တၢ်မၤဘၣ်ဒိဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ~ Children Got Caught In Crossfire

လါအီးကထိဘၢၣ် ၇

တၢ်မၤဘၣ်ဒိဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ယံးရမံယၤ ၁၄, ယံးရမံယၤ ၁၅, ကလီးစဲ ၃, ကလီးစဲ ၄:၁, ကတိၤဒိ ၂၄:၁၅-၂၂

‘‘ကစၢ်သ့ၣ်ဧၢ, ဟ့ၣ်တၢ်လၢသုကုၢ်န့ၣ်တီတီလိၤလိၤ, ဒီးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုသ့ၣ်ညါလၢ သုကစၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢမူခိၣ်လီၤ.’’
ကလီးစဲ ၄:၁

ဖဲဖးဖီမုၢ်အဆၢကတီၢ်ဒဲကဝီၤဘံၣ်ဘၢတဖၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကလုၢ် ‘‘တၢ်ကစီၣ်တမုာ်ဘၣ်, မံလၢဟံၣ်အပူၤတဂ့ၤ, စံၣ်လီၤ လၢဒၢးဖီလာ်, တဘၣ်မၤကပီၤထီၣ်မ့ၣ်အူတဂ့ၤ.’’ လၢတၢ်ကနိးကစုာ်ယကိးပၢၢ်ထီၣ်ယဖိယဲၢ်ဂၤဒီးပလဲၤလီၤဆူဟံၣ်ဖီ လာ်လီၤ. ဖိတဖၣ် ဆ့ၣ်နီၤဝးတရံးယၤ, ယဖိသဒါဖိအိၣ်ဒံးဒၣ်သၢနံၣ်ဖိဆ့ၣ်နီၤလၢယလိၤဒီးယဖိးဟုဃာ်အီၤလီၤ. ယဖိသ ဒါဖိတဲယၤကသွံဒံဖိ ‘‘မိမိယပျံၤတၢ်, ပကဘၣ်အိၣ်ဒ်အံၤကယံာ်ထဲလဲၣ်.’’ ဖဲန့ၣ်လၢတၢ်ခံးကျါယမဲာ်ထံလီၤဒီးတၢ်ကတိၤ လၢယကတဲအီၤတဟဲထွးထီၣ်နီတဖျၢၣ်ဘၣ်. ယဖိးဟုအီၤဃံးဃံး, ယကွၢ်လီၤယဖိတဖၣ်ဒီးယဃ့ထုကဖၣ်လၢယသးပူၤ, ‘‘ဆံးယံာ်လဲၣ်ယွၤဧၢ, ယဖိတဖၣ် ကဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအံၤဆံးယံာ်လဲၣ်, နကပာ်တဒၢနမဲာ်ဒီးယၤ ဆံးယံာ်လဲၣ်, ဖိတဖၣ်တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်.’’ ဖိတဖၣ်ဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးခီဖျိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်တဂၤ ဒီးတဂၤထီဒါလိာ်သး, ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်သူၣ်လီသးကွံ, တၢ်စိဒိၣ်တၢ်ကမီၤဒိၣ်လုၢ်ဘၢကွံာ် ပှၤကညီအဃိလီၤ.  ပှၤလၢအတၢ်ကမၣ်တအိၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်ပဖိပလံၤတဖၣ်ဘၣ်တူၢ်တၢ်, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ပျံၤ တၢ်ဖုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်တဲယုၤပှၤ ပနၢ်ခံဒုဘျၢၣ်လိာ်သးဒီးမၤဘၣ်ဒိနီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်လိၤလီၤ. ပကဆိကမိၣ်က့ၤ တၢ်ဘၢၣ်စၢၤလၢအမ့ၢ် နီၢ်ဒီမါဝၤ, ဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဒူၣ်ဒီးတဒူၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုဒီးတဖု, ထံကီၢ်တဘ့ၣ်ဒီးတၢ်ဘ့ၣ် အဘၢၣ်စၢၤတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံစှၤလီၤ, တၢ်ထီဒုၣ်ထီဒါအါထီၣ်, တၢ်အဲၣ်လီၤထဲပကစၢ်အသးအါထီၣ်, တၢ်ဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤ တၢ်သးအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အါထီၣ်, တၢ်သးအိၣ်လၢထးစှၤလီၤအဃိ, လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤပမၤဘၣ်ဒိပဖိပလံၤ, ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, ပထံပကီၢ် သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဝံၣ်ဖိတဲဝဲ ‘‘သးအိၣ်တၢ်လၢလာ်တဂ့ၤ, သးအိၣ်တၢ်လၢထးတက့ၢ်. ယ့ၣ်ၡူးကဟ့ၣ်နၤတၢ်သးမံ ဒီးတၢ်သးမုာ်လၢနသးမူတစိၤသးလီၤ.’’

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တနံၤအံၤပကသံကွၢ်လိာ်ပသး, ‘‘မ့ၢ်ယမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအမၤဘၣ်ဒိနီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်န့ၢ်ဧါ.’’ 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ပစံးဘျုးနၤလၢနကမၤဘျါက့ၤဟီၣ်ခိၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢ အမ့ၢ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, တၢ်သးဟ့တၢ်ထီဒါ လိာ်သး, တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, လၢအိၣ်လၢပပူၤတဖၣ် ဒီး မ်ပသးကစဲဘူးဒီးယွၤကအါထီၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်မ့လရံၣ်ထူအပိၣ်လိၣ်
က့ၣ်ဃရ့းကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အီၣ်စတ့ၢ်န်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 7

CHILDREN GOT CAUGHT IN CROSSFIRE 

Bible in a year – Jeremiah 14, Jeremiah 15; Colossians 3, Colossians 4:1; Proverbs 24:15-22

“Master, give to your servants that which is just and equal, knowing that you also have a Master in heaven.”
Colossians 4:1 WEB

About midnight, camp security ordered, “Not good news! Don’t sleep at home. Go to the ground level and hide there. Make sure there is no light.” With fear and trembling, I woke my five children up and we went down to the ground level. My four children sat around me and my youngest sat on my lap. He was merely three years old and I hugged him tight. In the dark, tears rolled down my cheeks and the words that I was going to say could not come out of my mouth. I hugged him even tighter. I looked at my children and prayed silently in my heart, “How long, God? How long do my children have to grow up in fear? How long will You hide Your face? They are just innocent children.” Children are having to grow up in fear and with anxiety because of people fighting against one another, greed desiring the riches of the world, and hunger for power blinding the eyes. Innocent children like mine have to suffer and grow up in fear. There is an old saying by our fore-parents, “When there is a fight between two buffaloes, the grass suffers.” There are “betweens” such as between husband and wife, between two families, between two churches, and between two countries. Less are love and interest in eternal things; more are opposition, self-indulging, and power-seeking. In the meantime, our children are caught in crossfire and their growth is adversely impacted. We harm our children, our church, and our nation thoughtlessly. There is a song that goes like this: “Don’t get attached to things below or things above. Only Jesus will give you satisfaction and peace forever.” 

Reflection

Today, let’s ask ourselves if we are the ones creating conflicts and harming the development of our children.

Prayer

Dear God we thank You, for You will heal the sicknesses of the world, such as war, hatred, hostility, worries, etc. May our hearts be closer to You!  In Jesus’ Name I pray. Amen. 

Thrarah Mu Maylary Htoo Apolo
Cenchrea Karen Baptist Church
Austin, Minnesota