ယွၤအဲၣ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ ~ God Loves Sinners

လါယူၤလံ ၂၀, ၂၀၂၁

ယွၤအဲၣ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်-  ဟိၤၡ့ ၁, ဟိၤၡ့ ၂,  ရိမ့ၤ ၆:၁-၁၄,
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈ရ:၁-ရ

‘‘ဒ်န့ၣ်အသိးပာ်သုသးလၢဖဲဒၣ်အဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်သုမ့ၢ်ပှၤသံ, မ့မ့ၢ်ဖဲအဘၣ်ဃးဒီးယွၤန့ၣ်, သုမ့ၢ်ပှၤမူလၢယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.’’ 
ရိမ့ၤ ၆:၁၁

ယွၤစံးဘၣ်ဝံဟိၤၡ့, ‘‘လဲၤန့ၢ်မါဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါအဖိတဖၣ်တက့ၢ်’’ (ဟိၤၡ့ ၁:၂). ဒ်ယွၤစံးအီၤ အသိး, ဝံဟိၤၡ့ ဟံးန့ၢ်အမါလၢ အမ့ၢ်ပှၤဟးဂီၤမုၣ်, အဲၣ်တၢ်ကလုၢ်ကလိၤ, ပှၤမၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါ, နီၢ်ကိမၢၤ တဂၤ ဒ်သိးယွၤကသိၣ်လိအံၣ်စရ့လးဖိလၢကထံၣ်လီၤက့ၤ အတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်လီၤ. ယွၤပာ်အသးဒ်အမ့ၢ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဝၤ လၢအမါအဲၣ်ဘၢအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢပှၤအံၣ်စရ့လးအလိၤ ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤတ့ၢ်ယွၤ တတီတလိၤ အါစုအါဘျီလံအဃိ န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကမၤန့ၢ်က့ၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအသးအဂီၢ် ယွၤစံးဝဲလၢအကဒုးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်စံၣ်ညီၣ်အဃၢတဖၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အံၣ်စရ့လး, မါတဂၤအံၤ အသးကဒံကဒါအဃိ, ဝံပာ်ဖျါထီၣ်လၢ တၢ်လၢယွၤဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ကဟံးန့ၢ်က့ၤဝဲဒီးဒုးအိၣ်ဘ့ၣ်ဆ့အီၤဒ် အမိၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အီၤအသိးန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့လီၢ်ခံ ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤအတၢ်အဲၣ်, မၤပှဲၤက့ၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤ အီလီၤတဖၣ်, ဒီး မၤဘျုးမၤဖှိၣ်မၤကျၢၤက့ၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. ယွၤမ့ၢ်စံၣ်ညီၣ်အီၤသနာ်က့, လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်သးအိၣ်အပူၤ, ယွၤကသိၣ်လိက့ၤအဝဲသ့ၣ်ဒီးဆိၣ်ဂ့ၤအဝဲသ့ၣ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပထံၣ်ဘၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအါမး လဲၤသဒၣ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ယွၤကွၢ်လၢ် အပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢကဟဲက့ၤဆူ ယွၤအဝ့ၢ်စီဆှံ, ဒီးတူၢ်လိာ်မုာ်ဝဲ ပှၤကိးကလုာ်ဒဲးလၢအအဲၣ်ဒိး ဟဲက့ၤဆူအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ရိမ့ၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ လၢပဘၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်ဒဲးဘး ဒီးပတဘၣ်အိၣ်လၢၤလၢ တၢ်သိၣ်တၢ်သီအဖီလာ်ဘၣ်. မ့မ့ၢ်တခီ ပကဟဲ    အိၣ်က့ၤလၢယွၤအတၢ်အဲၣ်ဒီးအဘျုးအဖှိၣ်ဖီလာ်လီၤ. ယွၤဖျ့ဃံးဃုာ်ပှၤလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါက့ၤ အတၢ်အဲၣ်အထူအယိာ် ဒီးဟဲက့ၤဆူအအိၣ်လၢတၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသးန့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ယၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, နၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအတၢ်အိၣ်မူလၢအလီၤဂာ်ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ, အိၣ်ဝဲအါမးန့ၣ်, ပအၢၣ်လီၤသကိးပဝဲလီၤ. ယနီၢ်ကစၢ် ယစံးဘျုးယွၤလၢအဆှၢက့ၤယၤဆူ အကလုၢ်ကထါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ အပူၤ ဒီးပာ်ယၤလၢအဘျုးအဖှိၣ် အဖီလာ်အဃိ, ယကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤပှၤမၤယွၤအတၢ်မၤတဂၤ, ဒီးမၤသကိးဘၣ်တၢ် စ့ၢ်ကီးဒီးယွၤအခ့အပှၤလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ် တဖၣ်လၢတၢ်လီၢ်အါပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ယွၤတီဝဲလိၤဝဲလၢနဖီခိၣ်ဒ်လဲၣ်. တၢ်တတီတလိၤလၢယွၤအလိၤ အတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်မနုၤတဖၣ်လဲၣ်.  

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, ဝံသးစူၤပျၢ်လၢ်ဘၣ်ပဝဲနဖိတဖၣ်အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တက့ၢ်. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကအဲၣ်နၤဒီးတီဒီးနၤဒ်သိးနတီဒီးပှၤထီဘိန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤအပူၤယဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်စံၣ်ကိၤ
ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိခီၣ်ထံးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
အိးခ်ဒ့လ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 20, 2021

GOD LOVES SINNERS

Bible in a Year:Hosea 1, Hosea 2; Romans 6:1-14; Psalm 87:1-7

“Thus consider yourselves also to be dead to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord.”  
Romans 6:11 WEB

God told Hosea, “Go, marry a promiscuous woman and have children with her.” (Hosea 1:2 – NIV). Hosea married Gomer and through that God taught the Israelites to realize their own adultery against God. Like Hosea, God was the husband, whose wife, the Israelites, was unfaithful to Him. God exposed the Isralites for their repeated infidelity against Him. To regain the hearts of the Israelitles, God would allow painful consequences upon them. He would strip them naked and expose their nakedness as the day they were born. However, God would later pour out His love upon the Israelites, fulfill His promises, bring them under His grace, and give them a faithful heart. God may render judgment, but in love and forgiveness, God would teach the Israelites and continue to bless them. Today, there are many who walked away from their first love for God. God is waiting for His people to come back to His holy city and welcoming anyone who wants to return to Him. The scripture from the Book of Romans tells us to consider ourselves dead to sin. We are invited to be alive under God’s grace. God admonishes us in the hope that we would understand His eternal love and return to Him in repentance. Today, we can confess that there are many on earth like you and me, who are like the unfaithful Israelites. I thank God for bringing me under His truth and placing me under His grace, which allows me to serve Him and work together with precious brothers and sisters in many areas. 

Reflection

How is God faithful to you? What actions make up unfaithfulness to God?

Prayer

Dear Father God, please forgive our traspasses. Help us to love You and be faithful to You as You are always faithful to us.  In Jesus’ Name we pray.  Amen.

Tharah Sei Ko
First Karen Baptist Church
Oakdale, Minnesota