အးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ ~ Commit Yourself To The Lord

လါအီကူး ၂၄, ၂၀၂၁

အးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၁, ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၂, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၃, 
၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၅၀-၅၈, ၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၁-၄, ကတိၤဒိ ၂ဝ:၂၅-၃၀, ကတိၤဒိ ၂၁:၁-၄

“ပှၤကညီအကျဲကိးဘိဒဲးလိၤဝဲလၢအမဲာ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. မ့မ့ၢ်ယွၤစီၤကွၢ်ပှၤကညီအသးလီၤ.” 
ကတိၤဒိ ၂၁:၂

ပဝဲယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်ကိးဂၤပကြၢးအးလီၤပသးလၢယွၤအစုပူၤ, ဖဲပဘၣ်သဂၢၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်မၤကွၢ်ဒီးတၢ်တၤ တၢ်ဒီးပှၤအခါန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၅.၅.၂၀၀၄ န့ၣ်, ယဟဲတုၤလၢမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ယဟဲမၤလိတၢ် စးထီၣ်လၢယဲၢ်တီၤတုၤလၢအတီၤတဆံဖျိထီၣ်ဒီး, ယမၤလိကဒီးလံာ်စီဆှံကၠိလၢကီၤလၤဝါတီၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ယဟဲမၤလိတၢ်န့ၣ်, ယတက့ၤဟးလၢယသဝီနီတဘျီဒံးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယမၤလိတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိခံနံၣ်တနံၣ် န့ၣ်, တဟါကၠိပျၢ်ဝံၤဒီးယသရၣ်တဲယၤလၢကက့ၤစိာ်တၢ်သးခုကစီၣ်လၢယသဝီ, တၢ်လီၢ်သုးက့ယဲၢ်တကပၤန့ၣ် လီၤ. ဖဲန့ၣ် ဘၣ်ဝဲဖဲ ၂၀၁၂ န့ၣ်လီၤ. ဖဲယက့ၤအခါ, ယတက့ၤစိာ်ဘၣ်ယတၢ်ဖိတၢ်လံၤဆ့ကူဆ့ကၤအါအါဘၣ်. ယပာ်တ့ၢ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးယၤခဲလၢာ်လၢယဟံၣ်ဒွဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယအိၣ်လၢယသဝီဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၈သီ အခါ, ယနၢ်ဟူတၢ်ကစီၣ်လၢယကၠိ, ယဟံၣ်ဒွဲမ့ၣ်အူအီၣ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ်, ယအိၣ်လၢယသဝီဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲ စ့ၢ်ကီးဘၣ်ယၤအါမးခီဖျိလၢယစ့တအိၣ်လၢပှဲၤလၢယကဟဲက့ၤဒီးသူအီၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ယဟံၣ်ဖိဃီဖိစ့ၢ်ကီးတမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိဒံးဘၣ်. ဘူးတ့ၢ်မးလၢယကဟးထီၣ်ကွံာ်ကၠိဒီးပတုာ်ကွံာ်တၢ်မၤလိဒီးအိၣ်တ့ၢ် လၢယသဝီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယအိၣ်ဘၣ်လၢမိၢ်ပၢ်ခိၣ်နၢ်သရၣ်သမါလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢ အမ့ၢ်ဝဲ ပါသရၣ်ဒိၣ် ဒီးကထၢၣ်စဲမၢၣ် ဒီး မိမိထူအဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီး အဝဲသ့ၣ်သိၣ်လိနဲၣ်လိယၤ ဒီးဒုးဒိၣ်ထီၣ်ယၤလၢကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ လီၤ. အဃိယသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကတိၤဒီးယဘါထုကဖၣ်ဒိးအးလီၤယသးလၢကစၢ်ယွၤအစုပူၤလီၤ. ဖဲယကဟဲက့ၤထီၣ်အခါ, ယဝဲၢ်ခွါအဒိၣ်ကတၢၢ်တဂၤဟ့ၣ်ယၤစ့န့ၢ်ထဲစ့ယိၤယဲၢ်ကယၤဘးလီၤ. အဃိ, ယဟဲက့ၤဒီး ပှ့ၤတၢ်တန့ၢ်နီတမံၤဘၣ်. ယပှ့ၤန့ၢ်ဒၣ် ထံစဲၤတဖျၢၣ်, တၢ်ပှံၤခိၣ်, ဆါပၠၣ်, တၢ်ထူးမဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ယၤလၢ မိထူဒီးပါကၠံအဃိ, အဝဲသ့ၣ်ကွၢ်ထွဲယၤ, ဆှၢယၤလၢကၠိ, ယမၤလိဘၣ်တၢ်ဂ့ၤဂ့ၤ ဒီးဖျိထီၣ်ဘၣ်က့ၤလံာ်စီဆှံကၠိဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. (လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၂၁:၂) စံးဘၣ်ပှၤလၢပဝဲကိးဂၤဒဲးန့ၣ်, လၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤကျဲအိၣ်ဝဲအဘိအါမး လၢပမဲာ်ညါလီၤ. ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်ပကဘၣ်ဃုထၢအီၤတနီၤ ကလိၤဝဲ ဒီးတနီၤကကမၣ်န့ၢ်ပှၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပကဘၣ်ဃ့တၢ်လၢကစၢ်လၢကဃုထၢ, ကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်ပှၤလၢအဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဃုထၢလူၤဖဲပသးဒီး, ပကျဲတလိၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ, မ်ပကအးလီၤပသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့လၢ ယွၤအစုပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ခရံာ်အးလီၤအသးလၢအပၢ်အစုအပူၤလီၤ. တၢ်အးလီၤသးလၢယွၤအစုပူၤ ဒ်ကစၢ်ခရံာ်အးလီၤအသးလၢ အပၢ်အစုပူၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤလၢနသးသမူအပူၤသ့ဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ယွၤလၢဃုထၢ, ကတဲာ်ကတီၤတၢ်သ့အဂ့ၤကတၢၢ်လၢယဂီၢ်ထီဘိလီၤ. မၤစၢၤယၤဒ်သိး, ယကအးလီၤယသးလၢနစုပူၤထီဘိ, ဖဲယအိၣ်တပူၤလၢ်လၢ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်ဖီၡဲလ့ၣ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 24, 2021

