မ့ၢ်တၢ်ချံလၢအလီၤဘၣ်လၢကျဲသရ့ၤ ~ Did The Seeds Fall On The Roadside

လါယူၤလံ ၂၇, ၂၀၂၁

မ့ၢ်တၢ်ချံလၢအလီၤဘၣ်လၢကျဲသရ့ၤ

တၢ်ဖးဖျိလံာ်စီဆှံလၢတနံၣ်အတီၢ်ပူၤအဂီၢ်- ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂:၁၈-၅၅, ၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၃,
၁ကွဲးနီၣ်တၢ် ၄:၁-၈, ရိမ့ၤ ၁ဝ:၅-၂၁, ရိမ့ၤ ၁၁:၁-၁၀, ကတိၤဒိ ၁၈:၇-၁၆

‘‘ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤတဒိကနၣ်ဘၣ် တၢ်သးခုကစီၣ်ခဲလၢာ်ဘၣ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, စီၤယၡါယၤစံးဝဲဒၣ်, ကစၢ်ဧၢ, မ့ၢ်မတၤနာ်က့ၤပကလုၢ်တဂၤလဲၣ်. မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်နာ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နၢ်ဟူ, ဒီးတၢ်နၢ်ဟူန့ၣ်, ဘၣ်ဃးဒီးယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ.’’
ရိမ့ၤ ၁ဝ:၁၆-၁၈

ကစၢ်ခရံာ်မၤလိာ်ဝဲလၢတၢ်သးခုကစီၣ်ကဘၣ်ရၤလီၤအသးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါ ဒ်သိးပှၤကလုာ်ခဲလၢာ်ကစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်, ကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ, ဒီး ကဲထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်အဂီၢ်လီၤ. ကစၢ်အခ့ အပှၤတဖၣ်, ဟ့ၣ်လီၤအသးဒီးဂုာ်ကျဲးစၢးလဲၤဝဲဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်သးခုကစီၣ် တဂၤဒ်အသနၢၣ်ဒၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ. ဒီးတၢ်အဒုၣ်အဒါမုၣ်ကီၤလံၢ် ထၢကွံာ်ယွၤအကလုၢ်ကထါတဖၣ်ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်တဖၣ်လၢအဟဲလၢ တၢ်သဘျ့, တၢ်ဃံတၢ်လၤ, တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်သဘျ့, တၢ်ဃံတၢ်လၤ, တၢ်မုာ်လၤသးခု ကျၢၢ်ဘၢကွံာ် ယွၤအကလုၢ်ကထါ လၢအဘၣ်တၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတဖၣ်အဃိ, တၢ်နာ်လၢ အဘၣ်ဃး တၢ်နၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်ကထါန့ၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲခဲလၢာ် လၢပှၤလၢနၢ်ဟူတၢ်တဖၣ်အသးကံၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. 

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးပှၤတနီၤနီၤနၢ်ဟူဝဲဒီးနာ်က့ၤယွၤအကလုၢ်ကထါဒီးကဲထီၣ်က့ၤယွၤအဖိလံၤပျဲၢ်ဘီၣ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤ အံၤပှၤလၢနၢ်ဟူယွၤအကလုၢ်ကထါ လၢဟူထီၣ်ဝဲလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ညါအံၤ ဒီး ပှၤလၢအနာ်ဒီးကဲထီၣ်ယွၤအဖိ အလံၤပျဲၢ်ဘီၣ်အိၣ်စှၤမးလီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်အဒုၣ်အဒါမုၣ်ကီၤလံၢ်ထၢကွံာ်ယွၤအကလုၢ်ကထါအဃိန့ၣ်လီၤ. သနာ်က့ ယွၤအကလုၢ်ကထါအိၣ်ဒီးအစိကမီၤအဃိ ပဝဲသ့ၣ်လၢအတူၢ်လိာ်ခရံာ်အတၢ်သးခုကစီၣ်တဖၣ် ကဘၣ်စိာ်မူစိာ်ဂဲၤ ယွၤအကလုၢကထါလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤလီၤ. ပမူဒါအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢပကရၤလီၤတၢ်သးခုကစီၣ်လီၤ. ပှၤတူၢ်လိာ်ဂ့ၤ တတူၢ်လိာ်ဂ့ၤန့ၣ် တအိၣ်လၢပစုအပူၤဘၣ်. ဒ်တၢ်နာ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်နၢ်ဟူအသိး မ်ပကသူပကလုၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်နၢ်ဟူခရံာ်အတၢ်သးခုကစီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. 

တၢ်ဒုးဘၣ်ထွဲက့ၤလံာ်စီဆှံဒီးပတၢ်အိၣ်မူ

ဒ်သိးမုၣ်ကီၤလံၢ်အသုတထၢကွံာ် ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢပသူၣ်ပသးအပူၤတဂ့ၤဒီး ပကဘၣ်ပလီၢ်ပသးဒ်လဲၣ်. 

တၢ်ထုကဖၣ်

ကစၢ်ဧၢ, ဝံသးစူၤဟ့ၣ်ပှၤသးလၢအသ့တူၢ်လိာ်ပၢၤဃာ်နကလုၢ်ကထါန့ၣ်တက့ၢ်. လၢခရံာ်အမံၤပဃ့နၤလီၤ. အၤမ့ၣ်

သရၣ်လၢၢ်သီ
ကရံးစံၣ်ကညီဘျၢထံခရံာ်ဖိတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်
စတီမ်လ့းခ်, အါအိၣ်ဝၤကီၢ်စဲၣ်


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

July 27, 2021

DID THE SEEDS FALL ON THE ROADSIDE

Bible in a Year: 1 Chronicles 2:18-55, 1 Chronicles 3, 1 Chronicles 4:1-8; Romans 10:5-21, Romans 11:1-10; Proverbs 18:7-16

“But they didn’t all listen to the glad news. For Isaiah says, “Lord, who has believed our report?” So faith comes by hearing, and hearing by the word of God.”  
Romans 10:16-18 WEB

Jesus Christ commanded that we spread the Gospel all over the world so that everyone will believe in Christ, receive salvation, and become His disciples. The servants of Jesus Christ obey this command and try their best in their own corner to tell people about the good news. The enemy, who is the devil, usually tries to pick up the seeds of the Gospel and offer temptations that come from freedom, beauty, and pleasure in their places. These temptations lure people, which made them disregard the word of God. Consequently, the faith that comes from hearing quickly fades away in the hearts of those who heard.

However, some hear and put their faith in the word of God and become followers of Jesus Christ. Today, there are many who hear the Gospel preached all over the world, but failed to follow Christ. It is because of the work of the devil. Nevertheless, we must not forget the word of God has power. Therefore, it is imperative that the word of God is evident in the lives of us who are believers. We have the responsibility to spread the good news.  Whether people accept the good news or not is beyond our control. Because faith comes by hearing, let us use our voices so all will hear the Gospel and choose to believe.

Reflection

How are we to be careful so the devil cannot pick up the seeds of the word of God sown in our hearts? 

Prayer

Dear God, please give us the heart that accepts and keeps the word of God. In Jesus’ Name, I pray. Amen.

Rev. Ler Thaw
Gerizim Karen Baptist Church
Storm Lake, Iowa