ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ် ~ God’s Timing

လါအီကူး ၁၁, ၂၀၂၁

ယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၂, 
စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁-၂၂, ၁ကရံၣ်သူး ရ:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၄:၁၂-၂၃.

“ယွၤမၤကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်ဒီးအဃံအလၤလၢအကတီၢ်ဒၣ်ဝဲ, ဒီးပာ်တၢ်အထူအယိာ်လၢအသးကံၢ်ပူၤ, ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတၢ်လၢယွၤမၤဝဲလၢအခီၣ်ထံးပၢၢ်လၢအကတၢၢ်န့ၣ်ပှၤကညီအနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်.”
စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁၁

တၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤဝဲန့ၣ်ဃံလၤကိးမံၤဒဲးလီၤ. ဒီးတၢ်လၢအဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်အိၣ်ဒီးယွၤအတၢ်တိာ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်ကူၣ်သ့တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် နၢ်ပၢၢ်ယွၤအတၢ်ခူသူၣ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤတသ့နီတဘျီဘၣ်. ထဲတမံၤ, တချုးလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ပှၤ ပကြၢးတူၢ်လိာ်ယွၤဒီး ကျဲးစၢးအိၣ်ဒီးယွၤအတၢ်ထံၣ်လၢအကပီၤ, မ့ၢ်တၢ် လၢအရ့ဒိၣ်နီၢ်နီၢ် န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢထံထၣ်စွ့ဒီးဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်လၢပှၤခရံာ်ဖိအသိးအကျါလီၤ. ခီဖျိလၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်အဃိ, ဒ်ဖိဝဲၢ်ကိတဂၤအသိး, ယဘၣ်တူၢ်ဆါယသး လၢကကွၢ်ထွဲက့ၤမိၢ်သးပှၢ်မုၣ်ကမဲဒီး ပုၢ်ပိာ်ခွါတဂၤအဂီၢ်လီၤ. ယတၢ်မံမီၢ်လၢအမ့ၢ်ကထီၣ်ဘၣ်ကၠိန့ၣ် ဖျါလၢတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ယဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကစၢ်ယွၤ တန့ၢ်အါအါလၢၤဘၣ်. လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢပှၤတဂၤ အအိၣ် လၢအစံးဝဲ “နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးအိၣ်ဘၣ်ကၠိန့ၣ် လဲၤလၢဒဲကဝီၤအပူၤ.” မ့ၢ်ဘၣ်တဲလၢအဖုၣ်ဒီး ယဟဲနုာ်လီၤဘၣ် လၢမဲၢ်လးဒဲကဝီၤအပူၤ ဒီးဖဲန့ၣ်အခါ ယတသ့ၣ်ညါပှၤနီတဂၤဘၣ်. လၢကန့ၢ်ဘၣ်စ့တဆံးတက့ၢ်အဂီၢ်, ယနုာ်လီၤ မၤတၢ်လၢမဲၢ်လးဒဲကဝီၤ တၢ်ဆါဟံၣ် သၢနံၣ်ပှဲၤပှဲၤလီၤ. ဖဲယတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်ကွံာ်အကတီၢ်, ယဘၣ်သဂၢၢ်ဒီး သရၣ်မုၣ်မိထူလဲ (အခဲအံၤ အိၣ်ဝဲလၢကီၢ်အီထြ့လယါ) လၢအမ့ၢ်ကီၢ်သူလ့ၤလံာ်စီဆှံကၠိ သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ် တဂၤလီၤ. အဝဲဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလၢယကထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိ, တကးဘၣ်အဝဲဃုန့ၢ်ယၤအသကိးလၢ ကီၢ်အမဲရကၤ လၢမၤစၢၤယၤန့ၣ်လီၤ. တုၤအခဲအံၤယတထံၣ်ဘၣ်အီၤနီတဘျီဒံးဘၣ်. မုၢ်ဂၢ်တဂၤအံၤဆှၢယၤတနံၣ်ဝံၤ, သရၣ်မုၣ် ဃုကဒီးန့ၢ်ယၤ ပှၤလၢကမၤစၢၤယၤတုၤလၢယဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိတစုန့ၣ်လီၤ. ဝံၤယသိၣ်လိတ့ၢ်တၢ်လၢယကၠိ တနံၣ်ဝံၤ, သရၣ်ဒီးကထၢၣ်ဝါဒိၣ် ဆှၢကဒီးယၤဆူကီၢ်အ့ဒယၢ်, နၤကၣ်ကီၢ်လၢယကမၤလိအါထီၣ်ဘၣ်တၢ်ဒီး အခဲအံၤ, ယဖျိထီၣ်ဒီးမၤက့ၤတၢ်ဒ်သရၣ်သိၣ်လိတၢ်လၢကီၢ်သူလ့ၤလံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးစံးတခီ, ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်ဝဲဒီးတစဲၤခံနီတဘျီဘၣ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဖဲပအိၣ်ခိးယွၤအတၢ်ဆၢကတီၢ်မ့ၢ်ပသးတီဒီးအီၤစ့ၢ်ကီးဧါ. 
ဖဲပအိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢပကမၤမနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, ဖဲပအိၣ်ခိးတၢ်အဆၢကတီၢ်သိၣ်လိပှၤလၢပကဂံၢ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤလၢအဘၣ်ပှၤ, ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးတီဒီးနၤ, ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးစူၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်စံလၤထူ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 11, 2021

GOD’S TIMING

Bible in a Year: Ecclesiastes 1, Ecclesiastes 2, Ecclesiastes 3:1-22;
1 Corinthians 7:1-16; Psalm 94:12-23

“He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in their hearts, yet so that man can’t find out the work that God has done from the beginning even to the end.”  
Ecclesiastes 3:11 WEB

Everything God does is beautiful. Every beautiful thing God does has a purpose. The wisdom of men can never fully understand the mystery of God. What men can only do is to believe in God and try to see things from God’s perspective. I was born in the delta area of Burma among Christians. We were poor and as an eldest brother, I had to sacrifice to take care of my widowed mother and my younger brother. My dream of going to school seemed unattainable. I also could not give much of my time to God. But then, I got news from someone saying, “If you want to go to school, go to a refugee camp.” To make the story short, I ended up in Mae La Refugee Camp, but I did not know anyone there. To make a few bucks, I worked in Mae La Refugee Hospital for three years. When I felt hopeless about going to school, I met Thramu Moe Htoo Leh (now residing in Australia) who was a teacher at Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College (KKBBSC). She not only encouraged me to go to Bible school, but also asked her friend in America to provide a scholarship for me. I still have not met this person who helped me. This aunty paid for my school for a year. After that, Thramu found another source of help that made it possible for me to graduate from Bible school. I then taught at the Bible school for one year. Afterward, I went to Nagaland, India with the help of Dr. Wado for further studies. After graduating, I came back to serve at KKBBSC. What I want to emphasize here is that God works in His own timing and He is never late.

Reflection

During the time we have to wait on the Lord, is our heart true to Him?During the time we have to wait on the Lord, what might He want us to do?

Prayer

Dear God, teach us to count our blessings, keep a faithful heart, and have patience during the time we have to wait. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Saw Se Lah Htoo
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand