ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံ ~ Greet One Another With A Holy Kiss

လါအီကူး ၂၅, ၂၀၂၁

ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် -၂ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၄, ၂ကွဲးနီၣ်တၢ်၂၅, ၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၅-၂၄, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၂:၁၈-၂၈

“ဒီပုၢ်ဝဲၢ်ခဲလၢာ်ကတိၤဒိၣ်သုလီၤ. ကတိၤဒိၣ်လိာ်သုသးလၢတၢ်နၢမူစီဆှံတက့ၢ်. ယၤ, စီၤပီလူးကွဲးတၢ်လၢယစုဒၣ်ယဲ, ဒီးကတိၤဒိၣ်တၢ်လီၤ”.
၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၂၀-၂၁

ပှၤကိးဂၤဒဲးလိၣ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဒီးတၢ်ကတိၤဒိၣ်လိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၂၀၁၇ န့ၣ်ယဖျိထီၣ်ကၠိ လၢကီၢ်သူလ့ၤလံာ်စီဆှံကၠိန့ၣ်လီၤ. တနံၣ်ဃီ, ယစးထီၣ်မၤတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိဒ်အမ့ၢ်ဟံၣ်ဒွဲခိၣ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. လၢယတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ, တဘျီတခီၣ်, ယဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်သးတမုာ်, ဒီးသးလီၤဘှံးလီၤတီၤခီဖျိလၢတၢ် ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါကလုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဘၣ်မ​နုၤအဃိယမၤတၢ်အံၤလဲၣ်. ခီဖျိလၢပှၤလၢအကတိၤဒိၣ်ယၤဒီးဟ့ၣ် ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံအဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢပတဲလၢတၢ်နၢမူစီဆှံအံၤန့ၣ်, တမ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတ ခါဘၣ်. မ့ၢ်ဝဲဒၣ်တၢ်ကတိၤလၢအစီအဆှံန့ၣ်လီၤ. 

ပှၤလၢအကတိၤဒိၣ်ယၤဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ်မိမိထူန့ၣ်လီၤ. အဝဲကိးယၤလၢဖိဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါယၤလၢတၢ် နၢမူအစီအဆှံန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ကတိၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်အီၤတသ့ဘၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်ဝဲဒၣ် “သုမၤတၢ်လၢအဂ့ၤ ကတၢၢ်လီၤ. ခါဆူညါမၤဒံးလၢအဂ့ၤကတၢၢ်ဒီးယကသ့ၣ်နီၣ်သုလၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ.” အဃိသတးဒီးလၢပတၢ် အိၣ်မူအပူၤ, ပလိၣ်ဘၣ်ပှၤလၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤဒီးကတိၤဒိၣ်ပှၤလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံန့ၣ်လီၤ. ဖဲ (၁ကရံၣ်သူး ၁၆:၂၁) န့ၣ် စီၤပီလူးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲကတိၤဒိၣ်ဒီးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲဒၣ်အပှၤမၤသကိးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်အိၣ်

ဖှိၣ်ဖိတဖၣ်လၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံန့ၣ်လီၤ. အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲလဲၤမ့ၢ်တတုၤဘၣ်ဆၣ်, ကွဲးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲလၢအစု န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်ကတိၤဒိၣ်လိာ်သးတဂၤဒီးတဂၤလၢတၢ်နၢမူအစီအဆှံန့ၣ်, ဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပဂံၢ်ပဘါလၢပကမၤတၢ်လၢဆူညါ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်နကကတိၤဒိၣ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါမတၤတဂၤလၢတနံၤအံၤအပူၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်ကစၢ်ယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအကတိၤဒိၣ်ပှၤအဂၤလၢတၢ်နၢမူအစီဆှံဒီးဒုးဆူၣ်ထီၣ်ပသးအဂံၢ်အဘါလၢ ကမၤတၢ်လၢဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ထူဂ့ၤ
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

August 25, 2021

GREET ONE ANOTHER WITH A HOLY KISS

Bible in a Year: 2 Chronicles 24, 2 Chronicles 25; 1 Corinthians 16:5-24; Psalm 102:18-28

All the brothers greet you. Greet one another with a holy kiss. This greeting is by me, Paul, with my own hand.”  
1 Corinthians 16:20-21 WEB

Everyone needs encouraging and praising words from one another. In 2017, I graduated from Kawthoolei Karen Bible School and College. In the same year, I started serving as the head of a dormitory. In the work that I do, I face many challenges for many reasons that are very discouraging. But, why am I able to continue serving? Because I have a person who greets me with a holy kiss. A holy kiss here does not mean kissing physically. It is holy words that bring warmth, praises, and encouragement.

The person who often lifts me up and encourages me is Moe Moe Htoo. She calls me ‘Son’ and greets me with a holy kiss. Her words that I will never forget are, “You are doing your best. Continue to work harder. I am praying for you.” We all need this kind of holy and praising encouragement. Paul himself always applauded and inspired co-laborers and church members through the warmth of a holy kiss. Even when he could not go see them face-to-face, he would write to them.   

Reflection

Praising and greeting one another with a holy kiss encourage people to continue serving. Today, is there someone you need to greet with a holy kiss? 

Prayer

Dear Father God, please give us the heart to encourage others with praises and a holy kiss so they will be strengthened to keep on serving You.
In Jesus’s name we pray. Amen.

Tharah Htoo Gay
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand