သးလၢအခု ~ A Cheerful Heart

လါယူၤလံ ၁၉, ၂၀၂၁

သးလၢအခု

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ဧၤမိၣ် ၈, ဧၤမိၣ် ၉, ရိမ့ၤ ၅:၁၂- ၂၁,
ကတိၤဒိ ၁ရ:၁၅-၂၄

‘‘သးလၢအခုန့ၣ်မၤဂ့ၤပနီၢ်ခိလီၤ. မ့မ့ၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤန့ၣ်ဒုးဃ့ထီၣ်ကွံာ်ပဃံပကွဲလီၤ.’’                                                 ကတိၤဒိ ၁ရ:၂၂  

ဖဲ ၂၀၁၁ နံၣ်, ယမၤလိလံာ်စီဆှံကၠိလၢကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ (KKBBSC) B.Th II အခါ, ကဘၣ်လၢနံၣ်ဖးဖီတၢ်မၤလိအဆၢကတီၢ်, ယဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ကစီၣ်လၢယမိအိၣ်တဆူၣ်ဘၣ်ဖးနးညါတုၤဒၣ်လဲာ်လၢအ ဝဲဟးတကဲလၢၤဘၣ်ဒီးအီၣ်တၢ်တကဲလၢၤဘၣ်ဒၣ်လဲာ်လီၤ. အဝဲကဘၣ်လဲၤထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတ ဖၣ်မ့ၢ်လၢပအိၣ်ယံၤလိာ်ပသးအဃိယဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢယမိအဂီၢ်ဒိၣ်မးလီၤ. လၢယွၤအဘျုးဖှိၣ်, ယကတိၤတၢ်ဒီးယ သရၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ယမိအတၢ်ဆါအဃိယသရၣ်တဖၣ်ဟ့ၣ်ယၤအခွဲးဒီးယလဲၤကွၢ်ထွဲဘၣ်ယမိလၢ တၢ်ဆါဟံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲယလဲၤတုၤ လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အခါ, ယကွၢ်နီၣ်အီၤသါတဘၣ်, ခီဖျိလၢအလီၤဖးဒိၣ်, အိၣ်ဖျါဒၣ်ထဲအဃံ ဒီအဘ့ၣ်, အမဲာ်ချံကအိဝဲ, အဂံၢ်တအိၣ်ဒီးဖျါအုးသပြုးန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်သရၣ်တဲယမိလၢ အဝဲကဘၣ်ကွဲးဝဲအကလ့ၢ် န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်ပျံၤတၢ်ဒီးစံးဝဲ သါကွဲးသါသးတဘူၣ်ဘၣ်. ဒီးအဝဲမၢယဃ့ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်လၢအဂီၢ်လၢ အသုတကွဲး ဘၣ်အသးတဂ့ၤအဂီၢ်လီၤ. အဝဲစံး, မ့ၢ်တကွဲးဘၣ်အသးဒီးမ့ၢ်အိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤန့ၣ်ကမၤက့ၤတၢ်လၢယွၤအဂီၢ်ဖဲ တၢ်သ့တၤလၤ လၢအအိၣ်ဒီးအီၤအသိးလီၤ. ခီဖျိလၢပှၤအါဂၤတၢ်ထုကဖၣ်စိကမီၤ ဒီးယွၤအဘျုးအဖှိၣ်အဃိ, အဝဲတကွဲးဘၣ်အသးဒီး လၢခံနွံအတီၢ်ပူၤ စံၣ်လီၤဘၣ်က့ၤတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိသးယဘၣ်အုၣ်ယသး  လၢယမိအဂ့ၢ်လဲၣ်. 

