တၢ်သူၣ်တီသးလိၤ ~ Sincerity

လါအီကူး ၁၈, ၂၀၂၁

တၢ်သူၣ်တီသးလိၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၁, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၂, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၃, တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၄,
၁ကရံၣ်သူး ၁၂:၁-၂၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၉:၁-၉

“…ယထံၣ်န့ၢ်ပှၤလၢယသးအဲၣ်အီၤ…”
တၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ် ၃:၄

အပူၤကွံာ်ဖးယံာ်ဖဲယညါစၢ်ဒံးအခါ, ယကွဲးန့ၢ်တၢ်အဲၣ်အလံာ်ပရၢဆူပိာ်မုၣ်ဖိတဂၤအအိၣ်ဒီး ယသူပယီၤအပှၤသး ဝံၣ်တၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤအတၢ်သးဝံၣ်လၢအစံး, “ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ယအဲၣ်ဘၣ်နၤလံ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဆၢက့ၤယၤ ဒီးပပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ, တၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢစှၤနံၣ်အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံပထံၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်က့ၤ ပတၢ်လီၤဆီလိာ် အသးတဖၣ်ဒီးပလီၤဖးကွံာ်ဒီးဆဲးအိၣ်မူဒၣ်ပတၢ်ဒၣ်ပဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢခံ, ပဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ပအိၣ်ဒီးပဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢပ အဲၣ်ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်လၢတၢ်လီၢ်လီၤဆီန့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ဒံးဒၣ်တံၤသကိးလၢအဂ့ၤတဖၣ်တုၤလၢခဲကနံၣ်အံၤလီၤ. 

စီၤပၤစီၤၡလိၤမိၤကွဲးတ့ၢ်တၢ်သးဝံၣ်အမုာ်တယုၢ်လၢအတၢ်အဲၣ်အဆိကတၢၢ်တဂၤအဂီၢ်လီၤ. အဝဲပတြၢၤဝဲ အတၢ်ဃံတၢ်လၤ, အဝဲကွဲးဝဲလၢအအဲၣ်ဘၣ်ဝဲထဲလဲၣ်, လၢအမ့ၢ်ဝဲပှၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢအဝဲအဂီၢ်ထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အဲၣ်စးထီၣ်လၢအထံၣ်လိာ်သးတုၤလီၤလၢအကတၢၢ်တစုမ့ၢ်တၢ်လၢအထုးန့ၢ်သူၣ်ထုးန့ၢ်သးလီၤ. လၢခံအဝဲဟံးန့ၢ်အါထီၣ်အမါ ၆၉၉ဂၤ န့ၣ်လီၤ. ယလီအီၣ်ပိာ်မုၣ်ဖိအဝဲန့ၣ် ဖဲန့ၣ်အခါဧါ. ယတလီဘၣ်. ယနာ်လၢ ယအဲၣ်အီၤသပှၢ်ကတၢၢ်ဖဲန့ၣ်အခါလီၤ. စီၤပၤၡလိၤမိၤလီပိာ်မုၣ်အဝဲန့ၣ်ဧါ. ယဆိမိၣ်အဝဲတလီဝဲဘၣ်. လံာ်တၢ်သး ဝံၣ်တဖၣ်အတၢ်သးဝံၣ်စံးပတြၢၤပိာ်မုၣ်ဖိဝဲန့ၣ်အတၢ်ဃံတၢ်လၤဒိၣ်ထဲလဲၣ်, ပာ်ဖျါထီၣ်စီၤၡလိၤမိၤအဲၣ်အီၤထဲလဲၣ်ဒီး အဝဲကကွဲးဝဲတၢ်သးဝံၣ်အဖျၢၣ်အဃံအလၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ်ကယံာ်ဝဲလၢအသီတဖၣ်အသီန့ၣ်လီၤ. 

မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤလၢပကတဲတၢ်လၢအဟဲထီၣ်လၢပသးပူၤတီတီလိၤလိၤ, ဒ်ပှၤကညီတဂၤမၤသ့အသိးလၢတၢ်သူၣ်တီ သးလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပမၤလၢပတံၤသကိးဒီးပဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂီၢ်, တၢ်ကတိၤလၢပတဲပှၤအဂၤတဂၤ, ခဲလၢာ်တဟဲ လၢပသးပူၤခီဖျိပအိၣ်မူဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်လၢအပှဲၤဒီးတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဘ့ၣ်အံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီပနံၣ်တဖၣ်ဆါတၢ်ပီး တၢ်လီ လီၤဂာ်ဒ်သိးအကမၤစၢၤ ပှၤအဂၤဘၣ်ဆၣ်နီၢ်နီၢ်တခီလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဘၣ်ဘျုးအဂီၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲ (၁ပ့းတရူး ၁:၂၂) န့ၣ်စီၤပ့းတရူး တၤတၢ်ဒီးပှၤလၢပကအဲၣ်လိာ်ပသးလၢတၢ်သးကဆှီကဒဲကဒဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်လိာ်သးကဒဲကဒဲအံၤကဘၣ်မ့ၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကိးဖုဒဲးအရူၢ်အသဲးန့ၣ်လီၤ.

 တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢဆၢကတီၢ်ခဲအံၤမ့ၢ်ပမၤတ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်သူၣ်တီသးလိၤအပူၤလံဧါ. မ့ၢ်ပစံးတ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤဆူပှၤဂၤ လၢပသးဒီဖျၢၣ်ညါစ့ၢ်ဧါ. ပှၤကွဲးလံာ်လၢ အမၤန့ၢ်နိၣ်ဘၢၣ်ခိၣ်ဖး ကၠိၣ်စ်စၤရဲမ်ကိၤ တဘျီစံးဝဲ, ‘ယမ့ၢ်မၤတၢ်လၢတၢ်သူၣ်တီသးလိၤတနံၤအံၤဒီး, တၢ်ဂ့ၢ်ကီတအိၣ်ဘၣ်ဖဲယမ့ၢ်ဘၣ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤယသးခဲမုၢ်ဆ့ၣ်ဒၣ်လဲာ်ဘၣ်လီၤ.’

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ်နဖိနလံၤတဖၣ်ဒ်သိးကအဲၣ်နၤဒီးအဲၣ်ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤလၢတၢ်သူၣ်တီသးတီအပူၤန့ၣ် တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဒိဒိၣ်
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 18, 2021

SINCERITY

Bible in a Year: Song 1, Song 2, Song 3, Song 4; 1 Corinthians 12:1-26;
Psalm 99:1-9

“…I found the one my soul loves…”
Song of Solomon 3:4 EHV

Long ago in my younger days, I wrote a love letter to a girl quoting a popular pop song from one famous Burmese singer, saying; “Maybe I am falling in love with you.”  She responded favorably and we had some lovely and joyful few years until we found out our differences, parted our ways, and moved on. Finally, we both settled down in different places with our own loving respective family.  We are still good friends today.

King Solomon composed a very beautiful song for his first love. He praised her beauty. He wrote how much he loved her and how precious she was for him with touching details on how they met and consummated their love. It was just that later he took 699 more wives. Did I lie to that girl back then? No, I did love her. Did King Solomon lie to that girl? I would like to think not. The expression of Solomon’s deep love was for her and it must have taken him days and days to have crafted such beautiful lyrics.

It is good to say things truthfully out of our hearts as sincerely as humanly possible. The things we do for our friends and family and the words we say to another person should come truthfully from our hearts. In this commercialized world today, everything becomes so artificial. An example is companies selling products as if to help people, but practically for greedy profits. Peter challenges us to love one another with pure hearts (Peter 1:22). Our love for one another should be a characteristic of every church. 

Reflection

Have we conducted ourselves in sincerity as of today? Do the words we say come straight from our hearts?  A Nobel Prize-winning author, José Saramago, once said; “If I’m sincere today, what does it matter if I regret it tomorrow?”

Prayer

Dear Father God, help your children to love You and love their neighbors with sincerity. In Jesus’ Name we pray, Amen.

Tharah Doe Doh
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand