ယွၤအတၢ်ကိး ~ God’s Calling

လါယူၤလံ ၁၄, ၂၀၂၁

ယွၤအတၢ်ကိး

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ယိၤနါ ၁, ယိၤနါ ၂, ယိၤနါ ၃, ယိၤနါ ၄, ရိမ့ၤ ၂:၁-၁၆, စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၅:၁-၇

‘‘ကစၢ်ယွၤကစံးဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်ယကဒိကနၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤတၢ်မုာ်ဒီးအပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီးအပှၤစီဆှံလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီးမ်အဝဲသ့ၣ်သုတက့ၤကဒါက့ၤဆူတၢ်ကလီကလီအပူၤန့ၣ်တဂ့ၤ. မ့ၢ်မး, အတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအိၣ်ဘူးဒီး ပှၤလၢအပျံၤအီၤ ဒ်သိးတၢ်လၤကပီၤကအိၣ်ကဆိးလၢပထံကီၢ်အပူၤလီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၈၅:၈-၉

လံာ်ယိၤနါ ၁:၁-၁၇ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ယွၤကိးထီၣ်စီၤယိၤနါဒီးအဝဲတဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ဘၣ်. ပမ့ၢ်ကွၢ်ကဒီးဖဲ လံာ်ယိၤနါ ၂:၁-၁၀ န့ၣ်, ပမၤလိဘၣ်လၢစီၤယိၤနါပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး ဒီးပူၤဖျဲးဘၣ်ဝဲလၢတၢ်သံလီၤ. ဖဲ ယိၤနါ ၃:၁-၁၀ န့ၣ်, စီၤယိၤနါလဲၤဆူ ဝ့ၢ်နံၤနဝ့ ဒီး လဲၤစိာ်တဲဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. ဒီး ဖဲယိၤနါ ၄:၁-၁၁ န့ၣ်, စိၤယိၤနါကတိၤက့ၤတၢ်ဒီးယွၤဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်သးကညီၤက့ၤ ပှၤနံၤနဝ့ဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. 

စီၤယိၤနါမ့ၢ်ဝံတဂၤလၢတဒိကနၣ်ဝဲပၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကိးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့ၢ်မၤဝဲဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ် ဘၣ်ဆၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲယွၤအတၢ်ကိးတန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဃိ လၢခံကတၢၢ် ဘၣ်တူၢ်လိာ်က့ၤဝဲယွၤအတၢ်ကိးအီၤ, ဒီးယွၤအလၤ ကပီၤဒီးယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်သ့ၣ်နီၣ်က့ၤတဘျီဖဲယတချုးဖျိထီၣ်လံာ်စီဆှံကၠိဒီး မၤလိတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, ယဃ့လၢပၢ်ကစၢ်ယွၤကဒုးမၤယၤလၢအတၢ်မၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဖဲယဖျိထီၣ်က့ၤကၠိဝံၤ အလီၢ်ခံစှၤနံၣ်ဒီး ယဟဲဘၣ်ယဲကီၢ်အမဲရကၤလီၤ. ဟဲလၢကီၢ်အမဲရကၤစှၤလါဒီးကစၢ်ယွၤကိးယၤလၢ ယကမၤ အတၢ်မၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်မ့မ့ၢ်ယၤတခီန့ၣ် ခိဖျိယတတုၤဘၣ်လၢထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်နီတဘျီဘၣ်အဃိ, တုၤမ့ၢ်ယတုၤဒီး ယသးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်တၢ်လၢယဃ့လၢကစၢ်ယွၤတဖၣ်ခဲလၢာ်လီၤ. ဒီးဖဲကစၢ်ယွၤကိးယၤလၢအတၢ်မၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယဂ့ၢ်လိာ်ယဲစ့ၢ်ကီးဒ်ဝံယိၤနါအသိးန့ၣ်ယစံးသ့လီၤ. ယကတိၤပူၤယသးလၢကျဲအါဘိအပူၤလီၤ. ဒီးလၢခံယဃ့ တၢ်ဆၢကတီၢ် လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်လၢကဟ့ၣ်ယၤတၢ်ဆၢကတီၢ်တနွံလီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်ယၤလီၤ. ဒီးဖဲမုၢ်နၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤကတိၤက့ၤတၢ်ဒီးယၤလၢတၢ်မံမီၢ်ဒ်အံၤ- ‘‘နတဘၣ်ခိးတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအဒိၣ်အထီဘၣ်. မၤတၢ်ဖဲနအိၣ်အလီၢ်တက့ၢ်. ပှၤအိၣ်ဝဲအါမးလၢအလိၣ်ဘၣ်နတၢ်မၤစၢၤလီၤ. တၢ်မၤလၢယဟ့ၣ်နၤဒီးယကိးထီၣ်နၤ ခဲအံၤန့ၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်မၤခဲလၢာ်လီၤ.’’ ဒီးယနၢ်ဖျိထီၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပၢ်ကစၢ်ယွၤလီၤ. လၢခံတနွံပှဲၤထီၣ်ဒီး ယအၢၣ်လီၤက့ၤယဲပၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကိးဒ်ဝံယိၤနါအသိးန့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ယွၤအတၢ်ကိးနၤဒီးယၤတဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်တဒ်သိးဘၣ်. ပဝဲတနီၤပကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်ကိး လၢအကလုၢ်ကသွံဒံဖိလီၤ (အဒိ-သရၣ်ယူဒၤသၣ်လဲၤဆူကီၢ်ပယီၤပူၤ). တနီၤနီၤယွၤအတၢ်ကိးပှၤလၢ တၢ်အိးထီၣ် ပမဲာ်ဒီး ဒုးထံၣ်ပှၤလၢတၢ်အိၣ်ဝးတရံးပှၤတဖၣ်လၢပကဘၣ်မၤ ဒ်သိးယွၤအလၤကပီၤကအိၣ်ဖျါထီၣ်အဂီၢ်လီၤ. ဒ်န့ၣ် အသိး ယွၤကိးထီၣ်စီၤမိၤၡ့ဖဲအကွၢ်န့ၢ်အမံၤပှၢ်အခါ, ကိးထီၣ်စီၤဒၤဝံးဖဲအကွၢ်သိခါ, ကိးထီၣ်စီၤပ့းတရူးဖဲမၤညၣ် အခါ, ဒီးကိးထီၣ်စီၤပီလူးဖဲအဆးဒဲအခါ, ဒီးတနီၤန့ၣ်လၢဝံအလီၢ်, တနီၤလၢပှၤလုၢ်တၢ်ဒိၣ်အလီၢ်, တနီၤလၢစီၤပၤ အလီၢ်, တနီၤလၢသုးခိၣ်အလီၢ်, ဒီးတနီၤန့ၣ်လၢဒိတဲာ်ဂ့ၤလၢပှၤဂၤအဂီၢ်လီၤ. မ်ပကတူၢ်လိာ်သကိးပပၢ်ကစၢ် အတၢ်ကိး လၢတၢ်သူၣ်ခုသးခုဒီးမၤအတၢ်လၢဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်တက့ၢ်. မ်ပကစၢ်မ့ၢ်ပဂံၢ်ပဘါတက့ၢ်.

