ယွၤမၤစၢၤပှၤ ~ God Helps Us

လါယူၤလံ ၇ , ၂၀၂၁

ယွၤမၤစၢၤပှၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ် – ၂စီၤပၤ ၁၄:၂၃-၂၉, ၂စီၤပၤ ၁၅, မၤတၢ် ၂၅:၂၃-၂၇,  မၤတၢ် ၂၆:၁-၂၃, ကတိၤဒိ ၁၆:၁၈-၂၇ 

‘‘မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးယွၤမၤစၢၤယၤသတးဒီး, ယအိၣ်ဒံးတုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ, ဒီးယအုၣ်ယသးလၢ, ပှၤဒီးဒိၣ်ဒီးဆံးအ မဲာ်ညါ, ဒီးယစံၣ်တဲၤတဲလီၤထဲတၢ်လၢဝံတဖၣ်ဒီး, စီၤမိၤၡ့စံးပာ်လၢအကအိၣ်ထီၣ်န့ၣ်လီၤ,’’ 
မၤတၢ် ၂၆:၂၂ 

ပှၤကိးဂၤလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤ. ပှၤဒိၣ်ပှၤဆံး, ပှၤထူးပှၤတီၤ, ပဒိၣ်ပပှၢ်, ပှၤပတီၢ်မုၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဘၣ်ဆူးဘၣ်ဆါအခါ လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီၤ. စီၤပီလူးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဖဲအဟးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်န့ၣ် တဘျီဘျီ အဝဲဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ, ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်အီၤ, ဘၣ်တၢ်တီၢ်အီၤမၤဆူးမၤဆါအီၤ, လီၤဘၣ်လၢဃိာ်ပူၤ, ဘၣ်ထီၣ်ရူ တုၤလၢစီၤပၤအမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အဝဲအုၣ်အသးလၢစီၤပၤအကြံးပၤအမဲာ်ညါဒီးစံးဝဲ, ယအိၣ်ဒံးတုၤမုၢ်မဆါ တနံၤအံၤမ့ၢ်လၢယွၤမၤစၢၤယၤအဃိလီၤ. 

ခိဘ့း-၁၉ မ့ၢ်တၢ်ဆါတမံၤလၢအလီၤပျံၤလီၤဖုးဒီးရၤလီၤအသးလၢတၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးဒီးမၤဘၣ်ဒိထံကီၢ်အမုၢ်ကျိၤ ဝဲၤကွာ်, မၤဘၣ်ဒိပှၤတဂၤဘၣ်တဂၤအတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်လုၢ်လီၤသးသမူ, မၤဆူးမၤဆါတၢ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ်, ဒီးမၤသံမၤပှၢ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိနးမးလီၤ. လါအ့ဖြ့ၣ် ၂၀၂၀ နံၣ်အပူၤ, ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲယမၤန့ၢ်တၢ်ဆါတမံၤအံၤအဃိ ယဘၣ်လဲၤ ထီၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်ဃုသီညါန့ၣ်လီၤ. ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါတခါအံၤယနါတနၢဘၣ်, ယအီၣ်တၢ်တဝံၣ်ဘၣ်, ယခိၣ်ဆါ, တၢ်တကံတကးယၤဒီတဂၤ, တၢ်ကိၢ်ထီၣ်ယၤဒီးယကသါတလၢပှဲၤဘၣ်အဃိ, ကသံၣ်သရၣ်ဘၣ်ဒုး ကသါယၤ လၢကလံၤဒၢ (oxygen) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ခီဖျိလၢယခိၣ်ယနၢ်, ယမိၢ်ယပၢ်, ယသရၣ်သမါ, ယတံၤသကိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ခိၣ်နၢ် ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိလံၤ, ဒီးယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်အတၢ်ထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်အဃိ ယဟဲက့ၤစံၣ်လီၤ ဘၣ်က့ၤတၢ်ဆါဟံၣ်, ဒီးအိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ထီၣ်ဘၣ်က့ၤဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. 

စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၃:၄, ‘‘တုၤယလဲၤလၢတၢ်သံအကဒုအကစၢၢ်ကဆူးပူၤဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ယတပျံၤဘၣ်တၢ်အၢဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤနအိၣ်ဒီးယၤလီၤ.’’ စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၁:၁၅, ‘‘ကကိးထီၣ်ယၤဒီးယကစံးဆၢအီၤလီၤ. တုၤအဘၣ် တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤဒီးယကအိၣ်ဒီးအီၤ, ယကမၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလီၤ.’’ အဃိလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤယွၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအမၤစၢၤပှၤ န့ၣ်လီၤ. ထဲတမံၤမ်ပကနာ်အီၤဒီးသန့ၤသးလၢအီၤန့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

လၢတနံၤအံၤ, နတၢ်အုၣ်သးလၢယွၤမၤစၢၤနၤ ကမ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ပၢ်သးဘိယွၤဧၢ, နဟ့ၣ်ယၤယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်, ပှၤလၢအသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်ယၤတဖၣ်, လၢအဃ့ထုကဖၣ်တၢ်  လၢယဂီၢ်အဃိတၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. နစံးဆၢစ့ၢ်ကီးပတၢ်ထုကဖၣ် ဒီး နကဲနဲပတၢ်မၤစၢၤ အဃိတၢ်ဘျုးဒိၣ်မးလီၤ. လၢခရံာ်မံၤယစံးဘျုးနၤလီၤ. အၤမ့ၣ်.

သရၣ်ဒိၣ်စီလူး 
ဘျၢထံဆိကညီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
စ့းထ်ဖီလ်, မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ်ကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 7, 2021

GOD HELPS US

Bible in a Year: 2 Kings 14:23-29, 2 Kings 15; Acts 25:23-27, Acts 26:1-23; Proverbs 16:18-27

“Having therefore obtained the help that is from God, I stand to this day testifying both to small and great, saying nothing but what the prophets and Moses said would happen.”  
Acts 26:22 WEB

Everyone needs help. Whoever you are, great, small, executive, or ordinary, when you are sick and face trouble, you will need help. When Paul was travelling for mission work, he faced hardship, arrest, torture, and imprisonament. He had to appear before the king. But when he gave testimony before King Agrippa, he testified that he was standing that day because God helped him.  

COVID-19 is a frightening, infectious disease that spread everywhere and hurt businesses, jobs and livelihood. It also makes many sick and kills people in great numbers. In April 2020, I contracted COVID-19 and was hospitalized for six days. I could not smell. I could not eat. My head hurt. My entire body ached. I was running a fever. I could not breathe well. The doctor had to give me oxygen therapy. Because of the prayers of my leaders, parents, teachers, friends, church leaders, church members, and my own family, I was discharged from the hospital and I recovered well. 

Psalm 23:4, “Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me.”  Psalm 91:15 says, “He will call on me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him.” Therefore, God is the One Who always helps us. All we need to do is trust Him and depend on Him. 

Reflection

Today, how would you testify about how God helps you?

Prayer

Dear God, thank you for giving me my family and those who care about me. I am grateful to them for praying for me. Thank you for answering our prayers and helping us.  In Jesus’ Name I pray.  Amen.

Rev. Saul Lu
First Karen Baptist Church
St. Paul, Minnesota