COMMIT YOURSELF TO THE LORD

Bible in a Year: 2 Chronicles 21, 2 Chronicles 22, 2 Chronicles 23;
1 Corinthians 15:50-58, 1 Corinthians 16:1-4; Proverbs 20:25-30,
Proverbs 21:1-4

Every way of a man is right in his own eyes, but Yahweh weighs the hearts.”  
Proverbs 21:2 WEB

We, the people of God, should commit ourselves to the Lord, especially when facing trials. I arrived in Mae La Refugee Camp on May 6, 2004. I came to the camp to go to school. I started in fifth grade. After graduating from high school, I went to the Bible school program taught in English. Since I arrived in the camp, I had never gone back home. But, after two years in the Bible school, after the semester was over, my teacher told me we would go on a mission trip to my village in the area of Brigade 5. That was in 2012. I did not pack much, but only a very few things and clothes. I left everything I owned in the dorm. On April 28 when I was in the village, I heard that my school and dorm were destroyed by the fire. I also faced a very hard time in the village as I ran out of money. At that time, my family members were not Christians yet. It was a close call for me to quit the Bible school and remain in my village. But, I remembered our precious leaders, Rev. Dr. Simon, Moe Moe Htoo, and their family members, teaching us the word and the way of the Lord. I remember their teaching to commit myself to the Lord and I prayed to do so. When I left, my older brother gave me a meager amount of 500 Thai Bahts. I could not buy much, but a water pail, shampoo, soap, and a toothbrush. But, God provided for me through Moe Moe Htoo and Pa Gyi (Rev. Dr. Simon), who took care of me and supported my education. As a result, I was able to graduate from the Bible school. Proverbs 21:2 tells us that there are many ways to choose before our eyes and some ways are right and some are wrong. We must ask God which way to choose and He will prepare the way for us. But if we choose the way right in our own eyes as we wish, our path may not be straight. Therefore, let us entirely commit ourselves to the Lord. 

Reflection

Jesus Christ committed Himself to His Father. In what ways can submitting like Jesus Christ be a source of power in your life?

Prayer

Dear Father God, You are the God who chooses me and prepares the best for me. Please help me so I will always commit myself to You wherever I may be. In Jesus’s name we pray. Amen.

Tharah Mu Paw Shelly
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand