ယွၤဃုထၢပှၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်ဒၣ်ဝဲ ~ God Calls Us According To His Purpose

လါယူၤလံ ၁ , ၂၀၂၁

ယွၤဃုထၢပှၤအိၣ်ဒီးအတၢ်တိာ်ဒၣ်ဝဲ 

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၂စီၤပၤ ၃, ၂စီၤပၤ ၄:၁-၃၇, မၤတၢ် ၂၁:၁-၂၆, 
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၅၆-၇၂

‘‘ဒီးဃုထၢအခ့အပှၤ စီၤဒၤဝံး, ဒီးဟံးန့ၢ်အီၤလၢသိအကရၢပူၤ, လၢအပိာ်သိမိၢ်ဒုးအီၣ်နုၢ်တဖၣ်အခံန့ၣ်လီၤ.’’
စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၇၈:၇၀

တဘျီပအိၣ်ဘၣ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးပအိၣ်ဘၣ်ဖဲပှၤကလုာ်အတၢ်တီခိၣ်ရိၢ်မဲပှၤ, ဒီးအတၢ်ပၢတၢ်ဆှၢပှၤ တမ့ၢ် တၢ်ဒ်သိးဒီးထံဒိၣ်ကီၢ်လဲၢ်အတၢ်ပၢတၢ်ပြးပှၤဘၣ်ဆၣ်,ပအိၣ်ဘၣ်အီၣ်ဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်လီၤ. ပတဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤ ဘၣ်လၢ ဟံၣ်လဲဃီလဲအဂီၢ်ဘၣ်. ဖဲလၢပပှၤကလုာ်ခိၣ်နၢ်ပှၤမၤသကိးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်တဂၤဒီးတဂၤ တၢ်ထံၣ်တလီၤ ပလိာ်လိာ်သးဘၣ်အဆၢကတီၢ်, ဒီးသုးမုၢ်သံၣ်ဘိသ့ၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီးလီၤဘှံးလီၤတီၤဒီး တအဲၣ်ဒိးဒုးတၢ်ယၤတၢ်လၢၤ ဘၣ်အခါန့ၣ်, ဒုၣ်ဒါပယီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဟဲထီၣ်ဒီးမၤန့ၢ်ကွံာ်ပတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအဃိ, ပဘၣ်ဃ့ၢ်လီၤမုၢ်ပြံပြါဆူထံကီၢ် အဂၤလၢအမ့ၢ်ဝဲဒၣ်ယိၤကီၢ်အပူၤဒီးပဘၣ်ဟဲအိၣ်ဘၣ်ဖှီၣ်ဖှီၣ်ယာ်ယာ်လၢပှၤထံပှၤကီၢ်ပူၤလီၤ. လၢတၢ်တပာ်သူၣ် ပာ်သးအဆၢကတီၢ်ပဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပကဘၣ်ဟဲအိၣ်လၢကီၢ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်, ဒီးယတဆိကမိၣ်လၢ ယမ့ၢ်ဟဲအိၣ်ဒီးယကမၤသကိးဘၣ်တၢ်ဒီးအရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိ, ဖဲပှၤဟဲလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤ ပာ်ဖှိၣ်အသးဒ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုလီၤ.  ပမ့ၢ်ဟဲလၢတၢ်လီၢ်အါတီၤဘၣ်ဆၣ် ပပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ပသးဒီးမၤသကိးဘၣ်တၢ် လၢသးတဖျၢၣ်ဃီအဃိ ပမၤသကိးတၢ်မုာ်ဒိၣ်မးလီၤ. ပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ဒီးအက့ၢ်အဂီၤဒီးလီၤဂာ်ဒ်သိး ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ခရံာ်အက့ၢ်အဂီၤအဃိသတးဒီးပတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်လိၣ်လၢအဘၣ်ဃးဒီးဘူၣ်ဖိစ့ၤဖိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပှၤကလုာ်အတၢ်လိၣ်လၢ ပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, ပတသးပ့ၤနီၣ်ဘၣ်. ထီဘိပနၢ်ဟူဘၣ်က့ၤပပှၤကလုာ်အတၢ်ဟီၣ်တၢ်ယၢၤ, အတၢ်ဘၣ်ကီ ဘၣ်ခဲလၢအလီၢ်ခံသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးပဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဘၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်ထီဘိအဃိမ့ၢ်တၢ်သးခုတုၤဒၣ်လဲာ်ဆိကမိၣ်ယဲ အဂ့ၢ်တဘၣ်လၢၤဘၣ်. အဝဲအံၤမ့ၢ်ဝဲဒၣ်ယွၤမၤတၢ်လၢပဂီၢ်ဒီးပသးခုလၢအဃိလီၤ. ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်ကညီ ဖိခဲလၢာ်သ့ၣ် သုဧၢ, ပပှၤကလုာ်လၢပထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအိၣ်ဒံးဝဲလၢအတထံၣ်ဒီးသ့ၣ်ညါက့ၤယွၤ, လၢအသံဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ် က့ၤတဂၤအံၤအါမးလီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ, မူဒါအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဝဲဒၣ်နၤယၤကိးဂၤ လၢပကဒုးကပီၤထီၣ်က့ၤအမဲာ် ဒ်သိးကထံၣ်က့ၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကျဲန့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ပတၢ်အိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤပဘၣ်လဲၤခီဖျိအီၤတတီၤဝံၤတတီၤလီၤ. ပအိၣ်ဒၣ်ဖဲပလီၢ်တသ့ဘၣ်. လၢတၢ်ဆီတလဲသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်မ့ၢ်ပကအိၣ်မူဒ်လဲၣ်.

