ဝံသးစူၤစံးဆၢယၤချ့ချ့ ~ Please Answer Me Quickly

လါအီကူး ၂၂, ၂၀၂၁

ဝံသးစူၤစံးဆၢယၤချ့ချ့

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၆, ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၇, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈:၁-၂၇, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၁-၃၄,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁-၁၁

“မုၢ်နံၤမုၢ်နၤလၢယဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်, သုတမၤဘၢနမဲာ်လၢယၤတဂ့ၤ, ဒီးနနၢ်လၢယၤတက့ၢ်. မုၢ်တနံၤလၢယကိးထီၣ်တၢ်ဒီး, စံးဆၢယၤချ့ချ့တက့ၢ်.” 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၂

တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်တမ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်ဘၣ်. ထံကီၢ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ, ပှၤကလုာ်အိၣ်ဒီးအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒ်န့ၣ်အသိး, ဟံၣ်ဒူၣ်, ပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤအိၣ်ဒီးအတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်လီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအန့ဆၢၣ်, ဖဲအဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤန့ၣ်ကိးထီၣ်ယွၤ, ဒီးပအဲၣ်ဒိးလၢယွၤကစံးဆၢပှၤချ့ချ့လီၤ. တဘျီ တဘျီပဆိကမိၣ်လၢယွၤတမၤတၢ်လၢၤဘၣ်, ယွၤဃၣ်ဒူၣ်ချၢအသးလံန့ၣ်လီၤ. 

ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ, ဖဲ၂၀၀၇ န့ၣ်ယလဲၤမၤတၢ်လၢစ့ကဖိဒီးယဟံၣ်ကစၢ်မုၣ်တဂၤမ့ၢ်ပှၤခရံာ်ဖိဘၣ်ဆၣ်အၢသီဒိၣ်မး, ဆိၣ်တၢ်ဆူၣ်, ကလာ်တၢ်ကိးဂီၤဒဲးကိးဟါဒဲးအဃိ, ယဃ့ဘါထုကဖၣ်ဒ်သိးယကဟးထီၣ်လၢအဟံၣ်အဆိအချ့လီၤ. ယတဲဘၣ်စ့ၢ်ကီးယဟံၣ်ကစၢ်လၢယတအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဖဲအံၤလၢၤဘၣ်. ပျဲယကက့ၤဆူကီၢ်ပယီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲတက

နၣ်ယၤဘၣ်. ဒူယလိၤတဲဆါယၤလၢတၢ်ကတိၤလၢအလီၤရၢၢ်တဖၣ်အဃိ, ယသးဘၣ်ဖှီၣ်ဒီးယဘၣ်ဟီၣ်ကိးနံၤဒဲးလီၤ. ယမၤဆူၣ်ထီၣ်ယတၢ်ထုကဖၣ်ဒ်သိးယကထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ကွံာ်ချ့ချ့လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအံၤလီၤ. ယအဲၣ်ဒိးလၢ ယွၤကစံးဆၢယတၢ်ထုကဖၣ်ချ့ချ့လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ယဘၣ်အိၣ်ဖဲန့ၣ်ခွံလါမးယဟးထီၣ်ဘၣ်လီၤ. တဘျီဘျီကစၢ်ယွၤ သိၣ်လိပှၤလၢပကဘၣ်သးစူၤဒီးခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢယွၤပာ်ပနီၣ်န့ၢ်ပှၤလီၤ. တမ့ၢ်တၢ်အညီဘၣ်. ပဘၣ်မၤလိန့ၢ်အါ ထီၣ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သးလီၤ. မုၢ်နံၤလၢအအၢအသီတဖၣ်မ့ၢ်ဟဲတုၤအိၣ်ပှၤန့ၣ်ပကသဂၢၢ်အီၤလၢတၢ်ဝံသးစူၤတုၤ ပလဲၤခီဖျိအီၤဝံၤတစုတက့ၢ်. ပှၤကွဲးထါအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဖဲဘၣ်ခီဖျိတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဝဲကိးထီၣ်ယွၤဒီး အတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဆီၣ်သနံးအီၤ, မၤဘၣ်ဒိအီၤ, မၤလီၤကလဲအီၤ, မၤသယုၢ်အီၤတုၤဒၣ်လဲာ်တူၢ်ဝဲတပှဲၤလၢၤဘၣ်ဒီး မၢကစၢ်ယွၤစံးဆၢအီၤဒီးမၤစၢၤအီၤချ့ချ့လီၤ. ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိဒ်သိးသိးအဃိ, ပနၢ်ပၢၢ်လိာ်သးကဒဲကဒဲသ့လီၤ. မ်ပဃ့ဘါထုကဖၣ်လိာ်သကိးပသးကဒဲကဒဲဒ်ပမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီလၢခရံာ်ပူၤအသိးန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤစံးဆၢနတၢ်ထုကဖၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဘၣ်ဧါ. မ့ၢ်အစဲၤခံလၢနဂီၢ်ဧါ. တၢ်အိၣ်ခိးယွၤအတၢ်စံးဆၢအဆၢကတီၢ်အပူၤ တၢ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢခရံာ်အိၣ်ထီၣ်သ့လၢကျဲမနုၤတဖၣ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်အိၣ်လၢမူခိၣ်ဧၢ, မ်ယသုတမ့ၢ်ဖိလၢအကိးထီၣ်နၤထဲလၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအကတီၢ်တဂ့ၤ. မ်ပကိးထီၣ်နၤဖဲပဘၣ် မုာ်ဘၣ်ခုၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်မုၣ်စ့ထူ
ထံဂၢၢ်နံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 22, 2021

PLEASE ANSWER ME QUICKLY

Bible in a Year: 2 Chronicles 16, 2 Chronicles 17, 2 Chronicles 18:1-27;
1 Corinthians 15:1-34; Psalm 102:1-11

Don’t hide your face from me in the day of my distress. Turn your ear to me. Answer me quickly in the day when I call.”  
Psalm 102:2 WEB

There is no surprise worrying is a part of life. Nations, tribes, families, and individuals share worries as a common thread. As human beings, when we worry, we call upon the Lord and we want Him to answer our prayers quickly. Sometimes, we feel that God is not working on our requests and turning His back on us. 

In 2007, I went to work in Singapore as a housemaid. My boss, although a Christian, was rather unkind. She would curse a lot and scold at me every morning and evening. I prayed to God to get me out of that house quickly. I told my boss I did not want to work for her any longer and I asked her to allow me to return to Burma. My pleas fell on deaf ears. She berated me with rude and insulting words. I was in deep distress crying every day. I heightened my prayers to God to quickly remove me from the distress. I really wanted God to answer my prayer right away. But my ordeal lasted for nine months before I was able to leave. Sometimes, God teaches us to be patient and wait for His appointed time. It is by no means an easy task. We have to get more acquainted with God’s will. When the days of distress enter into our lives, we will have to go through them with patience until we overcome them. The Psalmist also went through worrisome times and he called upon the Lord because he was stressed, hurt, shattered, and desperate. He too asked God to work faster and answer his requests quickly. I believe we can all relate to him. Let us pray for one another as we are one in Christ. 

Reflection

Do you feel that God answers your prayers right on time? Do you feel that God is late? How can we grow in Christ as we wait upon the Lord?

Prayer

Dear Heavenly Father, please help me not to be your child who calls upon You not only in hard times, but also in good times. In Jesus’s name we pray. Amen.

Tharah Mu Say Htoo
Tee Ger Ni Karen Baptist Church
Mae La Refugee Camp, Thailand