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ကစၢ်ခရံာ်ကိးပှၤလၢကျဲအါဘိလီၤ. မ့ၢ်ပနၢ်ဟူထွဲအီၤကစီဒီဧါ. မ့ၢ်ပပာ်သူၣ်ပာ်သးစ့ၢ်ကီးဧါ.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပသုတလဲၤကပာ်ကွံာ်နတၢ်ကိးပှၤတဂ့ၤ, ဒီးမ့မ့ၢ်တခီ ပကနၢ်ဟူတူၢ်လိာ်နတၢ်ကိးပှၤန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်ဂ့ၤန့ၢ်ထူ
ဖံၤလဒံလဖံၤကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
ဖံၤလဒံလဖံၤ, ဖဲၣ်န်စ်ဘ့နယါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 14, 2021

GOD’S CALLING

Bible in a Year: Jonah 1, Jonah 2, Jonah 3, Jonah 4; Romans 2:1-16;
Psalm 85:1-7

“I will listen to what God the Lord says; he promises peace to his people, his faithful servants – but let them not turn to folly. Surely, his salvation is near those who fear him, that his glory may dwell in our land.”  
Psalm 85:8-9 NIV

Jonah 1:1-17 tells us how God called Jonah and he disobeyed God. But, Jonah repented and God saved his life as we read in Jonah 2:1-10. Jonah then went to Nineveh and delivered God’s word (Jonah 3:1-11). In the last chapter, Jonah 4:1-11, Jonah had a conversation with God regarding His compassion. 

Jonah was a prophet who did not listen to what the Lord said. However he tried to evade his calling, he could not argue with God. In the end, he had to accept God’s calling and the glory and compassion of God prevailed. I remember a time when I was studying in a Bible school and praying to God to use me in His ministry. However, a few years after graduating, I got the opportunity to come to America. Being in a big and developed country like America, I forgot all about the prayer I said. Then, God called me to serve in His ministry a few months after I arrived in the US. I disagreed with God like Jonah did. I tried to evade entering into the ministry. I asked the church leaders to give me a week to consider their request. At night, God talked to me in my dream, “You don’t need to wait for some kind of big job; serve where you are! There are many who need your help. The job I am calling you to do is greater than any other job.” It finally got through to me and I thanked God. After one week, I accepted God’s calling as Jonah did. 

God’s calling is different for each of us. Some of us hear God’s gentle voice like in the case of Adoniram Judson. For some of us, God opens our eyes and shows us the needs around us so we will serve to meet these needs to shine God’s glory. God called Moses while he was at his father-in-law’s house, David while he was tending sheep, Peter while he was fishing, and Paul when he was fixing his tent. Some are called to be a prophet or a priest or a king or a soldier or a good example for others. Let us say YES to the calling of our Father God in gladness and serve Him with all our might. Let God be our strength! 

Reflection

Jesus Christ calls us in many ways. Do we hear His calling? Are we paying attention?

Prayer

Dear Father God, help us not to evade Your calling, but hear it and accept it willingly. We pray in Jesus’ Name. Amen

Pastor Gay Nay Htoo
Philadelphia Karen Baptist Church
Philadelphia, Pennsylvania