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ယွၤဧၢ, ယစံးဘျုးနၤလၢနပာ်မူဒံးယၤဒ်သိးဒီးယကမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါလၢအဲၣ်ပှၤလၢယ ဃၢၤအဃိလီၤ. မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကအါထီၣ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်အဲၣ်နၤပျံၤနၤမူဒီးမၤလၤကပီၤနၤစ့ၢ်ကီးတက့ၢ်. လၢခရံာ်မံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်. 

သရၣ်လါကပီၤ
အရံၣ်စိနါကညီဘျၢထံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် 
ဖံးန့းက်စ်, အရံၣ်စိနါကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 1, 2021

GOD CALLS US ACCORDING TO HIS PURPOSE

Bible in a Year: 2 Kings 3, 2 Kings 4:1-37; Acts 21:1-26; Psalm 78:56-72

“He also chose David his servant, and took him from the sheepfolds.”  
Psalm 78:70 WEB

Once we lived in our own country under the rule of the government unlike that of developed countries, but we were able to live and eat reasonably. We did not have to worry about rent and paying bills. At the time when there was discord among our leaders and combat fatigue by the revolutionary troops, the Burmese enemy advanced and seized our territory. As a result, we were dispersed to another country called Thailand and had to live in distress. However, when we least expected it, we received the opportunity to relocate to a third country. I also never thought I would get to be a part of Arizona Karen Baptist Church, a church formed by many from diverse regions coming together. Although we come from different places, we gather as one and it is a very pleasant experience. Our church as the body of Christ does not forget to fulfill the needs of the church as well as our people back home. We always hear the cries of our people left behind. We know the pain they are going through. I cannot express how much joy it brings me that we are able to help our people back home. The Lord has done great things for us and we are joyful. My dear Karen brothers and sisters, there are many of our people who do not know the God who died and rose from death. Therefore, it is my duty and your duty to shine the light for them so they may know the path to the truth. 

Reflection

Going through one experience after another is a part of life on earth. We cannot just stay constant in one place. How would we respond to changes in life?

Prayer

Dear God, I thank you for giving me the heart to love my neighbors. Please help us to love and fear You so we will live to glorify You. In Jesus’ Name we pray. Amen.

Tharah Lah Ka Paw
Arizona Karen Baptist Church
Phoenix, Arizona