တဲယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ် ~ Talk To God In Prayer

လါအီကူး ၂၃, ၂၀၂၁

တဲယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၈:၂၈-၃၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၉,
၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၀, ၁ကရံၣ်သူး ၁၅:၃၅-၄၉, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၂-၁၇

“ဃၣ်အသးဆူပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိအတၢ်ထုကဖၣ်အအိၣ်, ဒီးတမၤတရီတပါအတၢ်ထုကဖၣ်ဘၣ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၇

တဘျီဘျီပတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲကအိၣ်ဝဲလၢအဆီၣ်သနံးပသးတုၤပသူၣ်လီၤဘှံးသးလီၤတီၤလၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပသးဘၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံးအခါပအဲၣ်ဒိးဃုထံၣ်ပှၤလၢကနၢ်ပၢၢ်ပတၢ်ကီတၢ်ခဲလၢပတူၢ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီး ပအဲၣ်ဒိးတဲဘၣ်အီၤဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်ပကဘၣ်ကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူယွၤအအိၣ် ဒီးတဲဘၣ်အီၤလၢပတၢ်ထုကဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အဃိတဘျီဘျီတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢအဒုးသုးဘူးပှၤဆူ ပတၢ်ရ့လိာ်သးဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. Jim Van Yperen စံးဝဲ “ပတၢ်အိၣ်မူအံၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်ယွၤ အတၢ်တိာ်လၢပဂီၢ်ဒ်သိးအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤအဃိပသ့ၣ်ညါ က့ၤတၢ်လၢအလိၣ်ဒီးပှၤ, ပတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်, တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီဒီးပတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်န့ၣ်လီၤ.” 

ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤသ့မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤလၢအသ့တၢ်လၢာ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအခါယွၤမ့ၢ်တၢ်ဂံၢ် တၢ်ဘါတၢ်မၤစၢၤဒီးပကအိၣ်ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါခူသူၣ်လၢအဟဲလၢယွၤ လၢအကဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပသးအဂံၢ်အဘါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဂ့ၢ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ဖဲပအိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအခါပလိၣ်ဘၣ်ပှၤလၢကမၤစၢၤပှၤ, နၢ်ပၢၢ်စၢၤပတၢ်ကိၢ် တၢ်ဂီၤ, ပတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ်ဒ်သိးတၢ်လၢပတူၢ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤကဖှံထီၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အါဘျီလၢတၢ်မၤ အသးဒ်အံၤအဖီခိၣ်ပဃ့ၢ်ဆူပှၤကညီအအိၣ်ဒ်သိးကကဲထီၣ် တၢ်မၤစၢၤလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အါဘျီတၢ်လၢ ပတဲဘၣ်ပှၤကညီပတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလဲၤတုၤဆူပှၤဂၤအအိၣ်သ့ဝဲဒီးကဲထီၣ်က့ၤတၢ်သးတမုာ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၤ ကတၢၢ်ဂ့ၤပဃ့ၢ်ဆူယွၤအအိၣ်ဒီးတဲဘၣ်အီၤဒ်သိးပသးအတၢ်ဆီၣ်သနံးကဖှံထီၣ်ဝဲလီၤ. တကးဒံးဘၣ်, ပတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ် လဲၤတုၤဆူပှၤဂၤအအိၣ်တသ့ဘၣ်ဒီးတကဲထီၣ်တၢ်မၤတံာ်တာ်ပှၤဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မ်ပတဲတၢ်ဒီးယွၤလၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်နဃ့ၢ်ဆူပှၤကညီအအိၣ်လၢအဆိဒ်သိးနကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤစၢၤဖဲနဘၣ်တၢ်ကီအခါဧါ. တၢ်ဃ့ၢ်ဆူယွၤအအိၣ် န့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်တၢ်သန့ၤပသးလၢပှၤကညီအအိၣ်တက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, နမ့ၢ်ကစၢ်လၢသ့တၢ်လၢာ်လီၤ. လၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤမၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲး, နာ်န့ၢ်နၤ, ရ့ဒီးနၤထီဘိလၢပတၢ်အိၣ်မူပူၤဒီးအဲၣ်နၤအါထီၣ်, အိၣ်မူလီၣ်ဖျါထီၣ်နလၤကပီၤဒ်သိးပှၤဂၤကထံၣ်သ့ၣ် ညါစ့ၢ်ကီးနၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်ဒိၣ်စိ
တၢ်လူၢ်ကပီၤလံာ်စီဆှံကၠိ 
ချံၣ်သူကျိ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 23, 2021

TALK TO GOD IN PRAYER

Bible in a Year: 2 Chronicles 18:28-34, 2 Chronicles 19, 2 Chronicles 20; 1 Corinthians 15:35-49; Psalm 102: 12-17

He has responded to the prayer of the destitute, and has not despised their prayer.”  
Psalm 102:17 WEB

There are times in life when we are oppressed by the pressure so forceful that we feel debilitated. In enduring the stress, we try to seek someone who would understand our pain. We want to pour out our hearts so we feel heard and validated.  Hard times also lead us to look up to God and talk to Him in prayer. Therefore, we can say that stress and problems can bring us closer to God. Jim Van Yeperson said that troubles in life can be a part of God’s integral plan for His glory. In times of trouble, we are more likely to become aware of our needs and weaknesses as well as gain better understanding about truth and faith. 

The only One Who can help us is the Almighty God. When we are in hardship, God is our strength and help. He can secretly supply us with the strength to invigorate our hearts as we seek understanding and support to alleviate our worries. But, we often go to men first for relief and walk away not consoled. The best thing is to go to God first and foremost and talk to Him in prayer to lessen the pressure and lighten the burden on us. Moreover, our information will remain safe with God and we do not have to trouble others. Let us tell God in prayer! 

Reflection

Do you run to men first for help when you face trouble? It is better to take refuge in the Lord than to trust in humans.

Prayer

Dear God, you can do everything. In facing trouble, please help us to know You closely, trust in You, and fellowship with You. It is our desire to love You more and glorify You so others will also put their trust in You. In Jesus’s name we pray. Amen.

Tharah Doh Soe
Hill Light Theological Seminary
Kleeo Thoo Klo, Thailand