စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤဂ့ၤ ~ Proclaim His Words

လါအီကူး ၁၄, ၂၀၂၁

စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်မၤဂ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၉:၁၃-၁၈, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၀, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၁, စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂, ၁ကရံၣ်သူး ၉:၁-၁၈, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၆:၁-၁၃.

“သးဝံၣ်ထီၣ်ယွၤ, စံးထီၣ်ပတြၢၤအမံၤ, စံၣ်တဲၤတဲလီၤအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ လၢတနံၤဘၣ်တနံၤတက့ၢ်.”
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၆:၂

ဖဲလါအီကူး ၁၆ သီ, ၂၀၁၈နံၣ်န့ၣ်, ယဖိခွါလၢယဟၢဖၢပူၤတဂၤတဟူးလၢၤအဃိ, ယဘၣ်လဲၤဆူဝ့ၢ်မဲးရၤမးလီၤ. လဲၤလၢကျဲအဆၢကတီၢ် စီၤယိၤဘးအတၢ်ကတိၤဖိလၢအဟဲနုာ်လီၤလၢယသးပူၤမ့ၢ်ဝဲ “ယွၤဟ့ၣ်တၢ်ဒီးယွၤဟံးက့ၤ တၢ်, မ်ယွၤအမံၤဘၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်” (ယိၤဘး ၁:၂၁). ပလဲၤတုၤလၢတၢ်ဆါဟံၣ်ဒီးကသံၣ်သရၣ်တဲယၤလၢ ယဖိခွါ တသါလၢၤဘၣ်. မိၢ်ပၢ်လၢအဘၣ်ခူၣ်လီၤက့ၤအဖိအတၢ်တူၢ်ဘၣ်န့ၣ်ယတူၢ်ဘၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်အဟီၣ်, ဖိသၣ်ဒါလၣ်, ဖိသၣ်ဆးပၠၣ်, ဖိသၣ်တၢ်နုၢ်ထံဒၢ, ပှၤမိၢ်ဒၢခဲလၢာ် မၤဟီၣ်ယၤလီၤ. ယဟီၣ်မုၢ်နၤလၢမုၢ်ဆါ, ယသး လီၤဘှါ, တုၤလၢယထံၣ်လီၤယသးလၢ ကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဃးဒီးသးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့န့ၣ်လီၤ.  ကသံၣ်သရၣ်တဲ ယၤလၢ ယမ့ၢ်ဆဲးဟီၣ်ဒ်အံၤဃုလါအဃိ, အဝဲကဟ့ၣ်ယၤကသံၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါ, ယွၤအတၢ် အဲၣ်, ဒူၣ်ဖိထၢဖိ ဒီပုၢ်ဝဲၢ်အါဂၤအတၢ်အဲၣ်, ဒီး တၢ်ထုကဖၣ်အဃိ, ဃုလါဝံၤ ယတအိဘၣ်ကသံၣ်ဘၣ်. လၢအလီၢ် န့ၣ်, ဃုလါဝံၤ ယအုၣ်ဘၣ်ယသးလၢအတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်လီၤ (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၆:၂). 

ဖဲ လါအ့ဖြ့ၣ်, ၂၀၂၀ န့ၣ်, ယတခွါမုၣ်ဖိ နီၢ်မ့ၢ်ယွၤဘျုး လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်လၢခဲၣ်စၢၤတၢ်ဆါအဃိလီၤ.  ဒီးလၢလါမ့ၤအပူၤ, ယတခွါ စီၤထူအဲၣ်ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်လီၤ. မိၢ်ပၢ်လွံၢ်ဂၤလၢအဘၣ်ခူၣ်လီၤကွံာ်အဖိမုၣ်ဖိခွါ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်လၢ အကီဒိၣ်မးလၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်လီၤ. ယဲစ့ၢ်ကီးယလဲၤခီဖျိဘၣ်ယဲလီၤ. ထဲဒၣ်ယွၤမ့ၢ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအကမၤဘျါ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်လၢအဲၣ်အဖိ အတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤ ကယီကယီ တဆီဘၣ်တဆီ န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယွၤဟ့ၣ်က့ၤယၤတၢ်သးမုာ်ဒီးယတၢ်လဲၤခီဖျိကဲထီၣ်က့ၤတၢ်အုၣ်သးအသိး, ပကထုကဖၣ်လၢ သးလၢ အသ့ၣ်ဖး, အဘၣ်ဖှီၣ်, ဒီးအဟးဂီၤတဖၣ် ကထံၣ်န့ၢ်က့ၤတၢ်မုၢ်လၢ်လၢယွၤအပူၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်လၢနဂီၢ်ဧါ. မ့ၢ်နပလၢၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ဟးဂူာ်သးဟးဂီၤဧါ. သန့ၤနသးလၢယွၤ, မ့ၢ်လၢအဝဲသူဝဲ နတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်  ဒ်သိးနကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤသ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ယွၤလၢအမူဝဲဒီးတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်လၢမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်တဂၤဧၢ, မ်နမံၤဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤအီၤအစိၤစိၤအဃၣ်ဃၣ် လၢနဆီတလဲ ပတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤဆူတၢ်ဂဲၤကလံၣ်အဃိတက့ၢ်. စံးဘျုးနၤလၢခရံာ်အမံၤန့ၣ်လီၤ. အၤမ့ၣ်.

နီၢ်ဆၣ်ကညီထူစဲမၢၣ်
ထံဂၢၢ်နံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်/First Baptist Church Penticton/ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 14, 2021

PROCLAIM HIS WORDS

Bible in a Year: Ecclesiastes 9:13-18, Ecclesiastes 10, Ecclesiastes 11, Ecclesiastes 12; 1 Corinthians 9:1-18; Psalm 96:1-13

“Sing to the LORD, Praise his name; proclaim his salvation day after day.”
Psalm 96:2 NIV

On August 16, 2018, I did not feel any movement of my son in my womb, so we went to Maeramart hospital. On my way there, I echoed Job’s words “The Lord gave and the Lord has taken away; may the name of the Lord be praised” (Job’s 1:21). We arrived at the hospital and learned our son no longer breathed. We experienced the painful journey of parents who had to bury their children. Tears kept running down my face at the sound of a baby crying or at the sight of baby soap, diapers, bottles, or pregnant women. I cried all day and all night until I met a mental health worker. She told me to come back for medications if I continued to cry like this for six months. God’s word, His love, the love of so many friends and family members, and their prayers helped heal my wound. I didn’t have to take any medicine after six months. Instead, I am very privileged to “Proclaim his salvation day after day” (Psalm 96:2). 

In  April 2020, I lost my cousin sister, May Ywar Blut, to cancer.  The following month in May, I lost another cousin, Htoo Eh. The pain their parents had to go through was excruciating. I also shared in that agonizing experience. God is our only hope to gradually heal the wounds of these loving parents. As the Lord gives me comfort and turns my suffering into a testimony for Him, let us pray that all shattered and despaired hearts will find hope in the Lord. 

Reflection

Do you feel like you have lost hope? Are you feeling despair? 
Rely on God for He can use Your pain to proclaim His salvation.

Prayer

Living God, Creator of heavens and earth, may Your name be praised forever as you have turned our mourning into dancing. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Mu Hsar Ka Nyaw Htoo Simon
Htee Ger Ni Church/First Baptist Church Penticton/Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand