၆၄

‘‘ဒ်န့ၣ်အသိးပိာ်မုၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်ဘၣ်, ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤခိးအသး, ပှၤလၢအကလုၢ်တီလၢတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.’’
၁တံၤမသ့း ၃:၁၁

ပိာ်မုၣ်ကရၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကတီၢ်, ပမ့ၢ်လဲၤဘါဃုာ်ဒီးပကသ့ၣ်ညါဘၣ်အီၤလီၤ. ကရၢတဖုအံၤမ့ၢ်ကရၢတဖုလၢ အဆီၣ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အါမး, ဒီးမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အဂံၢ်အဘါန့ၣ်လီၤ. အဃိပိာ်မုၣ်တဖၣ်, မ့ၢ်ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အရ့ဒိၣ်အါမးလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်မူထီၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးလီၤ. 

ယဖး ၁တံၤမသ့း ၃:၁၁ ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ တၢ်ဂ့ၢ်တခါလၢသရၣ်မုၣ်ဖီဖီတဲဝဲလီၤ. လၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဟံၣ် အဃၢၤအိၣ်ဒီးပိာ်မုၣ်တဂၤလီၤ. အိၣ်ဒီးအဖိခွါတဂၤလၢ အလူၤဖဲအသးအဃိ, ဘၣ်ကလာ်ဒီးဘၣ်အ့ၣ်လိာ်ဖိတဂၤအံၤ ကိးနံၤဒဲးလီၤ. ဒီးတနံၤန့ၣ်ဖိတဂၤဟးထီၣ်လၢဟံၣ်အခါ အမိၢ်တဂၤလၢတၢ်သးဒိၣ်သးထီၣ်အပူၤ, အ့ၣ်လိာ်အဖိဒီးစံး ဝဲသိလ့ၣ်မ့ၢ်တိၢ်ဘၣ်နၤဒီးကဂ့ၤလီၤ. ဖိတဂၤအံၤဟးထီၣ်လၢဟံၣ်တယံာ်ဘၣ်ဒီး, တၢ်ကစီၣ်တုၤဃီၤ လၢဖိတဂၤအံၤ သံဝဲလၢသိလ့ၣ်တိၢ်ဘၣ်အီၤအဃိလီၤ. မိၢ်တဂၤအံၤ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်တမ့ၢ်ဆၢဝဲလၢအဖိကသံဘၣ်.  ကမ့ၢ်ဒၣ်လၢ တၢ်သးဒိၣ်သးထီၣ်အဃိတၢ်ကတိၤထီၣ်ဖျဲးထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ခဲလၢာ်လဲၤပူၤကွံာ်လံ. တၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ မ့ၢ်အိၣ်ဒီးဖဲတၢ်သးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ်တၢ်ပၢၤသူၣ်ပၢၤသး, ဒီးတၢ်ဟးဆှဲးတၢ်ကတိၤအၢသီတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲသ့ န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံအပူၤနီၢ်ရူၤသးအဂ့ၢ်ပမ့ၢ်ဖးအီၤဒီး,  ပသ့ၣ်ညါသ့လၢမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအလီၢ်ကွၢ်လိ, လၢတၢ်စံး တၢ်ကတိၤ, တၢ်အိၣ်ဖျါ, ဒီးအသကဲာ်ပဝးဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်, ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်လၢအဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ပမ့ၢ်ကျဲးစၢးဒီးပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သးခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ၁တံၤမသ့း ၃, ဒီတဆၢဒိၣ်အံၤပာ်ဖျါဒၣ် တၢ်ကတိၤ လၢ ‘‘ဘၣ်မ့ၢ်” ကီၤလၤတၢ်ကတိၤ ‘‘must’’ န့ၣ်လီၤ. ‘‘ဘၣ်မ့ၢ်” စံးတၢ်မ့ၢ်ပကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်, ပကဘၣ် မၤတၢ်လီၤ. တမ့ၢ်လၢပကြၢးမၤ, ပကြၢးမ့ၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အဃိမ်ပကကျဲးစၢးဒီးမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ, ဟးဆှဲး တၢ်ကတိၤအအၢအသီ ဒီးအိၣ်မူပှဲၤဒီးတၢ်တီတၢ်လိၤကိးဂၤတက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢတၢ်သးဒိၣ်သးထီၣ်အပူၤမ့ၢ်ယဘၣ်ပလီၢ်ပဒီယသးလၢယတၢ်ကတိၤဧါ. မ်ပကမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢအပာ်ဒိၣ်ယွၤဒီး ဂံၢ်ထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤကိးနံၤဒဲးန့ၣ်တက့ၢ်.  ဒ်န့ၣ်အသိးပိာ်မုၣ်တဖၣ်န့ၣ်, ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤ, တမ့ၢ်ဘၣ်ပှၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်ဘၣ်. ဘၣ်မ့ၢ်ပှၤခိးအသး, ပှၤလၢအကလုၢ်တီလၢတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, ဒုးလဲၤပှၤလၢနကျဲန့ၣ်တက့ၢ်. ဒုးနၢ်ပၢၢ်ပှၤလၢနကျဲန့ၣ်တက့ၢ်. ပကလဲၤတၢ်လၢနဂံၢ်နဘါပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤကသ့အဂီၢ်,
မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်လါပှဲၤလူ
ဒဝဲၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ကီၢ်လါ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 18

REVERENT WOMAN

Bible in a year – Jeremiah 38, Jeremiah 39, Jeremiah 40:1-6; 1 Timothy 3; Psalm 119:57-64

“Likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things”
1 Timothy 3:11 WEB

If you worship with the women’s fellowship, you will know. They are a group that supports the church in so many ways and they are the strength of the church. Women are indispensable in the livelihood and growth of the church. 

Reading 1 Timothy 3:11 reminds me of a story that Tharah Mu Paw Paw told me. She had a neighbor who had a son who did whatever he wanted so the mother scolded him and had heated conversations with him every day. One day when the son was about to leave, the mother was very angry at him and said, “It will be better if a car just hits you.” Not long after the son left, a message came to her that her son died from getting hit by a car. This mother did not mean to curse her son to death. She was just so angry that she forgot to be reverent and she said hurtful words. But she could not swallow her words back. By upholding reverence, we can exercise control and avoid hurtful words in times of anger. If we read about Ruth in the Bible, we will find that she is exemplary in words, appearance, and character. We are women and we are also human beings with weaknesses. But if we exercise reverence for all, we will feel joyful and peaceful.  The entire chapter of 1 Timothy 3 mentions “must” several times, which is different from “should.” Therefore, it is a must that we are women who treat everyone with reverence, avoid saying hurtful words, and lead an upright life. 

Reflection

Do I need to be careful with what I say when I am angry?  Let’s be reverent toward God and count our blessings everyday. Likewise, women ought to be reverent and not slanderous. We must watch our hearts and be faithful in everything. 

Prayer

Father, help us to follow and understand Your way. To follow Your way with reverence, please help us. In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Tharah Mu Lah Pwe Lu
Dawei Church
Myanmar