တၢ်လၢယပလၢၢ်ဘၣ်ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်, လၢအပူၤကွံာ်ယမိမ့ၢ်ပှၤလၢအတၢ်ကတိၤစှၤ, ရ့ပှၤဂၤတသ့, မဲာ်တမုာ် နါတဆၢ, အသးတဖှံအါအါဘၣ်ဒီးပှၤအါဂၤတဲလၢယမိမ့ၢ်ပှၤလၢအပာ်ထီၣ်ထီအသး, ပှၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤတဘူၣ် ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤလၢသရိာ်တမုာ်အါအါဘၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်လၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဆါ, ယွၤမၤဘျါ က့ၤအီၤတစု, တၢ်ဆီတလဲမၤအသးဖးဒိၣ်လၢယမိအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးခုလဲၤလၢ သရိာ်စိၤမိၤဒီး မၤယွၤအတၢ် ဒ်ပိာ်မုၣ်ကရၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, အဝဲသ့နံၤထီၣ်အ့ထီၣ်, အဒိၣ်ကတၢၢ်အဝဲဖျါလၢအသးခုထီဘိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢ ယထံၣ်ဘၣ်က့ၤန့ၣ်, ယမိ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါခီဖျိယွၤအတၢ်အဲၣ်အီၤ, ဒီးဒ်အဝဲအၢၣ်လီၤတၢ်ဒီး ယွၤအသိး, မၤလၢပှဲၤဝဲလၢတၢ်သးခုဒီး အဝဲအနီၢ်ခိဖျါဃံလၤဒီးနီၢ်သးစ့ၢ်ကီးဒိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤ ပအိၣ်ဒီးတၢ်သးခုသ့ဝဲ ဒီးပကဲထီၣ် တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲစၢၤသ့ခီဖျိ တၢ်သးခုအတၢ်ဃံတၢ်လၤ လၢယွၤဟ့ၣ်ပှၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်လံာ်စီဆှံစံး-သးလၢအခုမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်ခိအသိး, မ်ပဝံသကိးသးလၢအခုအတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့, ဒီးကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ်သိးယကဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤသးလၢအခုနီၢ်နီၢ်အဂီၢ်ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်. ယမ့ၢ်စိာ်ထီၣ်သးလၢအခုကိးမုၢ်နံၤအဃိ တၢ်ကမၤအသးလီၤဆီဒ်လဲၣ်. သးလၢအခုကဲထီၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤသ့လၢပှၤလၢယဃၢၤဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနမၤဘျါယမိဒီးနဟ့ၣ်အီၤသးလၢအခုန့ၣ်လီၤ. ဝံသးစူၤ ဟ့ၣ်စ့ၢ်ကီးယၤသးလၢအခု လၢတၢ်မၤနတၢ်သးခုကစီၣ်အပူၤတက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်မုၣ်စ့ရၤလွဲမ့
ကီၢ်သူလ့ၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိလံာ်စီဆှံကၠိဒီးခီလ့ၣ်ကၠိ
မဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 19, 2021

A CHEERFUL HEART

Bible in a Year: Amos 8, Amos 9; Romans 5:12-21; Proverbs 17:15-24

“A cheerful heart makes good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.”  
Proverbs 17:22 WEB

In 2011, I was a student in my second year of studying in the Bachelor of Theology program at Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College (KKBBSC). About halfway through the academic year, I got news that my mother’s health had gotten worse and she could not move properly or eat well. She needed to be hospitalized. My family members were living distant from one another and we were very worried. By God’s grace, I talked to my teachers and received the permission to go and care for my mother in the hospital. When I arrived at the hospital, I could not recognize her. She was skin and bones.  The dark circles around her sunken eyes made it difficult to recognize my beautiful mother. The doctor said my mother needed a kidney operation. My mother was afraid and did not want to have a surgery. She asked me to pray for her not to have an operation. She said if God would listen, she would serve God as long as she lived. Because of the prayer of so many people and God’s grace, my mother was healed without the need for operation. In two weeks, she was discharged. 

Here is why I am giving a testimony regarding my mother. As far as I could tell, in the past my mother was few in words and weak in socializing. She seldom smiled and did not seem joyful. She was not involved much in the church. Many people said my mother was proud and they were afraid to talk to her. But, after God healed her illness, I saw great changes in my mother. She was happy to be involved in the church ministry and served in women’s fellowship. She began to smile and laugh and look happy all the time. What I witnessed was that my mother gained strength from God’s healing power and love, which made it possible for her to cheerfully serve God as she promised. Now, my mother is not only healthier, but also happier with her life knowing that she is closer to God than ever before. In Christ, we can be cheerful and we can be a channel of blessing to others with a cheerful heart.  As the Bible says, “A cheerful heart makes good medicine,” let us wear a cheerful heart that makes us healthy and a blessing to others.

Reflection

What do I do to have a cheerful heart? How would things be different if I wear a cheerful heart in my daily life?  How does having a cheerful heart influence people around me?

Prayer

Dear Father God, I thank You for healing my mother and giving her a cheerful heart. Please give me a cheerful heart as well to serve You in faithfulness. In Jesus’ Name I pray.  Amen.

Tharah Mu Say Ra Lweh Min
Kawthoolei Karen Baptist Bible School and College
Mae La Refugee Camp, Thailand