တၢ်ညိကွံာ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ် ~Forsake Personal Desires For God’s Glory

လါအီကူး ၁၃, ၂၀၂၁

တၢ်ညိကွံာ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီလၢယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၇, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၈, 
စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၉:၁-၁၂, ၁ကရံၣ်သူး ၇:၃၆-၄၀, ၁ကရံၣ်သူး ၈:၁-၁၃, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၅:၁-၁၁

“မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးတၢ်အီၣ်မ့ၢ်ဒုးလီၤကမၣ်ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ဒီး, တစိၤဒၣ်ယၤ, တအီၣ်လၢၤဘၣ်တၢ်ညၣ်, ဒ်သိးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်သုတလီၤကမၣ်တၢ်တဂ့ၤလီၤ.”
 ၁ကရံၣ်သူး ၈:၁၃

ပဝဲကိးဂၤဒဲးဒ်ပမ့ၢ်ပှၤကညီ (human being)အသိးန့ၣ်, ပအိၣ်ပဝဲဒီးပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်လၢပအဲၣ်ဒိးမၤ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ပဝဲတနီၤနီၤပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီန့ၣ်ကမ့ၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤ, ဒီးတနီၤနီၤကမ့ၢ်တၢ်လၢအတဂ့ၤ, လၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ, ညီနုၢ်တၢ်မၤအသးန့ၣ်ကီဒိၣ်မးလၢ ပကစူးကွံာ်ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ, တၢ်သးစဲလၢအဟ့ၣ်ပတၢ်အိၣ်မူအခီပညီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဒိ, ယမ့ၢ်အဲၣ်ဘၣ်ပိာ်မုၣ်တဂၤလၢအအိၣ်ဒီးအတၢ် အဲၣ်တီမ့တမ့ၢ်အဝၤတဂၤန့ၣ်, ဒ်ယမ့ၢ်ခရံာ်ဖိတဂၤအသိး, ကြၢးလၢယကဃ့အဲၣ်ဧါ. တၢ်စံးဆၢအိၣ်ဖျါဆှဲဆှဲပျီပျီ သနာ်က့, ပှၤအါဂၤလူၤအသးဒီးကျဲးစၢးမၤလၢပှဲၤတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီအံၤန့ၣ်လီၤ. ပဝဲတနီၤနီၤပကစံးလၢ, ပဝဲကိးဂၤဒဲး ပအိၣ်ဒီးနီၢ်ကစၢ်အတၢ်သဘျ့လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်နာ်က့သိၣ်လိပှၤလၢပအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပကမၤ လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်သနာ်က့, တၢ်လၢပဘၣ်သ့ၣ်ညါန့ၣ်, ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ န့ၣ်မ့ၢ်ကစၢ်အတၢ်ဘၣ်သးစ့ၢ်ကီးဧါ. ပတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီန့ၣ်မ့တမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဘၣ်သးဒီး, မ့မ့ၢ်တၢ်လၢ အဒုးလီၤဃံၤ ပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်န့ၣ်, ဂ့ၤဒၣ်တၢ်တက့ၢ်လၢပကြၢးစူးကွံာ်ညိကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. 

စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤလၢတၢ်တခါခါလၢပမၤန့ၣ်, မ့ၢ်ကဲထီၣ်တၢ်လီၤဃံၤလၢပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, လ့ၤတက့ၤကြၢးပဟးဆှဲးအီၤန့ၣ်လီၤ (၁ကရံၣ်သူး ၈:၁၃). လၢခံကတၢၢ်, ယအဲၣ်ဒိးစံး, ပမၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယွၤ သ့တမ့ၢ်ထဲလၢတၢ်ဂ့ၤလၢပမၤတဖၣ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ, ပမၤလၤကပီၤကစၢ်ယွၤသ့စ့ၢ်ကီးလၢ ပဟးဆှဲးတၢ်လၢအဝဲ တအဲၣ်ဒိးလၢပကမၤစ့ၢ်ကီးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်လၢပမၤတဖၣ်, လၢကကဲထီၣ်တၢ်လီၤဃံၤလၢပဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်ယအိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ်လၢကစူးကွံာ်ညိကွံာ်ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲအတၢ်သးစဲ, ဒီးတၢ်မိၣ်န့ၢ်သးလီ လၢပှၤအါဂၤအတၢ်ကဲဘျုးအဂီၢ်ဒီးလၢတၢ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်လၢကစၢ်ယွၤအလၤကပီၤအဂီၢ်လံဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤဧၢ, မၤစၢၤယၤဒ်သိးယကညိကွံာ်ယတၢ်သးစဲဒီးပိာ်နတၢ်သးစဲအခံန့ၣ်တက့ၢ်. ဒီးမၤစၢၤယၤဒ်သိးယကသ့အိၣ် ဃူအိၣ်ဖိးဒီးယဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

စီၤအဲၣ်ကညီ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 13, 2021

FORSAKE PERSONAL DESIRES FOR GOD’S GLORY

Bible in a Year: Ecclesiastes 7, Ecclesiastes 8, Ecclesiastes 9:1-12; 1 Corinthians 7:36-40; 1 Corinthians 8:1-13; Psalm 95:1-11

“Therefore if food causes my brother to stumble, I will eat no meat forever more, that I don’t cause my brother to stumble.”
1 Corinthians 8:13 WEB

As human beings, we have our own personal desires that we seek to fulfill. Some of these desires are good, but some may not be so good. No matter what, once we really desire something, it is very hard to let go of it, especially if it is the desire that we attach meaning to our life. For instance, if we love someone who is someone’s girlfriend or wife, should we pursue this desire as Christians? While this scenario may be a no-brainer, many people do not hesitate to chase after this want.  Some would say we have rights and freedom. The world also teaches us that we have rights and freedom to go after what we want. What we need to consider first and foremost is if this desire is in line with the will of God. If what we want goes against God’s will and makes a brother or sister stumble, it is imperative we forsake that desire. 

The Apostle Paul instructed us that we are to refrain from doing things that would cause a brother or sister to stumble (1 Corinthians 8:13). Finally, I want to say that we can glorify God with not only things we do, but also things we don’t do because going after those things is outside of His will. 

Reflection

What are the things we do that might be stumbling blocks to our brothers and sisters? Am I willing to forsake my personal interests and desires for the sake of benefiting others and more importantly, for the aim of glorifying God?

Prayer

Dear God, please help me to forsake my own desires and follow Your desires instead. Please help me to have unity with my brothers and sisters. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Eh K’Nyaw
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand