တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီ ~ Living In Harmony

လါအီးကထိဘၢၣ် ၃

တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၆, ယံးရမံယၤ ရ:၁-၂၉, ဖံလံးပံၤ ၄:၂-၂၃, ကတိၤဒိ ၂၄:၅-၁၄

‘‘ယဃ့ကညး နီၢ်အူၤအိဒံၤ, ဒီးယဃ့ကညးနီၢ်စူၣ်တူဃ့ၤ, ဒ်သိးအကသးအိၣ်တဖျၢၣ်ဃီၤလၢကစၢ်အပူၤလီၤ.’’ 
ဖံလံးပံၤ ၄:၂ 

တဘျီဘျီ တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီမ့ၢ်တၢ်လၢအကီအခဲန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်လဲၤခီဖျိအပူၤ, တၢ်မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးသိး လိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤထွဲတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ခီၣ်ထံးတနီၤလီၤ. စီၤပီလူးတဲဝဲပိာ်မုၣ်တဖၣ်လၢ အသးကစၢၢ်ဆၢဒီး တၢ်တမံၤလၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤယွၤအတၢ်လီၤ. ပဝဲတဂၤဘၣ်တဂၤပလီၤဆီလိာ်သး ဒီး ပကဘၣ် သ့ၣ်နီၣ်တၢ်လီၤဆီလိာ်သးတဖၣ်အံၤ ဒ်သိးပကနၢ်ပၢၢ်လိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤ ဒီး မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပသ့ၣ်ညါထွဲ ပှၤအဂၤတဂၤအတၢ်လဲၤခီဖျိ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်ဒီး, ပနၢ်ပၢၢ်သ့ ပှၤအံၤအတၢ်ဆိကမိၣ်ဒီး အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အလိၣ်မ့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီး လၢပကနၢ်ပၢၢ်လီၤက့ၤပသး ဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါ ဘၣ်မ​​နုၤပမၤတၢ်ဒ်လဲၣ် ပမၤဆၢက့ၤတၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်အဃိ ပကနၢ်ပၢၢ်ပတၢ်လီၤဆီလိာ်သးဒီး တၢ်အိၣ်ဆိးလၢသးတဖျၢၣ်ဃီ ကဲထီၣ်သ့ဝဲလီၤ.

ဖဲယကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤယတၢ်လဲၤခီဖျိလၢယတံၤသကိးတဖၣ်လၢ အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီး ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်အဒိအတဲာ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤသး တၢ်မၤစၢၤလိာ်သး လၢတၢ်တကွၢ်လီၤက့ၤထဲ အဘျုးအဖှိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သုးဟံၣ်ဃီတၢ်ပီးလီ, တၢ်မၤကရၢၢ်အပူၤအတၢ်မၤ, တၢ်မၤကဆှဲကဆှီက့ၤတၢ်, တၢ်ကတဲာ်ကတီၤမူးတဖၣ်, ဒီး တၢ်မၤသကိး နံၤလီၤဆီ မူးသးဖှံတဖၣ် တဖျါလၢအမ့ၢ်တၢ်အဒိၣ်အမုၢ်သနာ်က့, ကျဲလၢပမၤအီၤဆှၢလီၤတၢ်ကစီၣ်အိၣ်ဒီး အစိကမီၤလၢပှၤအဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကညီဖိတဖၣ်လဲၤဖျိတ့ၢ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဘၣ်ဆၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢအဂ့ၤ, ကဲထီၣ်ဝဲ တၢ်အုၣ်အသးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအိၣ်လၢကညီတဝၢအပူၤဒီးလၢအချၢန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယနၢ်ပၢၢ်လီၤက့ၤယသးကစီဒီဧါ.
ယသးစၢၢ်ဆၢလၢတၢ်လၢအဘၣ်ကစီဒီဧါ.
မ့ၢ်ယကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်ယတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်လၢပှၤတဂၤဂၤဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကမၤသကိးတၢ်လၢပှၤအဂၤလၢကျဲလၢအမၤလၤကပီၤနၤတက့ၢ်. မၤစၢၤယၤဒ်သိး ယကနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်ဂ့ၤထီၣ် ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤကီ  ဒီးဒ်သိးယကဆှၢလီၤပာ်ဖျါန့ၢ်သးလၢအပာ်ဒိၣ် တၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ်တက့ၢ်.  လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

ကၠ့မ်ခိလ်ဝ့
ဘဲလ်ဘၠူဟးထ်စ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စါန်စံၣ်ထံၣ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ် 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 3

LIVING IN HARMONY

Bible in a Year: Jeremiah 6, Jeremiah 7:1-29; Philippians 4:2-23; Proverbs 24:5-14  

“I urge Euodia and I urge Syntyche to agree and to work in harmony in the Lord”  
Philippians 4:2 NIV

Sometimes living in harmony is really difficult. In my experience, working together involves some very basic principles. Paul tells these ladies to focus on the one thing that is important – serving God. Each of us is different and sometimes we need to be reminded of those differences in order to better understand others and work together. When we know something about someone else’s experiences, we are better able to understand their opinions and attitudes. We also need to be able to understand ourselves well enough to know why we act and react the way we do. Then we should be able to understand our differences and have a better chance of living in harmony.

As I reflect on my experiences with my friends at Arizona Karen Baptist Church, I have seen many examples of unselfish dedication to helping others. Moving furniture, doing gardening work, cleaning up after an event, planning a celebration and celebrating together may not seem like major tasks, but the way they are handled sends a powerful message to others. The positive attitudes of many Karens who have been through very difficult times have been and continue to be a powerful witness to others outside the Karen community. 

Reflection

Do I honestly understand myself?
Am I focused on the right thing?
Do I need to work on developing a better relationship with someone?

Prayer

Heavenly Father, help me to work well with others in ways that honor You. Help me to better understand those who are difficult to work with and send a spirit of cooperation and joy. In Jesus’ name we pray. Amen.

Jim Kolveit
Bellevue Heights Church
Sun City, Arizona