ခရံာ်အပှၤသုးဖိ ~ Christian Gladiators

လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁

ခရံာ်အပှၤသုးဖိ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယံးရမံယၤ ၄၆, ယံးရမံယၤ ၄၇, ၁တံၤမသ့း ၆:၃-၂၁,စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၁၉:၇၃-၈၀ 

“တၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤန့ၣ်, ဒုးတက့ၢ်. ဂုာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်မူအထူအယိာ်တက့ၢ်. တၢ်ကိးတ့ၢ်နၤလၢအ၀ဲန့ၣ်အဂီၢ်, ဒီးနအၢၣ်လီၤအီလီၤလံတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂ့ၤလၢပှၤအုၣ်အသးအါဂၤအမဲာ်ညါလီၤ.” 
၁တံၤမသ့း ၆:၁၂ 

တၢ်ဒုးအိၣ်၀ဲအါမးလၢပဒုးအီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယဒုးတၢ်ဒုးအါမးလၢယသးသမူအပူၤ စးထီၣ်လၢမုၢ်တနံၤဖဲယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ယခိၣ်တလိၤဒီးပှၤတပာ်သးနီတဂၤလၢ ယကဟဲ အိၣ်ဖျဲၣ်ဖဲယနီတဃံာ်ဒီးယၤတဂၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အလီၢ်ခံဘၣ်, ခီဖျိယမိတသ့ၣ်ညါ လၢအ၀ဲအိၣ်ဒီးအဖိတဃံာ်အဃိ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယစးထီၣ်လဲၤဆူကၠိန့ၣ်, ယဘၣ်ဒုးတၢ်ဒ်သိးယကမၤလိတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤလၢကၠိန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဒိၣ်တုာ်ထီၣ်န့ၣ်, ယတၢ်ဒုးမ့ၢ်ဒ်သိးယကမၤန့ၢ်တၢ်မၤလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤဆူတၢ်မၤလိဘၣ်ဃးဒီးထံသုးအကၠိဖဲ ၂၀၀၈ န့ၣ်, ယတၢ်ဒုးမ့ၢ်၀ဲလၢယဘၣ်ဖျိတၢ်ပှီၢ်ထံသၢပတီၢ်ပၣ်ဃုာ်တၢ်ယူၤထံယိာ်ယိာ်, တၢ်ပှီၢ်ထံ ၅၀ ပျၢ်, ဒီးနဘၣ်ထီၣ်ဖီလၢ ထံမဲာ်ဖံးယဲၢ်မံးနံးန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့, ယသ့ၣ်ညါလၢအ၀ဲန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤလၢယဘၣ်မၤနၢၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဃိ, ယဒုးတၢ်ဒုးအံၤလၢတၢ်သးဒူဟဲလၢကစၢ်ယွၤဒီးယနၢၤယဲန့ၣ်လီၤ. ယသကိးတဂၤကိးလီၤနံၤယၤလၢပိာ်မုၣ်လၢအဒုး တၢ်ဂ့ၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ယအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါလၢပ၀ဲပှဲၤဂၤဒုးတၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤန့ၣ်လဲၣ်. စီၤပီလူးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ပှၤလၢ ၁တံၤမသ့း ၆:၁၂ လၢပကဘၣ် ‘ဒုးတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤ’န့ၣ်လီၤ. ယနာ်လၢတၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤကဘၣ်မ့ၢ် တၢ်ပညိၣ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်မူအတၢ်ဒုးမ့ၢ်တၢ်ဒုးလၢအကီလၢအပၣ်ဃုာ်တၢ်ကီ တၢ်ခဲအါမံၤ, လၢစီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအထီဒါဟီၣ်ခိၣ်, မုၣ်ကီၤ လံၢ်ဒီးပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအတၢ်ဘၣ်သးန့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်ဘၣ်လၢပှၤကညီဖိတဖၣ်ဒုး၀ဲဒၣ်နီၢ်ခိဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဒုးအါမး လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးတၢ်ဒုးလၢအမဲာ်ညါလၢတၢ်သးစွံကတုၤဒီးတၢ်ဆၢတဲာ် ဂၢၢ်ကျၢၤန့ၣ်, အ၀ဲသ့ၣ်မၤ၀ဲခဲလၢာ်လၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ဒုးတၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤခီဖျိ တၢ်နာ်ယွၤလၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤဒီး လၢတၢ်န့ၣ်အဃိအ၀ဲသ့ၣ်ဟံးဃာ်၀ဲတၢ်မူအထူအယိာ်လၢပကိး၀ဲ-ဒ်သိးအ၀ဲသ့ၣ် ကအိၣ်ဒီး နီၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်လၢပှၤအုၣ်သးတဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ယကကိးယပှၤကလုာ်ကညီဖိတဖၣ်လၢခရံာ် အပှၤဒုးတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ်လိၣ်ဘၣ်၀ဲတၢ်ဟ့ၣ်လီၤသးသနာ်က့, ခိၣ်ဖးအံၤဂ့ၤန့ၢ်ဒံးခိၣ်ဖးလၢပှၤရိမ့ၤဖိ အပှၤဒုးတၢ်တဖၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်၀ဲခီဖျိလၢအမ့ၢ်တၢ်မူအထူအယိာ်လၢပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးတၢ်အိၣ်မူ

နသးအိၣ်လၢနကဒုးတၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤန့ၣ်ဧါ. နသးအိၣ်လၢနကကဲထီၣ်ခရံာ်အပှၤသုးဖိလၢအစှီၤဃာ် တၢ်မူအထူအယိာ်လၢခရံာ်အပူၤန့ၣ်ဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ် 

ပၢ်ယွၤလၢအအိၣ်ဒီးဘျုးထူးဖှိၣ်တီၤတဂၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကဒုးတၢ်နာ်အတၢ်ဒုးလၢအဂ့ၤတုၤလီၤလၢမုၢ်တနံၤ ဖဲပထံၣ်ဘၣ်နၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ကွံသ့ၣ်လၣ်စ့
ကညီခရံာ်ဖိရ့လိာ်မုာ်လိာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
မဲၣ်ထံၣ်ကၣ်, ခဲလဖိနယါကီၢ်စဲၣ် 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

October 21

CHRISTIAN GLADIATORS

Bible in a Year: Jeremiah 46, Jeremiah 47; 1 Timothy 6:3-21; Psalm 119:73-80

“Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.”
1 Timothy 6:12 NIV

There are many battles that we fight in our lives. Personally, I have been fighting many battles in my life since the day I was born. On the day I was born, I was born breech and no one realized I was going to be born next right after my older twin sister was born, because my mom did not know she was carrying twins. When I started going to school, my battle was to do well in school. When I became an adult, my battle was to get a good career. When I went to my first Navy Officer Candidate School in 2018, my battle was to pass the third swimming class which consisted of a deep-water jump, a 50-yard swim, and a 5-minute prone float. As someone who is afraid of heights and water, this battle was very challenging for me. However, I knew that it was a good fight that I had to win over. Thus, I fought this fight with courage from the good Lord and I won. A friend of mine humorously called me a woman gladiator. 

I am wondering how many of us are fighting the good fight of the faith. Paul reminded us in 1 Timothy 6:12 to “fight the good fight of the faith.” I believe that fighting the good fight of the faith should be the goal for all believers. Christian life is a difficult battle which contains many different pitfalls, which Paul describes as a good fight. It is a battle against the world, the flesh, the devil and our own self-will. I have seen many of our Karen people fight through many physical and spiritual battles in their lives. When they fight the battle before them with perseverance and determination, they do all for the glory of God.  They battle the good fight of the faith by trusting God in all things. In so doing they are taking hold of eternal life to which they are all called – so that they may have a strong spiritual faith in the presence of many witnesses. I would call my Karen people Christian gladiators.  Although it will take dedication, the prize is so much better than a prize that a Roman gladiator receives. This prize is eternal life for the believers. 

Reflection

Are you willing to fight the good fight of the faith? Are you willing to be a Christian gladiator who takes hold of eternal life in Christ?

Prayer

Gracious God, help us to fight the good fight of faith until the day we meet you. Also, may we realize that we have won the victory over the world, devil, and the flesh by faith in Jesus Christ. In the name of Jesus, we pray, Amen.

Pastor Kwee Thay Lar Say
Karen Christian Fellowship Church
Manteca, California