ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဆှၢနၤ ~ God Is The One TO Guide Us

လါအီကူး ၉, ၂၀၂၁

ယွၤမ့ၢ်ပှၤလၢအဆှၢနၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၉, ၁ကရံၣ်သူး ၅, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၃:၁-၅

“အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပမ့ၢ်ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိလၢနမဲာ်ညါ, 
ဒီးပှၤတမှံၤဒ်ပပၢ်ခဲလၢာ်အသိးန့ၣ်လီၤ. 
ပမုၢ်နံၤတဖၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤမၤသးဒ်
တၢ်ကဒုအသိးဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်တအိၣ်ဘၣ်.” 
၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၉:၁၅

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢယွၤအတၢ်ပၢၤယၤဘၣ်ဒီးယကတုၤတ့ၢ်လၢတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤယံာ်တ့ၢ်မးလံလီၤ. ယမ့ၢ်ပှၤဖျိထီၣ် သူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤအကၠိတဂၤလီၤ. နာ်သက့ယတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးယွၤ, ပျဲယွၤဆှၢယတၢ်အိၣ်မူမ့ၢ်တၢ်ဆံးတၢ်စှၤဒီး တၢ်ဂံၢ်ဆံးဘါစၢ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ဖဲယမၤဒံးတၢ်လၢ တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်သးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ အဆၢကတီၢ်, ယဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤလၢအမ့ၢ်ကလံၤလီၤဘျ့တၢ်ဆါသ့ၣ်တဖၣ်လၢ (၃) ဘျီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါကလံၤလီၤဘျ့ဘၣ်ယၤဖဲ ၂၀၁၁, ၂၀၁၄, ၂၀၁၇နံၣ်, သၢဘျီ လီၤ. ပှၤအါဂၤ ထံၣ်လၢယတၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဒၣ်လဲာ်ဘၣ်. 

ယဃ့တၢ်သးကညီၤလၢကစၢ်ယွၤ, ဒ်သိးယွၤကသးကညီၤယၤဒီးမၤဘျါက့ၤယတၢ်ဆူးတၢ်ဆါတမံၤအံၤ, ဒီး လၢတၢ်လီၤကမၢကမၣ်, တၢ်လီၤလးဖးဒိၣ်အပူၤ, ယွၤသးကညီၤယၤဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါလၢအဘၣ်ယၤသ့ၣ်တဖၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ခဲလၢာ်, ယအိၣ်ဂံၢ်အိၣ်ဘါက့ၤဒ်လၢ အပူၤကွံာ်အသိးပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်ပမ့ၢ်သကိးယွၤအဖိမုၣ်ဖိခွါသ့ၣ်တဖၣ်လၢပျဲယွၤဆှၢပတၢ်အိၣ်မူဧါ. မ့ၢ်ပအိၣ်မူသကိးလၢယွၤအတၢ်ဘၣ်သးအပူၤဧါ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ဧၢ, သူယၤ, ဘှီယၤဒ်နတၢ်ဘၣ်သးအသိးန့ၣ်တက့ၢ်. လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ.
အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ကပီၤၡံ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 9, 2021

GOD IS THE ONE TO GUIDE US

Bible in a Year: 1 Chronicles 28, 1 Chronicles 29; 1 Corinthians 5;
Psalm 93:1-5

“For we are aliens and pilgrims before You,
As were all our fathers;
Our days on earth are as a shadow,
And without hope.”  
1 Chronicles 29:15 NKJV

Had it not been for the keeping of the Lord, I would have been destroyed long ago. Although I graduated from Bible school, the time I spent with God was sparse. I did not allow God to rule and direct my life. My life was unfulfilling. I felt weak. During the time I was working in the youth/young adult ministry related to education, I suffered three strokes. It was in 2011, 2014, and 2017. Many thought there was no hope for me. 

I begged for God’s mercy to heal me. Miraculously to my astonishment, God was merciful and my health struggles ended. I am now strong as before and full of joy. 

Reflection

Do we, children of God, allow Him to direct our lives?
Do we live in God’s will?

Prayer

Dear Father, use me and shape me as You will.  In Jesus’ Name I pray. Amen.

Tharah K’Paw Shee
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand