သးပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဂ့ၤ ~ Never Forget All God’s Good Deeds

လါအီကူး ၂၆, ၂၀၂၁

သးပ့ၤနီၣ်ယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤတဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၆, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၈, 
၂ကရံၣ်သူး ၁:၁-၁၁, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁-၁၂

“ယသးဧၢ, စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်. ဒီးအတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်မ်နသုတသးပ့ၤနီၣ်နီတမံၤတဂ့ၤ.” 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၂

လၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤယွၤအတၢ်မၤဂ့ၤလၢအဘၣ်ယၤတဖၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ်အါမး, ယမ့ၢ်ဂံၢ်ဒွးထီၣ်တလၢာ်ဒၣ်လဲာ် ဘၣ်. အဃိ, ယအဲၣ်ဒိးအုၣ်ယသးဘၣ်ထွဲဒီးယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီးအတၢ်မၤဂ့ၤဒီးအတၢ်မၤလီၤလးတဖၣ်လၢကျဲလၢပ နၢ်တပၢၢ်အပူၤဒၣ်လဲာ်လီၤ. ဖဲလၢအပူၤကွံာ်အနံၣ်သၢဆံဘျဲၣ်ယသးကအိၣ်ဖဲယဲၢ်နံၣ်, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါဒီးယ ဘၣ်ထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ထံၣ်ဝဲလၢတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်အဃိဟ့ၣ်ခွဲးလၢပှၤကက့ၤကိးက့ၤယၤ ဆူဟံၣ်လီၤ. ယမိအသးဘၣ်ဒိ, ပှၤအါဂၤအသူၣ်ကၢ်သးလီၤ, အိၣ်ဒီးမဲာ်ထံမဲာ်နိလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယပါအတၢ်မုၢ် လၢ်တဟါမၢ်ဘၣ်. ဖဲပှၤဟဲက့ၤကိးယၤတုၤလၢသရိာ်အတၢ်ဂဲၤလိာ်ကွဲအလီၢ်အမဲာ်ညါအဆၢကတီၢ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခိၣ်နၢ်ထံၣ်ဒီးဆိကမိၣ်ဝဲလၢကဒိဒၢလွဲန့ၣ်လီၤ. ယပါစံးဆၢအီၤ, ယဖိမုၣ်အသးသမူအိၣ်ဒံး, တဘၣ်ဒိဒၢလွဲတဂ့ၤ. ဖဲပဟဲက့ၤတုၤလၢဟံၣ်, ကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်အဲၣ်ဘၣ်ယၤ, ဟဲအံးထွဲကွၢ်ထွဲဒံးယၤ, ပှၤအါဂၤဘါထုကဖၣ်လၢမဲာ်ထံ မဲာ်နိ, ယွၤအတၢ်မၤလီၤလးဒီးယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလီၤ. ပှၤအါဂၤဆိကမိၣ်ယကသံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဲၣ် ယၤ, သးအိၣ်ယၤ, ပှ့ၤက့ၤယသးသမူလၢတၢ်ဟးဂီၤဒီးဒုးဘၣ်ယၤလၢအဘျုးအဖှိၣ်အါမးလီၤ. ဒ်လံာ် (၂မိၤၡ့  ၁၅:၂၆) စံးဝဲအသိး “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယမၤဘျါက့ၤနၤလီၤ” ဒီး ‘‘မ့ၢ်ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်မ့ၢ်အသးတတူာ်ဘၣ်သတးဒီး, ပတတုၤဘၣ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဘၣ်လီၤ’’ (သးသယုၢ်တၢ် ၃:၂၂). ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ,  ယမၤလိဘၣ် ယွၤအကလုၢ်ကထါဒီးမၤဘၣ်စ့ၢ်ကီးယွၤဒိၣ်အတၢ်မၤလီၤ. ယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အတၢ်မၤဂ့ၤလၢယဖီခိၣ်အိၣ်အါမး န့ၣ်လီၤ. ဒ်လံာ် (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃) စံးဝဲအသိး “အတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ်မ်နသုတသးပ့ၤနီၣ်နီတဘျီတဂ့ၤ” ယသးဧၢစံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်လၢပကြၢးသးပ့ၤနီၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. 
မ့ၢ်ယစံးထီၣ်ပတြၢၤကစၢ်ဒီးဟ့ၣ်ထီၣ်က့ၤယွၤ အတၢ်အဲၣ် အတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်လံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ပှၤလၢအမၤဘျါက့ၤယတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိ, ယဃ့နၤလၢနကမၤဘျါစ့ၢ်ကီးယနီၢ်ခိဒီးယနီၢ် သးလၢနသးစီဆှံန့ၣ်လီၤ. မ်ယသုတသးပ့ၤနီၣ်စ့ၢ်ကီးနတၢ်မၤဂ့ၤတဖၣ်တဂ့ၤ. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်အဲၣ်ဘျုးထူ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 26, 2021

NEVER FORGET ALL GOD’S GOOD DEEDS

Bible in a Year: 2 Chronicles 26, 2 Chronicles 27, 2 Chronicles 28;
2 Corinthians 1:1-11; Psalm 103:1-12

Let my whole being bless the Lord and never forget all his good deeds.”  
Psalm 103:2 CEB

There are so many good deeds done by the Lord in my life that it is impossible to finish counting them. I would like to give testimony about God’s good deeds that were done to me in ways beyond human beings’ comprehension. More than 30 years ago when I was five years old, I was sick and hospitalized. The doctors said there was no hope and granted my parents permission to take me home to peacefully die at home. My mother was heart-broken. Many cried in deep sadness. But, my father was the one who did not lose hope. On my way home when I reached the play area in front of the church, a deacon saw us and was going to ring the church bell announcing a death to the community. My father told him, “Don’t ring the bell, my daughter is still alive.”  Once I got home, healthcare workers came to provide care for me. Many friends prayed in tears. God then did his miraculous deed and I recovered. So many people were sure I was going to die. But, God brought me out of the shadow of death by His deed of loving kindness and touched me with His grace. Just as God says, “I am the Lord Who heals you,” “Certainly the faithful love of the Lord hasn’t ended; certainly God’s compassion isn’t through” for me (Lamentations 3:22). Because of His abundant grace, I also got to study at Bible school and then serve God in His service. His good deeds for me are overflowing. I would like to speak in the words of Psalm 103 by saying I will never forget all His good deeds. 

Reflection

What are the things we should not forget in our lives? Do we praise the Lord? Have we responded to His great love and good deeds?

Prayer

Dear Father God, You are the healer of my sickness. Please heal me not only physically, but spiritually with Your holiness. May I never forget Your good deeds! In Jesus’s name we pray. Amen.

Tharah Mu Eh Blut Htoo
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand