အိၣ်ဆိးလၢစၢ်ယွၤအဟံၣ်ပူၤ ~ Dwelling In The House Of The Lord

လါယူၤလံ ၁၂, ၂၀၂၁

အိၣ်ဆိးလၢစၢ်ယွၤအဟံၣ်ပူၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၤအတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၂၃, ၂စီၤပၤ ၂၄:၁-၇, ရိမ့ၤ ၁:၁-၁၇,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၁-၇ 

‘‘ပှၤလၢအအိၣ်ဝဲဆိးဝဲလၢနဟံၣ်ပူၤန့ၣ်ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ. ကစံးထီၣ်ပတြၢၤဒံးနၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၄:၄ 

လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်လီၢ်အိၣ်ဝဲအါတီၤလၢပအဲၣ်ဒိးလဲၤဘျၢနုာ်လီၤပသးန့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်လီၢ်လၢပလဲၤ ဘျၢနုာ်လီၤပသးသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဝဲဧါ,  မ့တမ့ၢ်တအဲၣ်ဝဲဧါန့ၣ်ပတဆိကမိၣ်ထံဒီးသ့ၣ်ညါအီၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် လံာ်စီဆှံဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤလၢ ‘ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢပကအိၣ်ဆိးလၢအဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.’ ကစၢ်ယွၤအဟံၣ်ပူၤ လၢပကအိၣ်ဆိးအီၤန့ၣ်မ့ၢ်အအိၣ်ဖဲလဲၣ်. နီၢ်နီၢ်တခီတမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဆိးလၢကစၢ်ယွၤ အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်ပူၤတခါဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီတၢ်လီၢ်တတီၤဂ့ၤတတီၤဂ့ၤဖဲနအိၣ်အလီၢ်နမ့ၢ်မၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး, အိၣ်မူတၢ်အိၣ်မူလၢအမၤလၤကပီၤ ယွၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, ပစံးအီၤသ့လၢပအိၣ်လၢကစၢ်ယွၤအဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ဖဲယနီၢ်ဆံးအခါယပလၢၢ်ဘၣ်လၢယအိၣ်ယဆိးဘၣ်လၢတၢ်လီၢ်လၢအကမၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လၢကစၢ်ယွၤသးဟ့အီၤ ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအတမၤမုာ်ကစၢ်ယွၤအသးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်ဖဲယဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ်ဖဲယနီၢ်ဆံးအခါ, အိၣ်ဒီး တၢ်နာ်လၢဘၣ်ဃးတၢ်ဝံတၢ်နါ, တၢ်ကလၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိယတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်ဘၣ်တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤ လၢတၢ်ဝံတၢ်နါ, ဒီးထီဘိန့ၣ်တၢ်ဘၣ်ယၤတမုာ်ဘၣ်. ယဆိးက့ဆါက့ထီဘိလီၤ. ဘၣ်လဲၤလုၢ်တၢ်ပာ်တၢ်ဆူ တၢ်ဝံ တၢ်နါအအိၣ်ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်ကမၤဘျါက့ၤယတၢ်ဆူးက့ဆါက့န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်အိၣ်မူမၤသးဒ်သိးယအိၣ်လၢ တၢ်ခံးကျါထီဘိ ဒီးတၢ်သူၣ်မံသးမံတအိၣ်ဒီးယၤလၢယတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟဲဘၣ်ယၤဝဲအံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ခီဖျိလၢ ယအိၣ်ယဆိးလၢတၢ်လီၢ်လၢအကမၣ်, ‘မုၣ်ကီၤလံၢ်အဟံၣ်ပူၤ’ ဒီးယတအိၣ်တဆိးဘၣ်လၢ တၢ်လီၢ်လၢ အဘၣ်, ‘ကစၢ်ယွၤအဟံၣ်ပူၤ’ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးဖဲယသ့ၣ်ညါကစၢ်ခရံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံယစးထီၣ်အိၣ်ဆိးက့ၤလၢကစၢ်အဟံၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ယစးထီၣ်မၤကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤခီဖျိတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်လၢလံာ်စီဆှံကၠိအပူၤ, ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိၣ်ဃဲဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်လီၤ. ဖိသၣ်အိၣ်ဝဲအဂၤ လွံၢ်ဆံဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးစးထီၣ်ဖဲန့ၣ်ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢပှၤကၠိဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဒီးယပှၤမၤသကိးတၢ်, သရၣ်သမါလၢ ကၠိသ့ၣ်တဖၣ်အဲၣ်ယၤဒီးဟ့ၣ်ယၤ တၢ်ကဟုကယာ်အဃိယသူၣ်မံသးမုာ်ဝဲဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ယကျိၣ်ယစ့မ့ၢ်တထူးတီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ယပလၢၢ်ဘၣ်လၢယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤခီဖျိယအိၣ်ဒီးယတံၤသကိးထူးထူးတီၤတီၤန့ၣ်လီၤ. ယသးဝံၣ်သကိးတၢ်, ဘါသကိးယွၤဒ်သိးသိးဒီးဖိသၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢမၤမုာ်ယသးဒီးဟ့ၣ်ယၤတၢ်သူၣ်မံသးမုာ်န့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအတၢ်ဖံး တၢ်မၤအပူၤ, တၢ်တၤတၢ်ဒီးယၤအိၣ်အါမး, ဘၣ်ဆၣ်ယလဲၤခီဖျိအီၤန့ၢ်ဒီးသ့လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆှၢယၤ ဒီးသးအသီတဖျၢၣ်လၢယွၤဟ့ၣ်လီၤယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယတဲနၤသ့လၢယအိၣ်လၢယွၤအဟံၣ်ပူၤအခဲအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ 

မ့ၢ်ပအိၣ်တၢ်လီၢ်ဘၣ်ကစီဒီဧါ. မ့ၢ်ပအိၣ်ပဆိးလၢတၢ်လီၢ်မတၤတတီၤန့ၣ်ပသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်အီၤကစီဒီဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ် 

ကစၢ်ခရံာ်သးဘိဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကအိၣ်ဆိးလၢနဟံၣ်ပူၤအါထီၣ်ခီဖျိတၢ်ဖးနကလုၢ်ကထါ, တၢ်ထုကဖၣ်, တၢ်သးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤနၤဒီးတၢ်မၤနတၢ်ဖံးတၢ်မၤအါအါန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်ဆၣ်ဖျိးစိ 
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ 
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 12, 2021

DWELLING IN THE HOUSE OF THE LORD

Bible in a Year: 2 Kings 23, 2 Kings 24:1-7; Romans 1:1-17; Psalm 84:1-7

“Blessed are those who dwell in your house. They are always praising you.”  
Psalm 84:4 WEB

There are numerous places in which we like to immerse ourselves. We do not necessarily pay attention if the place where we engage ourselves is pleasing to God or not. But the scripture reminds us that God is pleased with and blesses those who dwell in His house. The question then is, “Where is the house of God we can dwell in?” Is it the church? Yes, but more than that, any place where we do things according to God’s will and live a life that glorifies and serves Him is the house of the Lord. 

During my childhood, I dwelt in the wrong place that not only did not please God, but also was hated by God. That was a place where I participated in worshipping idols and believed in the power of the evil spirits. I felt my life was controlled by these evil spirits. I was always sick and I had to make offerings to the evil spirits to appease them and heal my sickness. It was a life in the dark that brought no satisfaction no matter what I did. That was the result of dwelling in the wrong place, the house of the devil, instead of the house of the Lord. 

However, after I came to know Jesus Christ as my Lord and Savior, I began dwelling in the house of the Lord. I started getting involved in the Lord’s ministry. I later became a teacher in the Bible school. Since then, I feel that I am loved by my many students and fellow workers. Although I have nothing financially, I am rich and blessed by God through the teaching ministry. I am also responsible for managing an orphan dormitory of 40 children. I am glad to take care of them, and worship and sing with them. Even though there are many challenges in these ministries, I am able to overcome difficulties because of God’s deliverance and the new heart He planted in me. I can tell you I am dwelling in the house of the Lord. 

Reflection

Are you dwelling in the right place? Do you really know where you are right now?

Prayer

Dear Jesus Christ, help us to dwell in Your house by reading your word, praying, singing, praising, and serving in Your ministries. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Hsa Plo Soe
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Thailand