သးဟးဂီၤတဂ့ၤ ~ Don’t Be Discouraged

လါယူၤလံ ၁၁, ၂၀၂၁

သးဟးဂီၤတဂ့ၤ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၂၁, ၂စီၤပၤ ၂၂, မၤတၢ် ၂၈:၁၇-၃၁,
ကတိၤဒိ ၁၆:၂၈-၃၃, ကတိၤဒိ ၁၇:၁-၄

‘‘…ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအတၢ်မုၢ်လၢ်အဃိဒီး ယဘၣ်စၢဃာ်ဒီးထးသွဲအံၤလီၤ.’’
မၤတၢ် ၂၈:၂၀ခ

ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ်အတၢ်ကတိၤတဘီလၢအစံးဝဲ, ‘‘တၢ်ကီတၢ်ခဲအဆၢကတီၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဆၢ ကတီၢ်လီၤ.’’ တၢ်ဆၢကတီၢ်အိၣ်ဝဲတစိၢ်တလီၢ်ဖိ လၢပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်သပှၢ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. ကလံၤမုၢ်သီၣ် ဂီၤဟဲဆူၣ်ဝဲနးနးကလဲာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ကလံၤဆှံဖိတဖၣ်ဟဲက့ၤဝဲကဖီကဖီသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်လီၣ်ဖျါ ၂:၁၀ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤလၢ, ‘‘တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်လၢအကဘၣ်နၤန့ၣ် သုတပျံၤအီၤနီတမံၤတဂ့ၤ. ကွၢ်ကွၢ်ဒ်သိးကလ့ပစီသု ဒီးမုၣ်ကီၤလံၢ်ကဒၢနုာ်သုလၢဃိာ်ပူၤတနီၤ ဒီးသုကဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဆံဆဲၣ်သီလီၤ. အိၣ်နဲဆိးနဲလၢနကလုၢ်တီ တုၤနသံတက့ၢ်. ဒီးတၢ်ကဟ့ၣ်နၤလၢတၢ်မူအခိၣ်သလုးန့ၣ်လီၤ.’’ 

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်အသိး ပတၢ်အိၣ်မူထီဘိအိၣ်ဒီး တၢ်မၤကွၢ်ပှၤလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါအဖိအလံၤတဖၣ် အတၢ်စူၢ်အီၤနာ်အီၤ အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤဝဲထဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးအနီၢ်ကစၢ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်သးဟးဂီၤ မ့ၢ်လၢအဘၣ်တၢ်စၢဃာ်အီၤလၢထးသွဲ သနာ်က့ အတၢ်မုၢ်လၢ်လၢအပှၤကလုာ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ တဖၣ်ကသ့ၣ်ညါယွၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဟ့ၣ်အီၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလီၤ. တကးဒံးဘၣ်, တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဆၢကတီၢ် လၢစီၤပီၤလူးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် အိးထီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အကျဲ လၢအကရၤလီၤဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူစီၤပၤ သုးဖိတဖၣ်အအိၣ်လီၤ (ဖံလံးပံၤ ၁:၁၂).  တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်လၢအတၤတၢ်ဒီးပှၤထီဘိ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤကိးနံၤဒဲးဘၣ်ဆၣ် အကတၢၢ်တခီပအိၣ်ဒီး တၢ်လၤကပီၤအခိၣ်သလုးလၢကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ်တၢ် လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခိၣ်သလုးလၢ ပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်အီၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢပပာ်ပနီၣ်အပှ့ၤ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်တခီမ့ၢ်ဝဲ ပသးအသုတဟးဂီၤ လၢကျဲဖးဖီတဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးဟးဂီၤ မ့ၢ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အစုကဝဲၤတမံၤ လၢကထုးလီၤ ပတၢ်အိၣ်မူ ဒ်သိးပကအိၣ်ယံၤဒီးကစၢ်ယွၤ အတၢ်ကတဲာ်ကတီၤ န့ၢ်ပှၤတၢ်လၤကပီၤအခိၣ်သလုးန့ၣ်လီၤ. ပကမၤနၢၤသကိးတၢ်သးဟးဂီၤ ဒီး ပကသဂၢၢ် သကိးတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤ ထူးထူးတီၤတီၤတက့ၢ်. မးသဲ ၁၁:၆ စံးဘၣ်ပှၤ, ‘‘ဒီးဖဲဒၣ်ပှၤလၢအသးတဟးဂီၤဘၣ် လၢယပူၤတဂၤန့ၣ် ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤဝဲလီၤ.’’ 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

တၢ်သးဟးဂီၤ လၢနဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တဖၣ် အိးထီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အကျဲလၢနဂီၢ်ဒ်လဲၣ်.                                             

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, တၢ်သးဟးဂီၤလၢအညီနုၢ်ဟဲထီၣ်လၢပပူၤအံၤ အသုတလုၢ်ဘၢကွံာ်ပှၤတဂ့ၤအဂီၢ် မၤစၢၤပှၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်စီၤခွါ
ၡံလိၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 11, 2021

DON’T BE DISCOURAGED

Bible in a Year: 2 Kings 21, 2 Kings 22; Acts 28:17-31; Proverbs 16:28-33, Proverbs 17:1-4

“…For because of the hope of Israel I am bound with this chain.”  
Acts 28:20b WEB

There is a saying by the Japanese, “The time of trial is the time for opportunity.” Inevitably, we will face trials while on earth temporarily. But after the windy storm will surely come the gentle breeze. Revelation 2:10 encourages us, “Don’t be afraid of the things which you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested; and you will have oppression for ten days. Be faithful to death, and I will give you the crown of life.”

For believers, our lives will encounter tests from God. God knows His children and the strength of their faith. Paul himself faced discouragement when he was bound with chains, but the hope that his people, the Israelites, would know God was an encouragement to him. Furthermore, the time of trial opened the opportunity for Paul to profess the Good News in the circle of the whole palace (Philippians 1:12). Troubles challenge us daily in our lives, but in the end the crown of life is prepared for us, which is too valuable to set a price. The important thing is not to lose heart half-way. Discouragement is the weapon the devil uses to pull our lives down so we would not reach the crown of glory God prepared for us. Let us overcome discouragement and enter into the rich blessings awaiting us. Matthew 11:6 tells us, “…God blesses those who do not fall away because of me.”

Reflection

How does discouragement open doors of opportunities for you?

Prayer

Dear God, help us so the discouragement we face will not overpower us. 
We pray in Jesus’ Name. Amen

Pastor Saw Kwa
Shiloh Karen Baptist Church
St. Paul, Minnesota