သိၣ်ဃီၣ်နၤဘၣ်ဆၣ်သးအိၣ်နၤ ~ Rebuke You But Favor You

လါအီကူး ၄, ၂၀၂၁

သိၣ်ဃီၣ်နၤဘၣ်ဆၣ်သးအိၣ်နၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆:၃၇-၄၃, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၇,
၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈, ၁ကရံၣ်သူး ၁:၁-၁၇, ကတိၤဒိ ၁၉:၃-၁၂

“စီၤပၤအသးထီၣ်န့ၣ် မၤသးဒ်ခ့ယုၢ်အသီၣ်ထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်အသးန့ၣ် မၤသးဒ်ပစီၤထံအိၣ်ဝဲလၢနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤအဖီခိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.” 
ကတိၤဒိ ၁၉:၁၂

တၢ်လဲၤခီဖျိလၢအကတိၤတၢ်ဒီးယၤဘၣ်ဃးဒီးလံာ်စီဆှံတတီၤအံၤန့ၣ်မ့ၢ်မိၢ်တဂၤ, သရၣ်မုၣ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢအ အဲၣ်ယွၤတဂၤအတၢ်သိၣ်ဖိလံၤပျဲၢ်ဘီၣ်ဒ်သိးကကဲထီၣ်ပှၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢယွၤအဂီၢ်ဒီးလၢထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုာ်အဂီၢ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. တဘျီဖဲယမၤလိဒံးတၢ်ဖဲကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိအခါ, တနံၤန့ၣ်ပအိၣ် ဒီးတၢ်ဒုးနဲၣ်လိပသးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢကဘၣ်တၢ်ဒုးနဲၣ်အီၤလၢတၢ်မၤသးခုတၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၢပဒုးနဲၣ်တၢ်အခါပတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတလဲၤအသးဘျ့ကဲာ်ဆိးဘၣ်ဒီး, ဖဲန့ၣ်ယစံးလၢပကက့ၤကၠီးလိပသးလၢခံဒီးလဲၤ ဒုးနဲၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်မိၢ်တဂၤအံၤတဘၣ်သးဝဲဒီးစံးဝဲ, ‘တဘၣ်စံးလၢသုကမၤလိသုသးလၢခံတဂ့ၤ, မၤ အခဲအံၤတဘျီဃီ.’ ဖဲန့ၣ်ပဘၣ်မၤတဘျီဃီလီၤ.

မိၢ်တဂၤအံၤတသိၣ်ဖိလံၤထဲလၢကဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့လၢနီၢ်ခိဧိၤဘၣ်, မ့မ့ၢ်သိၣ်သီဝဲလၢတၢ်အဲၣ်ယွၤပျံၤ ယွၤလၢအလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤခဲလၢာ်လီၤ. နတၢ်ကမၣ်မ့ၢ်အိၣ်အဝဲကသိၣ်ဃီၣ်နၤတဘျီဃီ,

