တၢ်သးဒူလၢတၢ်မၤအပူၤ ~ Boldness In Service

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၇ 

တၢ်သးဒူလၢတၢ်မၤအပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ဃဘးကူာ် ၁, ဃဘးကူာ် ၂, ဃဘးကူာ် ၃:၁-၁၉, တံတူး ၂,ကတိၤဒိ ၂၆:၃-၁၂

‘‘ချၢၣ်ဒၢမ့ၢ်တဆှိးဘၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၤသၣ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်လၢစပံးမုၢ်အလိၤဘၣ်ဆၣ်, သ့ၣ်စၤယံးအသၣ် မ့ၢ်လီၤဘီ ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အီၣ်တၢ်အီမ့ၢ်တအိၣ်လၢပှၢ်လၢ်ကျါဘၣ်ဆၣ်, သိဒီးမဲာ်တဲးလဲးမ့ၢ်လၢာ်ဝဲ လၢကရၢပူၤဘၣ်ဆၣ်, ဒီးဂီၤဘုၣ်ဂီၤဖံးမ့ၢ်တအိၣ်လၢအလီၢ်ပူၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး, ယသူၣ်ကပိၢ်ယသးကဝးလၢယွၤအပူၤ, ယကသူၣ်ဖှံသးညီလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအကစၢ်အပူၤလီၤ. ယွၤယကစၢ်မ့ၢ်ယဂံၢ်ယဘါလီၤ. မၤယခီၣ်ဒ်တၤဟိမိၢ်အခီၣ်အသိး, ဒုးလဲၤယၤလၢယလီၢ်ထီၣ်ထီအဖီခိၣ်လီၤ. လၢတၢ်အခိၣ်အဂီၢ်, အိၣ်ဒီးယနီၣ်ဒ့တၢ်တဖၣ်.’’
ဃဘးကူာ် ၃:၁၇-၁၉ 

လါဒံၣ်စဲဘၢၣ်တသီအပူၤ ယလဲၤယဲတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်ဟးလၢကၠိဖိတဖၣ်လၢ ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိ လံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟးတဘျီအံၤအတၢ်တိာ်မ့ၢ်ဒ်သိးပကလဲၤအိၣ်သကိးပှၤကညီတဖၣ်လၢအအိၣ် လၢ ယိၤ-ပယီၤကီၢ်ဆၢ ဒီးမၤလၤကပီၤ ဒံၣ်စဲဘၢၣ်လၢအဆၢအမုၢ်နံၤလီၤ. ပှၤကညီတဖၣ်သးဝံၣ် ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ် အတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အဆၢတတဲာ်ဘၣ်. အစံၣ်တဲၤတဲလီၤကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢဟံၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်လီၤ. ကိးမုၢ်နံၤ ဂီၤခီဟဲတုၤအိၣ်ပှၤဒီး တချုးပအီၣ်တၢ်န့ၣ် ကၠိဖိဒီးခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ယွၤလၢ တၢ်သူၣ်ဆူၣ် သးဂဲၤအပူၤလီၤ. တၢ်အီၣ်တၢ်အီတအီၣ်ကုးအီပှဲၤသနာ်က့ ဒီနံၤညါ ယထံၣ်ဘၣ်တၢ်သးခုလၢကၠိဖိတဖၣ် အမဲာ်လိၤဒီး ယနၢ်ဟူဘၣ်တၢ်နံၤသီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အထးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ ပအီၣ်ဝံၤအီၣ်ဘဲ တၢ်အီၣ်ဆံးကိၢ်ဖိ လၢပအီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်နီၣ်ယဲ ပဟးလၢတၢ်သးခု, တၢ်နံၤကမှံ, ဒီး ပကတိၤလိာ်ကွဲလိာ်ပသး ဖဲပအ့ၣ်ဘျဲး ထံပိာ်အခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ လၢတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်ဒၣ်လဲာ် တမ့ၢ်အဘံၣ်အဘၢဘၣ်. တၢ်လဲၤဒီးအုၣ်သးလၢယွၤအတၢ်အဲၣ် အဂီၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအလီၢ်လီၤ. ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢဒီတဒၢပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲလၢအိၣ်လၢဒဲကဝီၤအပူၤ သနာ်က့ ပှၤလဲၤလၢဒဲကဝီၤအချၢတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတအိၣ်ဘၣ်. တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲကၠိဖိတဖၣ်အလဲၤဟးလၢ ဒဲကဝီၤလၢဘၣ်တၢ်ကဝီၤအီၤလၢပျံၤထးဆှုၣ်အချၢ, လၢကရၤလီၤခရံာ်အတၢ်အဲၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်အအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ လံာ်ပျဲဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, အကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်စ့လၢတၢ်လိးက့ၤတၢ်အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ဘၣ်ဒၢ​နုာ်လၢဃိာ်အပူၤ မၢ်ဂ့ၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ပလဲၤဝဲလီၤ. မ့ၢ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်လဲၤလီၤ. ကၠိဖိတနီလဲၤ​နုာ်ဆူပှၢ်ဒိၣ်ယိာ်အပူၤ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်လၢတၢ်ထုကဖၣ်ဒီးသိၣ်လိလံာ်စီဆှံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အီၣ်တအိၣ်အါသနာ်က့, တၢ်သးခုအဟဲလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ မ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အလၢအလီၢ်လၢတၢ်ဒုးမူဒုးဂဲၤထီၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်လဲၤတဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်လဲၤဟဲစိာ်ထီၣ်တၢ်သးခုလၢနဂီၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်. ဖဲတၢ်တအိၣ်တၢ်အပူၤန့ၣ် နမၤနဲတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤကသ့ဒ်လဲၣ်. ယွၤဟ့ၣ်လီၤပှၤတၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်သ့ဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

သးသမူတဖၣ်အယွၤဧၢ, ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ယၤမုၢ်တနံၤအံၤလၢနမ့ၢ်တၢ်လၢအလၢလီၢ်လၢယဂီၢ်လီၤ. နလၢလီၢ်လၢယဂီၢ်လီၤ. ယအိၣ်ယဲလၢတၢ်ဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအပူၤသ့ အခါဖဲတၢ်လၢယထံၣ်ဘၣ်တဖျါအိၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်သနာ်က့န့ၣ်လီၤ. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဒိၣ်မ့ရံၣ်ဝိးဒ်
အမဲရံကၤဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်၊ USA, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤ
စဝဲၣ်န်ထၣ်န်, အိၣ်ဟါအိၣ် ကီၢ်စဲၣ် 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 27

BOLDNESS IN SERVICE

Bible in a Year: Habakkuk 1, Habakkuk 2, Habakkuk 3:1-19; Titus 2; Proverbs 26:3-12, Habakkuk 3:10-19

‘‘Though the cherry trees don’t blossom and the strawberries don’t ripen,
the apples are worm-eaten and the wheat fields stunted,
Though the sheep pens are sheep-less and the cattle barns empty,
I’m singing joyful praise to God. I’m turning cartwheels of joy to my Savior God.
Counting on God’s Rule to prevail, I take heart and gain strength.
I run like a deer. I feel like I’m king of the mountain!’’

Habakkuk 3:17-19  The Message

One December I went on a Mission Campaign with Bible students from Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College (KKBBSC). The purpose of the campaign was to visit Karen homes along the Thai-Burma border, celebrating Sweet December (celebrated on the night of November 30 to commemorate the birth of Christ).  The Karen group constantly sang  Christmas songs and preached God’s Word at each house. Every morning, as the students and leaders woke from sleep, and before any food was eaten, everyone prayed fervently. Throughout the day I witnessed joy on the face of each student in the group and laughter on the lips of each person, even if food was not plentiful. However, what little we ate, we enjoyed.  I remember we walked joyfully, smiling and joking while chewing sugar cane!

Travel however, even for mission campaigns, is not safe for students. To go and testify God’s love is risky. Why? The United Nations protects the IDPs in the camp, but not those who travel outside of the camp. Even with appropriate travel papers, students still risk steep fines or jail time when sharing the love of Christ beyond the barbed wire fence of the refugee camp. 

And yet, there we were on a Mission Campaign. Some student groups on the campaign traveled deep  into jungle areas to lead prayer and Vacation Bible School. Not having much to eat, the joy of salvation was provision enough to sustain mission service.

Reflection

How might mission work evoke joy in you? How might you do mission work, even when much is lacking? How is God able to supply abundance?

Prayer

O God of Life, remind me today that you are enough. You have enough. I can live in Your abundance even when it appears otherwise. In Jesus’ name. Amen.

Rev. Mary J. Wood, Volunteer
American Baptist Churches/USA
International Ministries
Swanton, Ohio