လၢတၢ်မဲာ်ညါဂ့ၤဂ့ၤလၢတၢ်လီၢ်ခံဂ့ၤဂ့ၤအတွးတအိၣ်လၢအဝဲအကဘှီဘၣ်နၤဘၣ်. အဝဲမ့ၢ်သးဒိၣ်ဖိလံၤ“လီၤဂာ်ဒ်ခ့ ယုၢ်သီၣ်ထီၣ်ရုၢ်ရုၢ်အသိးလီၤ,” ဘၣ်ဆၣ်အတၢ်အဲၣ်အတၢ်သးအိၣ်ဒိၣ်ဆံးအါလဲၣ်န့ၣ်ဖိလံၤတဖၣ်ထံၣ်ဘၣ်အီၤဖဲအ ဝဲသိၣ်ဃီၣ်တၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဒ်ဟံၣ်ဒွဲကၠိဖိအသိးပတၢ်ကမၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဒူပှၤတဲပှၤဝံၤဒီးကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဆိၣ်ဝါဖဲအသိၣ်ပှၤသီပှၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ယထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒၣ်ကစၢ်ယွၤအသကဲာ်ပဝးလၢမိၢ်တဂၤအံၤအ တၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, ကတိၤတၢ်ဒီးယၤလၢကစၢ်ယွၤစ့ၢ်ကီးကသးဒိၣ်ထီၣ်ဖဲအဖိလံၤပျဲၢ်ဘီၣ် (ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်) တဒိ ကနၣ်အီၤဒီးလဲၤကျဲလၢတဘၣ်အသးအခါန့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ အတၢ်အဲၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်, ဒ်ပစီၤထံအိၣ်ဝဲလၢနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤအဖီခိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲပဆိကမိၣ်ထီၣ်က့ၤပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, ဆၢကတီၢ်ကအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပမၤသးဒိၣ်ဘၣ်ယွၤခီဖျိလၢပတမၤဒ်အတၢ်ဘၣ်အ သးအဃိန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ယွၤအတၢ်အဲၣ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲထီဘိလၢပဂီၢ်ဖဲပပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသးအခါန့ၣ်လီၤ. သရၣ်ဒိၣ်ဒံၤအ့ၣ်ခါစၢၣ်လၢအမ့ၢ်ပှၤသ့လံာ်လၢအနၢ်ပၢၢ်လံာ်စီဆှံစံးဝဲဒ်အံၤ, ‘မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ဧါ. ကွၢ်ထီၣ်လၢထူၣ်စုညါ. မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးထံၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်သးထီၣ်ဧါ. ကွၢ်ထီၣ်လၢထူၣ်စုညါ.’ ယွၤအတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်နၤ မၤမုာ်နသးလၢကျဲမနုၤလၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ဟ့ၣ်ယၤလၢနသးကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသးဘိဧၢ, ဒ်သိးယသုတမၤသးထီၣ်ဘၣ်နၤလၢယတၢ်အိၣ်မူအပူၤတဂ့ၤန့ၣ်တက့ၢ်.  လၢနမံၤယဃ့ကညးယဲလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ကီၢ်ခုၣ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 4, 2021

REBUKE YOU BUT FAVOR YOU

Bible in a Year: 1 Chronicles 16:37-43, 1 Chronicles 17; 1 Chronicles 18;
1 Corinthians 1:1-17, Proverbs 19:3-12

“The king’s wrath is like the roaring of a lion, but his favor is like dew on grass.”  
Proverbs 19:12 WEB

The experience which speaks to me in the light of this Scripture is about a spiritual mother, a teacher, and a godly leader, whose meaningful teaching encouraged students to be useful persons for God and the nation. When I was a student of Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College, we once had a play practice that was going to be performed in a fun-night show. During the practice, things did not go well. We said to each other, “Let’s practice in the evening before the show starts.”  At that moment, our motherly teacher completely disagreed with us and said, “You don’t say that you are going to practice later, do it right now!” So, we had to keep on practicing. 

This mother and teacher encouraged students to commit themselves in gaining not only worldly knowledge, but also godly wisdom higher than all other knowledge and riches of the world. If you made a mistake, she rebuked you straight away in any kind of situation. When she was angry at us, it felt like “the roaring of a lion.” At the same time, we also experienced how much she loved us, the dormitory students. After the rebukes and corrections usually followed blessings and preparation of a good love feast for us. I saw God’s character in the life of this spiritual mother, and this spoke to me that God can also get angry at his children when we disobey.  However, God’s favor never fails for us, and it is like dew on grass. 

Reflection

When we reflect on our lives, there might be times we made God angry because of our disobedience. However, God’s love is always there for us.  D. A. Carson, a great biblical scholar, says, “Do you wish to see God’s love? Look at the cross. Do you wish to see God’s wrath? Look at the cross.” How does God’s favor comfort you today?

Prayer

Give me your heart, dear Lord Jesus, so that I may not make you angry in my life. In your name I pray. Amen! 

Saw Kaw Khu 
Kawthoolei Karen Baptist Bible School & CollegeMae La Refugee Camp, Thailand